Hlavní obsah

jednička

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení un seul et même, toujours le même

hlt: jedním hltem, na jeden hlten une gorgée

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jednou: pro jedenkrátpour une fois

jednou: ani jednoupas une seule fois

ještě: ještě jednouencore une fois

krásný: jednoho krásného dneun beau jour, un de ces quatre matins

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

kus: pracovat v jednom kusetravailler sans dételer

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

poměr: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

radost: jedna radostà faire plaisir

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

strana: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

ucho: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

vozovka: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

za: jednou za časde temps en temps

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

jeden, jedna, jedno: Je to jeden z nás.C'est l'un d'entre nous.

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

jedno: To máš jedno.C'est pareil., C'est kif-kif.

jednou: jednou za...une fois par...

: Jí je to jedno.Cela lui est égal.

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

sám, sama, samo, samý: mít samé jedničkyn'avoir que les meilleures notes

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

začas: jednou začasde temps en temps, de temps à autre

brdo: být na jedno brdoêtre coulé dans le même moule

brdo: dělat co na jedno brdofaire qqch de la même manière

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

jeden, jedna, jedno: jedna dvě hneden cinq sec

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Deux sûretés valent mieux qu'une.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

mysl: být jedné mysli s kýmêtre du même avis que qqn

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

paní: expr. Jedna paní povídala.On raconte que...

provaz: táhnout s kým za jeden provazêtre de mèche avec qqn

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Mieux vaut prévenir que guérir.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

šik: kráčet v jednom šikumarcher coude à coude

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

týž: To je jedno a totéž.Cela s'équivaut., C'est pareil.

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.

beau: un beau jourjednoho krásného dne

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

coup: encore un coupještě jednou

débrider: zast. sans débriderbez přestávky, v jednom kuse

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

dételer: travailler sans dételerpracovat v jednom kuse

double: double asdvě jedničky v dominu

et: vingt et undvacet jedna

exhausser: exhausser une maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patro

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

fois: encore une foisještě jednou

fois: une fois par moisjednou za měsíc

fois: une fois tous les huit joursvždy jednou za týden

fois: une personne à la foispo jednom

le, la: l'un... l'autrejeden... druhý

le, la: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

matin: un de ces quatre matinsjednoho krásného dne o budoucnosti

rapport: dans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti

rare: un des rares... qui...jeden z mála, který...

seul: une seule foisjedinkrát, jen jednou

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

son, sa: chacun son tourjeden po druhém

sourd: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

tiers: le tiers et le quartkdokoli, (jeden) další

tout: une fois pour toutesjednou pro vždy

un: s'en jeter unkopnout tam jednoho (panáka)

unique: seul et uniquejeden jediný

contenter: se contenter d'un repas par jourspokojit se s jedním jídlem denně