Hlavní obsah

ne

Vyskytuje se v

ciller: ani nemrknout, nehnout brvoune pas ciller

coulant: smyčka uzelnœud coulant

demander: chtít jen/pouze (u)dělat cone demander qu'à faire qqch

guère: ne příliš, ne mocne... guère

jamais: vždy, vždyckyne... jamais que

mie: vůbec ne, ani trochune... mie

plus: co (možná) nejvíce, nadmíruon ne peut plus

que: aniž (by)...que... ne

tarir: neustále mluvitne pas tarir

aquilin: orlí nosnez aquilin

bosse: vyhledávat rvačkyne rêver que plaies et bosses

cavité: nosní dutinacavité du nez

décolérer: nevycházet ze zlostine pas décolérer

déplaire: Dovolíte-li., S prominutím.Ne vous (en) déplaise.

dormir: spát na půl okane dormir que d'un œil

embêter: Ten se má dobře, Ten si žije.Il ne s'embête pas.

éternel: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

ferroviaire: železniční síť/uzel/dopravaréseau/nœud/trafic ferroviaire

heureux: narodit se pod šťastnou hvězdouêtre né sous une heureuse étoile

ignorer: dobře vědětne pas ignorer

lasser: nevyčerpatelný optimismusenthousiasme que rien ne lasse

lever: nehnout ani prstem nic neudělatne pas lever le petit doigt

marche: Nenastupujte za jízdy.Ne montez pas en marche.

marmite: = rozpláclý ohrnutý noshovor. nez en pied de marmite

mélancolie: nezkazit žádnou legracihovor. ne pas engendrer la mélancolie

moyen: nemít zvláštní schopnostine pas avoir de grands moyens

naître: být (jako) zrozený pro koho/coêtre né pour qqn/qqch

œil: nespustit co z očíne pas quitter qqch des yeux

pouvoir: bezvadněon ne peut mieux

prière: Nevyklánějte se z oken.Prière de ne pas se pencher à la fenêtre.

quitter: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

semblant: dělat jako nic(ne) faire semblant de rien

si: Nemýlím-li se.Si je ne me trompe.

sou: nemít ani vindrune pas avoir le sou

tendre: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s kýmhovor. ne pas être tendre pour/avec qqn

venir: vrátit se za okamžik, být hned zpátkyne faire qu'aller et venir

accord: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

asperger: pokropit novorozence svěcenou vodouasperger d'eau lustrale un nouveau-né

avocat: Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.

bouger: Zraněný už se nehýbá.Le blessé ne bouge plus.

coller: rýže, která se nelepíriz qui ne colle pas

comprendre: Nikdo mě nechápe.Personne ne me comprend.

connaître: Jeho štědrost nezná mezí.Sa générosité ne connaît pas de bornes.

constituer: To není závazek.Cela ne constitue pas un engagement.

coûter: Za to nic nedáš.Ça ne coûte rien.

craindre: Bojím se, že přijde.Je crains qu'il (ne) vienne.

croire: Nemyslím, že přijde.Je ne crois pas qu'il viendra.

dédoubler: Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zarázJe ne peux pas me dédoubler.

défait: rozvázaný uzelnœud défait

demeurant (au): Mě se to ostatně netýká.Au demeurant, je ne suis pas concerné.

dépenser: neutratit ani halířne pas dépenser un sou

douter: nemít ani tušení o čemne pas se douter de qqch

exagérer: Nic se nemá přehánět!Il ne faut rien exagérer !

figurer: Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.Son nom ne figure pas sur la liste.

ne: Nechci to.Je ne le veux pas.

nœud: motýlek na krknœud papillon

pardonner: nemoc, která nikoho neušetřímaladie qui ne pardonne pas

personne: Nikdo to neví.Personne ne le sait.

présager: To nevěští nic dobrého.Cela ne présage rien de bon.

rapporter: Odpověď se nevztahuje k otázce.La réponse ne se rapporte pas à la question.

reculer: Před ničím se nezastaví.Il ne recule devant rien.

regretter: Ničeho nelituji.Je ne regrette rien.

reparaître: Už se tu (nikdy) neukazuj.Ne reparais jamais ici.

risquer: Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.Je ne m'y risquerai pas.

savoir: Neumí pravopis.Il ne sait pas l'orthographe.

suivre: Ten žák nedává pozor.Cet élève ne suit pas.

supporter: Už ho nemůže vystát.Il ne peut plus le supporter.

acquis: Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.Bien mal acquis ne profite jamais.

assiette: nebýt ve své kůžine pas être dans son assiette

baisser: upadnout do rozpaků, zastydět sebaisser le nez

barbe: před očima koho, veřejně před kým, navzdory komuau nez et à la barbe de qqn

bien: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.

bond: vrhnout sene faire qu'un bond

bouchée: zhltnout cone faire qu'une bouchée de qqch

bout: vodit koho za nosmener qqn par le bout du nez

cadeau: něco komu nedarovathovor. ne pas faire de cadeau à qqn

candidat: To mě neláká!Je ne suis pas candidat !

céder: Vyrovná se mu.Il ne lui cède en rien.

dávka: nepřekročit předepsanou dávkune pas dépasser la dose prescrite

hnout: Ani hnout!Que personne ne bouge !

hvězda: narodit se pod šťastnou hvězdouêtre né sous une bonne étoile

krok: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

nitka: viset na nitcene tenir qu'à un fil

od, ode: od okaà vue de nez

odlepit se: hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.Il ne nous a pas décollés une minute.

paráda: myslet jen na parádune songer qu'aux chiffons

pobízet: nedat se pobízetne pas se faire beaucoup prier

posezení: sníst co na posezeníne faire qu'une bouchée de qqch

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

cena: To nemá cenu.Ça ne vaut pas la peine.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

člověk: Člověk nikdy neví.On ne sait jamais.

dobře: Nemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.

francouzsky: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

chápat: Nechápu.Je ne comprends pas.

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

chybět: Nechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

jemu: Jemu to neříkej.Ne le lui dis pas.

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

: Jí se to netýká.Cela ne la concerne pas.

jich: Jich se to netýká.Cela ne les concerne pas.

již: Již neprší.Il ne pleut plus.

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.

kdy: Kdy ses narodil?Quand es-tu né ?

lačný: Nepijte na lačný žaludek.Ne buvez pas à jeun.

líto: Není mu líto času.Il ne regrette pas son temps.

mluvit: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

moct: To nemůže být on.Ça ne peut pas être lui.

mu: Neříkej mu to.Ne le lui dis pas.

narodit se: Kdy/Kde jste se narodil?Quand/Où est-ce que vous êtes né ?

narozený: narozený dne...né le...

nějak: Je mi nějak divně.Je ne me sens pas très bien.

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nerad: Nerad bych...Je ne voudrais pas...

nesmět: Nesmí se dělat co.Il ne faut pas faire qqch.

nesouhlasit: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

nevadit: To mně nevadí.Ça ne me gêne/dérange pas.

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

ono: Ono mu nebylo dobře.Il ne se sentait pas bien.

pak: Pak se člověk nemá zlobit!Comment ne pas se fâcher !

platný: Není to nic platné.Cela ne sert à rien.

plést se: Jestli se nepletu.Si je ne me trompe.

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

pořádek: To je v pořádku.žádný problém Ça va., to nevadí Ça ne fait rien., Ce n'est pas grave.

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

cizí: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

cukr: nebýt z cukrune pas être en sucre

čenich: strkat do všeho čenichfourrer son nez partout

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

debata: Bez debat!Ne discutez pas !

dělat: Nic si z toho nedělej.Ne t'en fais pas.

dlouhý: (u)dělat dlouhý nos na kohofaire un pied de nez à qqn

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

gordický: rozetnout gordický uzeltrancher le nœud gordien

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou