Hlavní obsah

dvojka

Vyskytuje se v

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

navíc: dva dny navícdue giorni di più

neděle: dvě neděledue settimane, quindici giorni

ob: ob dva řádkyogni terza riga

osoba: stůl pro dvě osobytavolo per due persone

rok: o dva roky staršídi due anni maggiore

sto: dvě stěduecento

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

být: Jsou dvě (hodiny).Sono le due.

být: Jsou dvě možnosti.Ci sono due possibilità.

celá: žádná celá dvě (desetiny) 0,2zero virgola due

činit: Pokuta činí dva tisíce euro.La multa è duemila euro.

čtvrt: ve čtvrt na dvěall'una e un quarto

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

dělit: Deset děleno dvěma je pět.Dieci diviso per due fa cinque.

dělit se: Řeka se dělí na dvě ramena.Il fiume si divide in due bracci.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

mluvit: Už spolu dva roky nemluví.Non si parlano da due anni.

možnost: Jsou dvě možnosti. jak to udělatCi sono due possibilità.

nabídnout se: Nabídli se jen dva dobrovolníci.Si sono proposti solo due volontari.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

o: Jsem o dva roky starší.Sono di due anni più grande.

oba, obě: na obou koncíchin entrambe le estremità

pár: dva páry botdue paia di scarpe

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

před, přede: před dvěma hodinamidue ore fa

předcházet se: Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.

rok: Jsou mu dva roky.Ha due anni.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

sestávat: Zkouška sestává ze dvou fází.L'esame consiste di due fasi.

třetina: dvě třetiny čehodue terzi di qc

uplynutí: po uplynutí dvou let...passati due anni...

levý: obě ruce levé.È molto maldestro/-a.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

raz: raz dva rychlein un attimo, prestissimo, in quattro e quattr'otto

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

anno: fra due anniza dva roky

battuta: duecento battute al minutodvě stě úhozů za minutu

coppia: a coppieve dvojici, po dvou

due: přen. per dueza dva jíst ap.

duemila: il Duemilarok dva tisíce, 21. století

e: tutti e dueoba

faccia: le due facce di una monetadvě strany mince

giorno: tra quindici giorniza dva týdny

giorno: due giorni fapřed dvěma dny

in: dividere in duerozdělit na dvě části

incognita: mat. equazione in due incogniterovnice o dvou neznámých

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

loro: loro dueoni dva

mandata: a doppia mandatana dva západy zamknout

mezzo: due chili e mezzodvě a půl kila

mila: duemiladva tisíce

milione: due milioni di personedva milióny lidí

paio: due paia di scarpe/guanti/cavallidva páry bot/rukavic/koní

pari: sport quindici paripatnáct oba skóre v tenisu

parte: entrambe le partiobě strany

per: due per personadvě na osobu

prima: due giorni primao dva dny dřív

punta: giocare con due puntehrát na dva útočníky

punto: alle due in puntopřesně ve dvě hodiny

quinto: un quinto (di litro)pětinka, dvě deci

ramo: due rami del parlamentodvě komory parlamentu

rete: seconda retedvojka, druhý televizní kanál

ruota: a due/quattro ruote motricis pohonem dvou/čtyř kol

scalare: scalare in secondapodřadit na dvojku

seconda: mettere/innestare la secondadát tam/zařadit dvojku

sotto: bambini sotto i due anniděti mladší dvou let

tempo: in due/tre tempinadvakrát/natřikrát udělat ap., ve dvou/třech splátkách zaplatit

terzo: due terzidvě třetiny

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

tutto: tutti e dueoba (dva)

uno: l'uno e l'altrooba dva, jeden i druhý

virgola: zero virgola duežádná celá dvě (desetiny)

zero: zero virgola duežádná celá dvě desetiny 0,2

a: La città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.

annullarsi: due leggi che si annullanodva zákony, které se vylučují

aumentare: È aumentato di due chili.Přibral dvě kila.

avere: Ha avuto due anni di carcere.Dostal dva roky vězení.

bambino: Hanno due bambine.Mají dvě holčičky.

bambino: Abbiamo due bambini.Máme dvě děti.

battere: L'orologio batte le due.Hodiny odbíjí dvě.

cioè: Fra due giorni, cioè giovedì.Za dva dny, to jest ve čtvrtek.