Hlavní obsah

dvojice

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

dvojice: ve dvojicícha coppie

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

navíc: dva dny navícdue giorni di più

neděle: dvě neděledue settimane, quindici giorni

ob: ob dva řádkyogni terza riga

osoba: stůl pro dvě osobytavolo per due persone

rok: o dva roky staršídi due anni maggiore

sto: dvě stěduecento

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

být: Jsou dvě (hodiny).Sono le due.

celá: žádná celá dvě (desetiny) 0,2zero virgola due

činit: Pokuta činí dva tisíce euro.La multa è duemila euro.

čtvrt: ve čtvrt na dvěall'una e un quarto

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

dělit: Deset děleno dvěma je pět.Dieci diviso per due fa cinque.

dělit se: Řeka se dělí na dvě ramena.Il fiume si divide in due bracci.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

mluvit: Už spolu dva roky nemluví.Non si parlano da due anni.

možnost: Jsou dvě možnosti. jak to udělatCi sono due possibilità.

nabídnout se: Nabídli se jen dva dobrovolníci.Si sono proposti solo due volontari.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

o: Jsem o dva roky starší.Sono di due anni più grande.

oba, obě: na obou koncíchin entrambe le estremità

pár: dva páry botdue paia di scarpe

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

před, přede: před dvěma hodinamidue ore fa

předcházet se: Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

sestávat: Zkouška sestává ze dvou fází.L'esame consiste di due fasi.

třetina: dvě třetiny čehodue terzi di qc

uplynutí: po uplynutí dvou let...passati due anni...

levý: Má obě ruce levé.È molto maldestro/-a.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

raz: raz dva rychlein un attimo, prestissimo, in quattro e quattr'otto

anno: za dva rokyfra due anni

battuta: dvě stě úhozů za minutuduecento battute al minuto

coppia: ve dvojici, po dvoua coppie

due: za dva jíst ap.přen. per due

duemila: rok dva tisíce, 21. stoletíil Duemila

e: obatutti e due

faccia: dvě strany mincele due facce di una moneta

giorno: za dva týdnytra quindici giorni

in: rozdělit na dvě částidividere in due

incognita: rovnice o dvou neznámýchmat. equazione in due incognite

insù: vhodné pro děti od dvou let (nahoru)adatto per bambini da due anni insù

loro: oni dvaloro due

mandata: na dva západy zamknouta doppia mandata

mezzo: dvě a půl kiladue chili e mezzo

mila: dva tisíceduemila

milione: dva milióny lidídue milioni di persone

paio: dva páry bot/rukavic/konídue paia di scarpe/guanti/cavalli

pari: patnáct oba skóre v tenisusport quindici pari

parte: obě stranyentrambe le parti

per: dvě na osobudue per persona

prima: o dva dny dřívdue giorni prima

punta: hrát na dva útočníkygiocare con due punte

punto: přesně ve dvě hodinyalle due in punto

quinto: pětinka, dvě deciun quinto (di litro)

ramo: dvě komory parlamentudue rami del parlamento

ruota: s pohonem dvou/čtyř kola due/quattro ruote motrici

sotto: děti mladší dvou letbambini sotto i due anni

tandem: ve dvojici, tech. v tandemovém uspořádáníin tandem

tempo: nadvakrát/natřikrát udělat ap., ve dvou/třech splátkách zaplatitin due/tre tempi

terzo: dvě třetinydue terzi

tre: říci co dvěma slovydire qc in tre parole

tutto: oba (dva)tutti e due

uno: oba dva, jeden i druhýl'uno e l'altro

virgola: žádná celá dvě (desetiny)zero virgola due

zero: žádná celá dvě desetiny 0,2zero virgola due

a: Do města jsou to dva kilometry.La città è a due chilometri.

annullarsi: dva zákony, které se vylučujídue leggi che si annullano

aumentare: Přibral dvě kila.È aumentato di due chili.

avere: Dostal dva roky vězení.Ha avuto due anni di carcere.

bambino: Mají dvě holčičky.Hanno due bambine.

battere: Hodiny odbíjí dvě.L'orologio batte le due.

cioè: Za dva dny, to jest ve čtvrtek.Fra due giorni, cioè giovedì.

condizionale: Dostal dvouletou podmínku., Dostal dva roky podmíněně.Gli hanno dato due anni con la condizionale.

decorso: po uplynutí dvou měsíců...decorsi due mesi...

diviso: Deset děleno/lomeno dvěma je pět.Dieci diviso due fa cinque.

esplodere: Vystřelil dvě rány.Esplose due colpi.

figlia: Mám dvě dcery.Ho due figlie.

filato: mluvit dvě hodiny v kuseparlare per due ore filate

fratto: deset lomeno dvěma je pětdieci fratto due dà cinque

girare: Film byl natočen za dva měsíce.Il film fu girato in due mesi.

meno: Deset minus dva je osm., Deset bez dvou je osm.Dieci meno due fa otto.

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

minore: (ten) mladší ze dvou bratrůil minore di due fratelli

operazione: Podstoupil dvě operace kolena.Ha subito due operazioni al ginocchio.

ormai: Už jsou to dva měsíce, co jsem ho neviděl.Sono ormai due mesi che non lo vedo.