Hlavní obsah

ordered [ˈɔːdəd]

Vyskytuje se v

magnitude: order of magnituderozměr, rozsah

magnitude: order of magnitudeřád cifry

order: orders(kněžský) stav

order: (holy) ordersvysvěcení na kněze

order: Order!Klid! na schůzi ap.

order: in the order of ...v řádu miliónů ap.

order: on orderobjednaný, zadaný ale dosud nedodaný

order: to orderna zakázku, na objednávku učiněný

order: be under orders to do sthmít nařízeno udělat co

order: in orderv pořádku

order: be in orderbýt správný při schvalování

order: in good orderv dobrém stavu, v pořádku

order: in working orderprovozuschopný, funkční zařízení ap.

order: be the order of the daybýt naprosto běžný, být na denním pořádku

order: out of ordermimo provoz, porouchaný, nefunkční

order: out of ordernemístný, nekorektní, nepřijatelný jednání

order: in order to/thataby, za účelem

order: in order for sb/sth to happenaby došlo k čemu

order around: order sb aroundrozkazovat komu, sekýrovat, komandovat koho

tall: tall ordertěžký úkol, tvrdý oříšek, nereálný požadavek

adjudication: práv. adjudication of bankruptcy, adjudication orderprohlášení konkurzu

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

alphabetical: in alphabetical orderv abecedním pořadí, podle abecedy

ascending: ascending ordervzestupné pořadí

backlog: backlog of ordersještě nevyřízené objednávky

cancel: cancel the orderzrušit objednávku

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

eviction: eviction orderpříkaz k (soudnímu) vystěhování

extended: voj. extended orderrojnice

garter: Order of the GarterPodvazkový řád

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

Jesuit: Jesuit orderjezuitský řád

loose: voj. loose ordervolná formace

maintenance: práv. maintenance ordersoudní příkaz k vyživovací povinnosti

monastic: monastic ordersřeholní řády

numeral: in numeral orderv číselném pořádku

open: open orderekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupy

order: order sb out of sthvykázat koho odkud

order: order sb off the fieldvykázat koho z hřiště

order: voj. order armsk noze zbraň

order: give orderdát příkaz

order: exclusion orderzákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobám

order: by order of sbna příkaz, z příkazu koho

order: do sth on the orders of sbudělat co na příkaz koho

order: advance orderpředběžná objednávka

order: place an orderzadat objednávku

order: AmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmy

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

order: equation of the first orderrovnice prvního řádu

order: in order of prioritypodle důležitosti

order: in alphabetical orderpodle abecedy, abecedně

order: order numberpořadové číslo

order: sport. batting orderpořadí pálkařů ve kterém pálkaři odpalují - v baseballu

order: in short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitě

order: in the order givenv daném pořadí

order: keep orderudržet pořádek ve třídě ap.

order: world ordersvětové uspořádání politické

order: order of natureřád přírody

order: voj. order of battlebojová sestava vojska

order: voj. loose ordervolná formace

order: Franciscan/Benedictine orderfrantiškánský/benediktýnský řád

order: Order of Knighthoodrytířský řád

order: put sth in orderdát co do pořádku, porovnat co

picking: order pickingvychystávání/kompletování objednávky

place: place an order for sthzadat objednávku na co

point: point of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednání

possession: práv. possession ordersoudní výpověď (z bytu)

priority: in order of prioritypodle důležitosti

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

short: in short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleně

short: AmE gastr. short orderobjednávka minutek, minutky rychle připravená jídla

submit: submit an orderzadat/udělat objednávku

view: order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh

order: He ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

order: Are you ready to order?Máte vybráno? v restauraci

order: The phone is out of order.Ten telefon nefunguje.

order: apple-pie orderdokonalý pořádek