Hlavní obsah

zle

Příslovce

  1. (nelaskavě, krutě) male, in malo modozle nakládat s kýmmaltrattare qzle se na koho podívatguardare q di malocchio
  2. (nevalně, špatně) male
  3. (nevolno) maleJe mi zle.Mi sento male., (na zvracení) Ho la nausea.
  4. (vážně, hrozně) male, gravemente, seriamente

Vyskytuje se v

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

hůř: ještě/mnohem hůřancora/molto peggio

hůř: tím hůř pro kohotanto peggio per q

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

pes: zlý pescane feroce

předtucha: mít zlou předtuchuavere (un) brutto presentimento

tušení: zlé/neblahé tušeníbrutto/cattivo presentimento

zlé: v dobrém i (ve) zlémnel bene e nel male

zlé: mít komu co za zlévolerne a q per qc, urazit se prendersela con q per qc

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

zlo: nutné zloun male necessario

zlý: být zlý ke komuessere cattivo con q

zlý: zlý duchspirito maligno

zlý: zlé znameníbrutto segno

zlý: zlé zprávycattive notizie

znamení: špatné/zlé znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

hůř: Je mi hůř než včera.Mi sento peggio di ieri.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

sen: zlý senincubo

změna: změna k lepšímu/horšímucambiamento in meglio/peggio

dobré: po dobrém (nebo po zlém) vyřešit ap.con le buone (o con le cattive)

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

nejhorší: Z nejhoršího jsme venku.Il peggio è passato.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

po: po dobrém či po zlémcon le buone o con le cattive

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutto il male vien per nuocere.

zlé: Nic ve zlém!Senza offesa., Non se la prenda a male!, tykání Non prendertela a male!

zlé: po dobrém, nebo po zlémcon le buone o con le cattive

cattivo: sguardo cattivozlý/škaredý pohled

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

genio: genio benefico/maleficodobrý/zlý duch

ipotesi: nella peggiore delle ipotesiv nejhorším případě

malafede: dir. in malafedeve zlé víře, se zlým úmyslem

malalingua: le malelinguezlí jazykové

malaugurio: essere di malaugurionevěstit nic dobrého, být zlým znamením

male: prenderla malevzít/brát (si) to špatně/zle

maligno: spirito malignozlý duch

malocchio: guardare q di malocchiozle/škaredě se dívat na koho

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

meno: da meno di qhorší než kdo

peggio: il peggio possibileco nejhůře

peggio: tanto peggio per qtím hůř pro koho

peggio: al(la) peggiopři nejhorším

prepararsi: prepararsi al peggiopřipravit se na nejhorší

presentimento: brutto/cattivo presentimentozlé tušení, zlá předtucha

traverso: di/per traversoúkosem, zle, špatně, nakřivo, napříč, křížem

attento: Attenti al cane!Pozor, zlý pes!

cattivo: Perché sei così cattivo con me?Proč jsi na mě tak zlý?

male: Mi sento male.Je mi zle., Není mi dobře.

male: Non c'è nulla di male.Na tom není nic zlého.

peggio: Mi sento peggio di ieri.Je mi hůř než včera.

peggio: Sta peggio.Je mu hůř. nemocnému ap.

peggio: È peggio di prima.Je to horší než předtím.

peggio: Non bisogna pensare al peggio.Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.

peggiore: È peggiore di ieri.Je to horší než včera.

risma: gente della peggior rismalidé toho nejhoršího ražení

sottosopra: hovor. Mi sento sottosopra., Ho lo stomaco sottosopra.Je mi nanic/zle. od žaludku

specie: razzista della peggior specierasista nejhoršího kalibru

stare: Stanno peggio di noi.Jsou na tom hůř než my.

volgere: Il tempo volge al brutto.Horší se počasí.

brutto: alle bruttev nejhorším případě, při nejhorším

brutto: con le bruttebez servítek, drsně, po zlém

cattivo: con le cattivepo zlém násilím, silou ap.

china: risalire la chinadostat se z nejhoršího

facile: È più facile a dirsi che a farsi.To se snadno řekne (,ale hůř udělá).

minestra: o mangiare questa minestra o saltare questa finestrazvolit si menší zlo

notte: peggio che andar di nottečím dál hůř, čím dál horší

nuocere: Non tutti i mali vengono per nuocere.Všechno zlé je k něčemu dobré.

peggiore: nel peggiore dei casiv nejhorším případě

scelta: di seconda sceltahorší (kvality), druhořadý

venire: Non tutto il male viene per nuocere.Všechno zlé je k něčemu dobré.