Hlavní obsah

letter [ˈletə]

Podstatné jméno

  1. dopis, list písemná zpráva či oznámeníreceive a letterdostat dopisregistered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaníbusiness letterobchodní dopiscollection letterupomínka výzva k zaplacení ap.ekon. (documentary) letter of credit(dokumentární) akreditivletter of applicationpísemná žádostletter of invitationzvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěži, výzva k tendruřidč. letter of attorneyplná moc, zmocněníletter of complaintpísemná stížnostekon. letter of guaranteezáruční listina bankovní
  2. písmeno, písmenko, literacapital lettervelké písmeno

Vyskytuje se v

capital letter: capital lettersvelká písmena

lower case: lower case (letters)malá písmena

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

apology: letter of apologyomluvný dopis

approval: letter of approvalpísemné schválení, písemný souhlas

bomb: letter bombdopisní/dopisová bomba

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis

condolence: letter of condolence(písemná) kondolence

dunning: dunning letterdopis s upomínkou, urgenční dopis opakovaně zasílaný

guarantee: ekon. letter of guaranteezáruční listina bankovní

insured: insured lettercenné psaní

intent: letter of intentpředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

introduction: letter of introductiondoporučující dopis

invitation: letter of invitationzvací dopis

irrevocable: irrevocable letter of creditneodvolatelný akreditiv

letter: registered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

recommendation: letter of recommendationdoporučující dopis

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

reply: reply to a letter/an advertisementodpovědět na dopis/inzerát

sympathy: letter of sympathykondolence, kondolenční dopis

take: take a letterpsát dopis podle diktovaného

thank: letter of thanks to sbděkovný dopis komu

threatening: threatening lettervýhružný dopis

undated: undated lettersnedatované dopisy

all: all of the lettersvšechny dopisy

go: The letter goes ...V dopise se píše ...

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

děkovný: letter of thanks, hovor. thank you letterděkovný dopis

dekret: letter of appointmentjmenovací dekret

dopis: letter of thanks/congratulations to sbděkovný/blahopřejný dopis komu

expresní: express letter, special delivery letter, priority mailexpresní dopis

litera: the letter of the lawlitera zákona

malý: lower case (letters)malá písmena v sazbě ap.

motivační: letter of motivationmotivační dopis

nůž: letter opener, paper knifenůž na dopisy

obchodní: business letterobchodní dopis

omluvný: letter of apologyomluvný dopis

otevřený: open letterotevřený dopis

papír: letter/writing paperdopisní papír

písmeno: capital (letter), upper-case lettervelké písmeno

počáteční: initial letterpočáteční písmeno

psaní: registered letter/postcenné psaní

slovo: swear/four-letter word, form. expletivesprosté slovo

spěšný: express train/letterspěšný vlak/dopis

tiskací: block letter/capitaltiskací písmeno

velký: capital letters, capitalsvelká písmena

hodit: drop the letter in the postboxhodit dopis do schránky

obdržet: Did you receive our letter?Obdrželi jste náš dopis?

odeslat: The letter has been sent off.Dopis byl již odeslán.

odnést: Take the letter to the post office.Odnes ten dopis na poštu.

poslat: send a letterposlat dopis

přijít: I (have) received a letter.Přišel mi dopis.

psát: The letter goes that ...V dopise se píše, že ...

sprostý: swear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletivesprosté slovo

určit: The letter is not meant for you.Dopis není určen Vám.

vášnivý: passionate kiss/lover/lettervášnivý polibek/milenec/dopis

začáteční: the first letter, the initialzačáteční písmeno

zformulovat: How would you word the letter?Jak bys zformuloval ten dopis?

znít: The letter ran: Hello Bob, ...Dopis zněl: Ahoj Bobe, ...

zvací: invitation letter, letter of invitationzvací dopis