Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) язы́кvypláznout jazykвы́сунуть язы́к
  2. (co tvarem připomíná jazyk) язы́кjazyk u botyязычо́к/кла́пан боти́нка
  3. (soustava znaků k vyjadřování a sdělování) язы́кmateřský/cizí jazykродно́й/иностра́нный язы́кvyučovací jazykязы́к преподава́нияznakový jazykже́стовый язы́к
  4. (dílčí útvar jazyka) язы́кspisovný/hovorový jazykлитерату́рный/разгово́рный язы́к

Vyskytuje se v

hovorový: ling. hovorový jazykразгово́рная речь

mateřský: mateřský jazykродно́й язы́к

mrtvý: mrtvé jazykyмёртвые языки́

pasivní: pasivní znalost jazykaпасси́вное зна́ние языка́

ruský: ruský jazykру́сский язы́к

znakový: znakový jazykже́стовый язы́к

živý: živý jazykживо́й язы́к

anglický: anglický jazykангли́йский язы́к

arabský: arabský jazykара́бский язы́к

cizí: učit se cizí jazykучи́ть иностра́нный язы́к

dorozumívací: dorozumívací jazykязы́к обще́ния

hluchoněmý: znakový jazyk pro hluchoněméже́стовый глухонемы́х

nadání: Má nadání na jazyky.У него́ спосо́бности к языка́м.

ovládat: obstojně ovládat jazykнеду́рно владе́ть языко́м

potažený: med. potažený jazykобло́женный язы́к

přejet: přejet jazykemоблиза́ть

příbuzný: příbuzné jazykyро́дственные языки́

rodný: rodný jazykродно́й язы́к

rozplývat se: rozplývat se na jazykuта́ять во рту

rozšířený: rozšířená výuka cizích jazykůуглублённое изуче́ние иностра́нных языко́в

slovanský: slovanské jazykyславя́нские языки́

sněhový: sněhové jazyky/závějeсне́жные языки́/зано́сы

spálit: spálit si jazyk horkou kávouобже́чь язы́к горя́чим ко́фе

světový: světový jazykмирово́й язы́к

talent: Má talent na jazyky.У него́ тала́нт к языка́м.

úřední: úřední jazyk (státu)официа́льный язы́к (госуда́рства)

uzdička: uzdička jazykaузде́чка языка́

vypláznout: vypláznout jazykвы́сунуть/показа́ть язы́к

vypláznout: Vyplázněte jazyk a řekněte Á.Вы́суньте язы́к и скажи́те А.

výpůjčka: ling. výpůjčky z cizích jazykůиноязы́чные заи́мствования

výuka: výuka cizích jazykůобуче́ние иностра́нным языка́м

výuka: škola s rozšířenou výukou cizích jazykůшко́ла с углублённым изуче́нием иностра́нных языко́в

znát: znát cizí jazykyвладе́ть иностра́нными языка́ми

co: Co na srdci, to na jazyku.Что на уме́, то и на языке́.

držet: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми

pozor: dát si pozor na jazykпридержа́ть язы́к

společný: najít společný jazykнайти́ о́бщий язы́к

svrbět: co svrbí koho na jazykuна языке́ ве́ртится что у кого

šlapat: šlapat si na jazykшепеля́вить

za: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми

zub: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми, придержа́ть язы́к

балти́йский: балти́йские языки́baltské jazyky

родно́й: родно́й язы́кmateřský jazyk, mateřština

ру́сский: ру́сский язы́кruština, ruský jazyk

язы́к: злы́е языки́zlé jazyky

обуча́ться: обуча́ться языка́мučit se jazyky

о́стрый: о́стрый язы́кnabroušený jazyk

разгово́рный: разгово́рная речьhovorový jazyk

язы́к: же́стовый язы́кznakový jazyk

бри́тва: язы́к как бри́тваjazyk jako břitva

вода́: Как воды́ в рот набра́л.Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.

крути́ться: У меня́ кру́тится э́то на языке́.Mám to na jazyku.

придержа́ть: Придержи́ язы́к!Drž jazyk za zuby!, Dej si pozor na jazyk!

стлать: Мя́гко сте́лет, да жёстко спать.Na jazyku med, v srdci jed.

язы́к: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

язы́к: на язы́к остёр ктоjazyk jako břitvu

язы́к: язы́к проглоти́тьspolknout jazyk, mlčet

язы́к: язы́к развяза́ть комуrozvázat komu jazyk, rozmluvit koho