Hlavní obsah

pracovně

Příslovce

  • occupationally(co se práce týče) in terms of workJsem zde pracovně.I'm here on business.práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

Vyskytuje se v

částečný: part-time jobčástečný pracovní úvazek

den: working day, weekday, AmE work daypracovní/všední den

doba: working hours/timepracovní doba

místo: job vacanciesvolná (pracovní) místa

nedostatek: labour shortagenedostatek pracovních sil

plášť: smock, BrE overall, AmE duster, až po kotníky dust coatpracovní plášť

podmínka: working/living conditionspracovní/životní podmínky

postup: working procedure, method of operationpracovní postup

povolení: work(ing) permitpracovní povolení

pracovně: labour-law relationpráv. pracovně právní vztah

pracovní: work aidspracovní pomůcky

pružný: flexible working hourspružná pracovní doba

příjem: earned incomepracovní příjem

příležitost: job opportunity, volné místo vacancy, openingpracovní příležitost

řád: working rulespracovní řád

sešit: workbookpracovní sešit s předepsanými úlohami

schůzka: business appointmentobchodní/pracovní schůzka

síla: labour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnelpracovní síla

smlouva: employment contract, contract of employmentekon. pracovní smlouva

uplatnit se: find employmentpracovně se uplatnit

volný: job vacancies, openingsvolná (pracovní) místa

zatížení: workloadpracovní zatížení

dlouhý: longer working hoursdelší pracovní doba

obsadit: fill a vacancyobsadit volné (pracovní) místo

poměr: terminate employmentukončit pracovní poměr

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

attitude: attitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálka

auxiliary: auxiliary labourpomocná pracovní síla

boot: work bootspracovní boty těžké, bagančata

camp: labour camppracovní tábor

commitment: work commitmentpracovní nasazení pracovní ochota a oddanost

condition: conditions of employmentpodmínky pracovní smlouvy

contract: ekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnost, smluvní výkon (činnosti)

creation: job creationtvorba pracovních míst

disability: industrial disabilitypracovní neschopnost hl. v důsledku pracovního úrazu

dissatisfaction: job dissatisfactionnespokojenost s prací, pracovní nespokojenost

earn: ekon. earned incomepracovní příjem

employment: employment contractpracovní smlouva

environment: working environmentpracovní prostředí

finishing: finishing timekonec pracovní doby

fitness: fitness for workpráceschopnost, pracovní způsobilost

group: work grouppracovní skupina

inability: inability to workpracovní neschopnost

incapacity: incapacity for workpracovní neschopnost

industrial: industrial injurypracovní úraz

job: job vacanciesvolná pracovní místa

jobless: jobless recovery(hospodářské) oživení bez pracovních příležitostí s přetrvávající nezaměstnaností

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

long: longer working hoursdelší pracovní doba

low: low-level jobnízká pracovní pozice

lunch: working/business lunchpracovní oběd

manpower: skilled manpowerodborná pracovní síla

occupational: occupational trainingpracovní školení

operating: operating procedurepracovní postup

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

redundancy: ekon. compulsory redundancyvynucené ukončení pracovního poměru

satisfaction: job satisfactionspokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojení

scratch: AmE scratch padpoznámkový bloček, skicák hl. trhací, výp. pracovní paměť

secondary: secondary employmentvedlejší pracovní poměr

shoe: work shoespracovní obuv

staffing: staffing levelsobsazenost pracovních míst

surface: work surfacepracovní plocha

termination: termination of employmentrozvázání/ukončení pracovního poměru

tribunal: industrial tribunalsoud řešící pracovně-právní spory

unearned: ekon. unearned incomenepracovní příjem z kapitálového podílu ap.

unsocial: unsocial hoursnestandardní pracovní doba víkendy, svátky, noční

week: 40-hour weekčtyřicetihodinový (pracovní) týden

work: work camp(mládežnický) pracovní tábor dobrovolníků, (vězeňský) pracovní tábor

worker: AmE workers' compensationnáhrada za pracovní úraz

working: working hourspracovní doba