Hlavní obsah

build [bɪld]

Vyskytuje se v

build: sth posílit, upevnit, vybudovat co sebevědomí, důvěrubuild (up)

build up: povzbudit, podpořit koho, upevnit důvěru číbuild sb up

tenement: bytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkamitenement (building)/house

building: pozemní stavitelstvístav. building construction(s)

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

cupboard: vestavěná skříň s policemibuilt-in cupboard

heavily: dobře rostlý, podsaditý, statnýheavily built

maintenance: údržba budovbuilding maintenance

medium: střední postavamedium build

new: novostavbanew building

obsolescence: záměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.planned/built-in/programmed obsolescence

operation: stavební prácebuilding operation(s)

oven: vestavná troubabuilt-in oven

site: staveništěbuilding site

snowman: postavit sněhulákabuild a snowman

store: stavebniny prodejnabuilding supply store

yard: staveništěbuilding yard

enter: před vstupem do budovybefore entering the building

everything: Všechno v budově ztichlo.Everything in the building went silent.

look: Budova má výhled směrem do parku.The building looks over the park.

ourselves: To jsme postavili my sami.We built it ourselves.

Rome: Všechno chce svůj čas.Rome was not built in a day.

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)

kancelářský: kancelářská budovaoffice building/block

materiál: stavební materiálbuilding materials

povolení: stav. stavební povoleníbuilding permit

příprava: přípravy na copreparations for sth, zařizování arrangements, předběžné preliminaries, horečná aktivita build-up

rostlý: dobře rostlý postavouwell built

rozdělat: rozdělat oheňmake/build a fire, zažehnout light/kindle a fire

spoření: ekon. stavební spořeníbuilding society account

spořitelna: stavební spořitelnaBrE building society, savings and loan association

stavba: stavba tělabody structure, konstituce build, physique, anatomie anatomy

stavební: ekon. stavební spořitelnabuilding society, AmE building and loan association

strategie: budovatelská strategiecity-building game

výškový: výšková budovahigh-rise building

postava: být střední postavybe of medium build

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

prvek: (základní) stavební prvek čehobuilding block of sth

rovnoběžně: postavený rovnoběžně s ...built parallel to ...

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

stavět: stavět sněhulákabuild/make a snowman

střední: být střední postavybe of medium build

vybudovat: Vybudovali ohromnou flotilu.They built up a huge fleet.

zástavba: hustota zástavbybuilding density

kupní: contract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of salekupní smlouva

nájemní: lease agreement/contract, tenancy agreement, contract of lease, k bydlení residential lease contract/agreementnájemní smlouva

odstoupit: withdraw from/back out of/cancel the contractodstoupit od smlouvy

předmanželský: prenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenuppředmanželská smlouva

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

rámcový: general contractrámcová smlouva

smlouva: conclude/make a contract, contract sthuzavřít smlouvu

vázaný: bound by a contractsmluvně vázaný, vázaný smlouvou

vypovědět: terminate/cancel a contractpráv. vypovědět smlouvu

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

obnovit: renew a contractobnovit smlouvu

porušit: break the rules/a contractporušit pravidla/smlouvu

přiložit: I have enclosed a copy of the contract.Přiložil jsem kopii smlouvy.

accession: Accession TreatySmlouva o přistoupení k EU

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

carriage: contract of carriagepřepravní smlouva

condition: conditions of employmentpodmínky pracovní smlouvy

contract: conclude a contractuzavřít smlouvu

draft: draft contractnávrh smlouvy

employment: employment contractpracovní smlouva

execution: execution of the contract(s)plnění smlouvy

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

formation: práv. contract formation, formation of a contractsepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahu

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

intent: letter of intentpředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

lease: lease agreementnájemní smlouva

marriage: marriage contractpředmanželská smlouva

memorandum: Memorandum (of Association)zakládací listina, zakladatelská smlouva, společenská smlouva společnosti

non-proliferation: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

nuclear: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

option: option contractopční smlouva právo obchodovat s akciemi za předem určenou cenu

partnership: partnership agreementspolečenská smlouva

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

procurement: procurement contractdodavatelská smlouva, smlouva o nákupu hl. státní zakázky

purchase: práv., ekon. contract of purchasekupní smlouva

sale: sales contractkupní smlouva, smlouva o prodeji

simple: ekon. simple contractobyčejná smlouva

special: special contractsmlouva pod pečetí

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

tenancy: tenancy agreementnájemní smlouva k nemovitosti

term: terms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvy

treaty: peace treatymírová smlouva

union: union agreementodborářská smlouva s vedením firmy

withdrawal: withdrawal from a contractodstoupení od smlouvy

yoke: They are yoked by the contract.Jsou svázáni smlouvou.