Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) язы́кvypláznout jazykвы́сунуть язы́к
  2. (co tvarem připomíná jazyk) язы́кjazyk u botyязычо́к/кла́пан боти́нка
  3. (soustava znaků k vyjadřování a sdělování) язы́кmateřský/cizí jazykродно́й/иностра́нный язы́кvyučovací jazykязы́к преподава́нияznakový jazykже́стовый язы́к
  4. (dílčí útvar jazyka) язы́кmrtvý/spisovný/hovorový jazykмёртвый/литерату́рный/разгово́рный язы́к

Vyskytuje se v

hovorový: ling. hovorový jazykразгово́рная речь

mateřský: mateřský jazykродно́й язы́к

mrtvý: mrtvé jazykyмёртвые языки́

pasivní: pasivní znalost jazykaпасси́вное зна́ние языка́

ruský: ruský jazykру́сский язы́к

stránka: ling. zvuková stránka jazykaзвукова́я сторона́ языка́

znakový: znakový jazykже́стовый язы́к

živý: živý jazykживо́й язы́к

anglický: anglický jazykангли́йский язы́к

arabský: arabský jazykара́бский язы́к

cizí: učit se cizí jazykучи́ть иностра́нный язы́к

dorozumívací: dorozumívací jazykязы́к обще́ния

hluchoněmý: znakový jazyk pro hluchoněméже́стовый глухонемы́х

nadání: Má nadání na jazyky.У него́ спосо́бности к языка́м.

ovládat: obstojně ovládat jazykнеду́рно владе́ть языко́м

potažený: med. potažený jazykобло́женный язы́к

přejet: přejet jazykemоблиза́ть

převalovat: převalovat víno na jazykuперека́тывать вино́ под языко́м

příbuzný: příbuzné jazykyро́дственные языки́

rodný: rodný jazykродно́й язы́к

rozplývat se: rozplývat se na jazykuта́ять во рту

rozšířený: rozšířená výuka cizích jazykůуглублённое изуче́ние иностра́нных языко́в

slovanský: slovanské jazykyславя́нские языки́

sněhový: sněhové jazyky/závějeсне́жные языки́/зано́сы

spálit: spálit si jazyk horkou kávouобже́чь язы́к горя́чим ко́фе

světový: světový jazykмирово́й язы́к

talent: Má talent na jazyky.У него́ тала́нт к языка́м.

úřední: úřední jazyk (státu)официа́льный язы́к (госуда́рства)

uzdička: uzdička jazykaузде́чка языка́

vypláznout: vypláznout jazykвы́сунуть/показа́ть язы́к

výpůjčka: ling. výpůjčky z cizích jazykůиноязы́чные заи́мствования

výuka: výuka cizích jazykůобуче́ние иностра́нным языка́м

znát: znát cizí jazykyвладе́ть иностра́нными языка́ми

co: Co na srdci, to na jazyku.Что на уме́, то и на языке́.

držet: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми

pozor: dát si pozor na jazykпридержа́ть язы́к

společný: najít společný jazykнайти́ о́бщий язы́к

svrbět: co svrbí koho na jazykuна языке́ ве́ртится что у кого

šlapat: šlapat si na jazykшепеля́вить

za: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми

zub: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми, придержа́ть язы́к

балти́йский: baltské jazykyбалти́йские языки́

родно́й: mateřský jazyk, mateřštinaродно́й язы́к

ру́сский: ruština, ruský jazykру́сский язы́к

язы́к: zlé jazykyзлы́е языки́

ку́рсы: kurz ruského jazykaку́рсы ру́сского языка́

обуча́ться: učit se jazykyобуча́ться языка́м

о́стрый: nabroušený jazykо́стрый язы́к

разгово́рный: hovorový jazykразгово́рная речь

бри́тва: jazyk jako břitvaязы́к как бри́тва

вода́: Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.Как воды́ в рот набра́л.

дыша́ть: mít duši na jazyku, umíratдыша́ть на ла́дан

крути́ться: Mám to na jazyku.У меня́ кру́тится э́то на языке́.

придержа́ть: Drž jazyk za zuby!, Dej si pozor na jazyk!Придержи́ язы́к!

стлать: Na jazyku med, v srdci jed.Мя́гко сте́лет, да жёстко спать.

jazyk: jazyk u botyязычо́к/кла́пан боти́нка