Hlavní obsah

всего́

Částice

  • jen(om), ne více nežОткли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

Fráze

  1. hovor.всего́ лишь/то́лько pouze, jenom

Vyskytuje se v

вероя́тный: nejspíšeвероя́тнее всего́

весь: celý, stejný jako, úplný kdoвесь в кого

ви́димость: zřejmě, podle všehoпо (всей) ви́димости

вот: A hotovo!, A to je všechno!вот и всё

вре́мя: pořád, neustáleвсё вре́мя

всё: přesto, nicméně, aleвсё же

всего́: pouze, jenomвсего́ лишь/то́лько

гребёнка: měřit stejným metrem, házet do jednoho pytleстричь всех под одну́ гребёнку

до́брый: Hodně štěstí!, Měj(te) se! při loučeníВсего́ до́брого!

дух: ze všech silво весь дух

еди́ный: všichni bez výjimky, všichni do jednohoвсе до еди́ного

ива́новский: na celé kolo, na plný pecky, z plna hrdlaво всю ива́новскую

коне́ц: do všech konců/směrů/koutů státu ap.во все концы́

ко́рка: být (hodně) sprostýна все ко́рки (брани́ть)

лопа́тка: (běžet) jako o životво все лопа́тки (бежа́ть)

лу́чший: Vše dobré!, Měj(te) se!Всего́ са́мого лу́чшего!

масть: různorodý, všech barevвсех масте́й

мир: společně, hromadně, spoluвсем ми́ром

наде́жда: jediná naděje je kdo/coвся наде́жда на кого/что

обе́дня: zkazit celou radost, hodit klacky pod nohyвсю обе́дню испо́ртить кому

оди́н: všichni (do jednoho)все до одного́

опо́р: tryskem, ze všech sil, s větrem o závodво весь опо́р

подного́тная: všechny podrobnosti, celé pozadíвся подного́тная

поря́док: Všechno (je) v pořádku.Всё в поря́дке.

пра́вда: všemi (možnými) prostředkyвсе́ми пра́вдами и непра́вдами

прогляде́ть: div si nevykoukat očiвсе глаза́ прогляде́ть

проце́нт: na (plných) sto procent, zcela, úplněна (все) сто проце́нтов

прыть: tryskem, co komu nohy stačí, fofrem běžet ap.во всю прыть

путём: Vše je jak má být.Всё путём.

рост: vzpřímeně, zpřímaво весь рост

рука́: má zlaté ruceна все ру́ки ма́стер

ско́рый: nejspíš, patrně, pravděpodobněскоре́е всего́

ску́ка: podnikavec, šikulaот ску́ки на все ру́ки

сто: na sto procentна все сто

трезво́нить: vytrubovat co do světaтрезво́нить во все колокола́

уста́: všichni mluví o kom/čemу всех на уста́х кто/что

ху́же: navíc, a co je (nej)horšíху́же всего́

быть: být po kom otci ap.быть (весь) в кого

взве́сить: zvážit všechna pro a protiвзве́сить все за и про́тив

застегну́ться: pozapínat si všechny knoflíky, přen. sebrat se, vzchopit seзастегну́ться на все пу́говицы

из: ze všech silизо всех сил

красота́: v plné kráseво всей красоте́

лека́рство: lék na všechny potížeлека́рство от всех бед

мах: plným tryskem, ze všech silво весь мах

мочь: ze všech silизо всей мо́чи

мча́ться: hnát se ze všech sil, pádit co nohy stačíмча́ться со всех ног

нога́: co nohy stačíсо всех ног

про́чий: mimo jinéпоми́мо всего́ про́чего

равня́ть: Ve smrti jsou si všichni rovni.Смерть всех равня́ет.

у́хо: nastražit uši, pozorně poslouchatво все у́ши слу́шать

вдруг: Všichni přišli najednou.Пришли́ все вдруг.

вероя́тность: s největší pravděpodobnostíпо все́й вероя́тности

горе́ть: Pacient celý hoří. má vysokou teplotuБольно́й весь гори́т.

да: Jsme všichni? Ano.Все здесь? Да.

да́же: Všichni utichli, dokonce i děti.Все прити́хли, да́же де́ти.

да́льше: nejdálда́льше всех

душа́: z celého srdce, upřímněот всей души́/всей душо́й

крича́ть: křičet z plna hrdlaкрича́ть во всё го́рло

нала́диться: Neboj se, vše se urovná.Не волну́йся, всё нала́дится.

обо: o všemобо всём

обойти́сь: Všechno dobře dopadne.Всё обойдётся.

позво́лить: Myslí si, že mu všechno projde.Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.

пот: celý zpocenýвесь в поту́

про: vše o ženáchвсё про же́нщин

протанцева́ть: protancovat celý večerпротанцева́ть весь ве́чер

равно́: Je mi to jedno.Мне всё равно́.

разверну́ть: maximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku разверну́ть окно́ на весь экра́н

растяну́ть: roztáhnout pozadí na celou obrazovkuрастяну́ть фон на весь экра́н

свой: Vše má svůj čas.Всему́ своё вре́мя.

счастли́во: Mějte se!Всем счастли́во!

удо́бство: byt 1. kategorieкварти́ра со все́ми удо́бствами

успе́ть: všechno stihnoutвсё успе́ть

вали́ть: házet vše do jednoho pytleвали́ть всё в одну́ ку́чу

весы́: všechno je ve hřeна весы́ бро́шено/поло́жено всё

воз: odedřít všechnu těžkou práciвесь воз тяну́ть

волк: Starého psa novým kouskům nenaučíš.Как во́лка ни корми́, всё в лес смо́трит.

глаз: upřeně se dívatво все глаза́ гляде́ть

го́лос: otevřeně, nahlas, z plna hrdla во весь го́лос

бума́га: papír snese všechnoбума́га всё те́рпит

celoživotní: celoživotní díloтруд всей жи́зни

celý: celý rokвесь/кру́глый год

doslova: brát všechno doslovaпонима́ть всё буква́льно

hopem: brát to hopemпоро́ть горя́чку, жать на всю желе́зку

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

: pro mě za měмне всё равно́

jako: tak jako tak bez toho, stejněвсё равно́, так и так

jeden, jedna, jedno: jeden přes druhého(все) наперебо́й

kus: v jednom kuseвсё вре́мя, постоя́нно, не престава́я

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

pára: plnou parou (vpřed)по́лным хо́дом (вперёд), на всех пара́х (вперёд)

po: být po matce(быть) весь в мать

posedět: Chvíli neposedí!Ни мину́ты не посиди́т споко́йно!, Весь как на иго́лках!

případ: pro všechny případyна все слу́чаи

skoro: skoro nicвсего́ ничего́

směr: ve všech směrechво всех отноше́ниях

stránka: po všech stránkáchво всех отноше́ниях

svatý: svátek Všech svatýchпра́здник Всех святы́х

svět: na celém světěво всём ми́ре

šest: o sto šestво весь дух, со всех ног

šumák: hovor. Je mi to šumák. je mi to jednoМне всё по́фиг.

tým: tým hvězdзвёздная кома́нда, кома́нда всех звёзд

úsilí: vynaložit veškeré úsilíприложи́ть все стара́ния

všechen, všechna, všechno: To je všechno jedno.Э́то всё равно́.

z, ze: ze všeho nejvícбо́льше всего́

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

dělat: Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...

dít se: Nic se neděje.Всё в поря́дке., Всё норма́льно.

dobře: Mějte se dobře!Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!

domněnka: To všechno jsou pouhé domněnky.Всё э́то одни́ предположе́ния.

dopadnout: Všechno dobře dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.

dostatek: Má všeho dostatek.У него́ всего́ вдо́воль.

drobnost: To jsou drobnosti.Э́то всё ме́лочи.

fuk: To máš fuk.Э́то всё равно́.

hezky: Měj se hezky.Всего́ до́брого.

hořet: Nemocný jen hoří.Больно́й весь гори́т.

hotový: Jsem hotov.Всё, гото́во!

jakýkoli: Ať je jakýkoli, stejně ho mám ráda.Како́в бы он ни́ был, всё равно́ его́ люблю́.

jedno: Je mi to jedno.Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.

každičký: každičkému bez výjimky vysvětlovatвсем и ка́ждому объясня́ть

klapat: Všechno klape.Всё кле́ится/ла́дится.

konec: Je konec.Всё ко́нчено.

krása: v plné kráseво всей красоте́

legrace: všem pro legraciна поте́ху всем

lelkovat: Celý den lelkuje.Безде́льничает весь день.

maximalizovat: maximalizovat okno na celou obrazovkuразверну́ть окно́ на весь экра́н

mít: To máš jedno.Э́то всё равно́.

mít se: Mám se dobře.У меня́ всё хорошо́.

moc: Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.

modřina: Je samá modřina.Он весь в синяка́х.

monitor: zvětšit okno na celý monitorразверну́ть окно́ на весь экра́н

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!

nejraději: Nejraději mám černé pivo.Бо́льше всего́ я люблю́ чёрное пи́во.

nuance: znát všechny nuanceзнать все нюа́нсы

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

okno: maximalizovat oknoразверну́ть (на по́лное) окно́, разверну́ть окно́ на весь экра́н

ostatní: všechno ostatníвсё остально́е

osypat se: Osypala se na celém těle.У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.

platit: Zákon platí pro všechny.Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.

pobít: pobít všechny nepřáteleпоби́ть всех враго́в

poddat se: Časem se všechno poddá.Со вре́менем всё нала́дится.