Hlavní obsah

luk

Podstatné jméno, rod mužský

  • bow(dlouhý středověký) longbow

Vyskytuje se v

askance: look askance at sb/sthpřistupovat podezíravě ke komu, k čemu, nevěřit komu/čemu, pochybovat o kom/čem

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

dirty: a dirty looknevraživý pohled

forward: look forward(s)dívat se dopředu být pokrokový

high: look high and low for sthhledat co po všech čertech všude možně

kindly: look kindly (up)on sthbýt shovívavý k čemu, schvalovat co

look out: Look out!(Dávej) pozor!

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

look up: look sb upzajít za kým, navštívit koho

look up: be looking upzlepšovat se, lepšit se situace ap.

nose: look down one's nose at sb/sthdívat se svrchu na koho/co

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

treat: look a treatvypadat skvěle

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

away: look away from sthodvrátit pohled od čeho, podívat se jinam

cast: kniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/co

close: take a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co

crystal ball: look into the crystal balli přen. věštit z křišťálové koule

dagger: přen. look daggers at sbškaredě se (po)dívat na koho

disbelief: look of disbeliefnevěřícný pohled

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

forward: look forward to sthtěšit se na co

get: get a look of sb/sthzahlédnout, uvidět, spatřit koho/co

greenfield: on a greenfield sitena zelené louce

hate: a look of hatenenávistný pohled

hatred: look of hatrednenávistný pohled

have: have a look at sthpodívat se na co

horrible: horrible lookingstrašně vypadající

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti v navazování vztahů ap.

post: look for a posthledat místo

reproach: look at sb with reproachpodívat se na koho vyčítavě

round: have a look roundporozhlédnout se kde

round: look roundrozhlédnout se, ohlédnout se

shady: shady-lookingpodezřele vypadající

shoot: shoot a glance/look/glare at sbpodívat se, zadívat se, vrhnout pohled na koho

sidelong: sidelong look/glancepohled úkosem

spaced-out: spaced-out lookskelný/nepřítomný pohled

suspicious: suspicious-lookingpodezřele vypadající

vacant: vacant lookprázdný pohled

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

at: Look at me.Podívej se na mě.

barrel: I was looking down the barrel of a gun.Díval jsem se do hlavně pistole. mířil mi na hlavu

do: Look what you have done.Podívej, cos udělal.

dreadful: look dreadfulvypadat strašně

face: She looked at him with a sad face.Smutně se na něj podívala.

job: I am looking for a job.Hledám práci.

like: What does she look like?Jak vypadá?

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

sight: You look a sight!Ty (ale) vypadáš! strašně ap.

similar: They look similar.Jsou si podobní.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

underneath: Look underneath.Podívej se zespodu.

way: She was looking my way.Dívala se směrem ke mně.

window: look out of the windowdívat se z okna

withering: He gave her a withering look.Zpražil/Usadil ji pohledem.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

disfavour: look with disfavour at sthdívat se nelibě na co

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

draze: vypadat drazelook expensive

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

louka: louky pásmo, oblastgrassland

nakloněný: být (příznivě) nakloněný komu/čemube well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth

nepřítomný: nepřítomný pohleddistant look

ošklivě: vypadat ošklivělook ugly

pohled: odvrátit pohled od čeholook away, avert one's eyes from sth

pozor: Pozor! upozornění na nebezpečíWatch out!, Look out!, Caution!

probodnout: přen. probodnout koho pohledem rozzlobeně ap.look daggers at sb, give sb a piercing look

provrtat: přen. provrtat koho pohledemgive sb a piercing look, zlostně ap. look daggers at sb

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

shánět: shánět prácilook for work, hovor. job-hunt

sklesle: vypadat skleslelook crestfallen

starost: mít co na starost(i)vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sb

střílet: střílet z lukushoot (with) a bow

upřený: upřený pohledfixed look, dlouhý gaze

útulně: útulně vypadajícícosy looking

vandrák: vypadat jako vandráklook messy

vypadat: vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappy

vypadat: vypadat na svůj věklook one's age

vypadat: vypadat jako bylook as if

zevnitř: pohled zevnitř na co i přen.inside look at sth

zrak: odvrátit zrak od koho/čehoturn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sth

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

bledě: Vypadáš hrozně bledě.You look awfully pale.