Hlavní obsah

voltare

Vyskytuje se v

schifo: obrácená klenbavolta a schifo

altro: (někdy) jindyun'altra volta

ancora: ještě jednouancora una volta

calcagno: ukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komumostrare/voltare le calcagna a q

centesimo: postéper la centesima volta

che: pokaždé, když ...ogni volta che

chiave: vrcholový klenák, přen. základ, jádro, podstataarch. chiave di volta

crociera: křížová klenbavolta a crociera

ennesimo: po x-té, po n-téper l'ennesima volta

magari: snad jindymagari un'altra volta

ogni: pokaždé, vždyogni volta

prossimo: příštěla prossima volta

qualche: někdy, jednou v budoucnuqualche volta

solo: jen jednou/jedinkrátuna volta sola

uno: jednou, jedenkrátuna volta

vela: sférická klenbavolta a vela

volta: jednou, kdysi v minulostiuna volta

voltare: zahnout za rohvoltare l'angolo

volto: mít smutný výrazessere triste in volto

arare: vrásčitá tvářvolto arato di rughe

atteggiare: Nasadil soucitný výraz, Zatvářil se soucitně.Atteggiò il volto a compassione.

cervello: Přeskočilo ti?Ti ha dato di volta il cervello?

prima: Až příště přijedeš, brnkni mi předem.La prossima volta che vieni, telefonami prima.

stesso: Už není jako dřív.Non è più lo stesso di una volta.

cento: skoro nikdyuna (volta) su cento

essere: Byl jednou (jeden) ...C'era una volta ...

oscurarsi: zamračit se, zakabonit se v obličejioscurarsi in volto

rischiarare: Jeho tvář se rozjasnila.Si è rischiarato in volto.

schiena: obrátit se zády ke komuvoltare/girare la schiena a q

spalla: obrátit se zády ke komu opustit, zradit ap.voltare le spalle a q

ani: ani jednounemmeno una volta

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

jednou: ještě jednouancora una volta

když: když už ...una volta ...

klenba: nebeská klenbala volta celeste

naposled: Kdys ho viděl naposled?Quando l'hai visto l'ultima volta?

několikátý: po několikátéper l'ennesima volta

poprvé: Jste tady poprvé?È qui per la prima volta?

pro: pro tentokrátper questa volta

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

příště: Až ji potkáš příště ...La prossima volta che la incontri ...

ročně: jednou ročněuna volta all'anno

třetí: po třetíper la terza volta

život: jednou za životuna volta per la vita

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomuno alla volta, uno per volta

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Ogni volta che ci vado ...

kdysi: Kdysi mi o tom vyprávěl.Una volta me ne ha parlato.

končit: Takhle to končí vždycky.Ogni volta finisce così.

někdy: Viděl jsi už někdy něco takového?Hai visto qualche volta qualcosa di simile?

odbočit: Na křižovatce odbočte vpravo.All'incrocio voltate a destra.

po: po třech zaráztre alla volta

prvně: Jste tady prvně?È qui per la prima volta?

přeskočit: Přeskočilo ti?Ti ha dato di volta il cervello?

stý: po stéper la centesima volta

téct: Po tváři mu tekly slzy.Gli scorrevano le lacrime in volto.

ukázat se: Ukaž se někdy!Fatti vivo qualche volta!

vědět: Dej o sobě někdy vědět!Fatti vivo qualche volta!

vždy: Vždy, když ho potkám ...Ogni volta quando l'incontro, ...

rupnout: hovor. Ruplo mu v bedně.È andato fuori di testa., Gli ha dato di volta il cervello.

spatřit: spatřit světlo světavedere (per la prima volta) la luce

třetice: do třetice všeho dobréhola terza volta è quella buona

všechen, všechna, všechno: do třetice všeho dobréhola terza è la volta buona

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádavoltare le spalle a q

millesimo: po tisící velký počet opakováníla millesima volta