Hlavní obsah

letter [ˈletə]

Podstatné jméno

  1. dopis, list písemná zpráva či oznámeníreceive a letterdostat dopisregistered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaníbusiness letterobchodní dopiscollection letterupomínka výzva k zaplacení ap.ekon. (documentary) letter of credit(dokumentární) akreditivletter of applicationpísemná žádostletter of invitationzvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěžiřidč. letter of attorneyplná moc, zmocněníletter of complaintpísemná stížnostekon. letter of guaranteezáruční listina bankovní
  2. písmeno, písmenko, literacapital lettervelké písmeno

Vyskytuje se v

capital letter: capital lettersvelká písmena

lower case: lower case (letters)malá písmena

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

apology: letter of apologyomluvný dopis

approval: letter of approvalpísemné schválení, písemný souhlas

bomb: letter bombdopisní/dopisová bomba

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis

condolence: letter of condolence(písemná) kondolence

dunning: dunning letterdopis s upomínkou, urgenční dopis opakovaně zasílaný

guarantee: ekon. letter of guaranteezáruční listina bankovní

insured: insured lettercenné psaní

intent: letter of intentpředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

introduction: letter of introductiondoporučující dopis

invitation: letter of invitationzvací dopis

irrevocable: irrevocable letter of creditneodvolatelný akreditiv

recommendation: letter of recommendationdoporučující dopis

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

reply: reply to a letter/an advertisementodpovědět na dopis/inzerát

sympathy: letter of sympathykondolence, kondolenční dopis

take: take a letterpsát dopis podle diktovaného

thank: letter of thanks to sbděkovný dopis komu

threatening: threatening lettervýhružný dopis

undated: undated lettersnedatované dopisy

all: all of the lettersvšechny dopisy

go: The letter goes ...V dopise se píše ...

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

děkovný: děkovný dopisletter of thanks, hovor. thank you letter

dekret: jmenovací dekretletter of appointment

dopis: děkovný/blahopřejný dopis komuletter of thanks/congratulations to sb

dopis: doporučený dopisBrE recorded delivery letter, AmE registered letter

expresní: expresní dopisexpress letter, special delivery letter, priority mail

litera: litera zákonathe letter of the law

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

motivační: motivační dopisletter of motivation

nůž: nůž na dopisyletter opener, paper knife

obchodní: obchodní dopisbusiness letter

omluvný: omluvný dopisletter of apology

otevřený: otevřený dopisopen letter

papír: dopisní papírletter/writing paper

písmeno: velké písmenocapital (letter), upper-case letter

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

počáteční: počáteční písmenoinitial letter

psaní: cenné psaníregistered letter/post

slovo: sprosté slovoswear/four-letter word, form. expletive

spěšný: spěšný vlak/dopisexpress train/letter

tiskací: tiskací písmenoblock letter/capital

tiskací: tiskacím písmemin block letters

velký: velká písmenacapital letters, capitals

hodit: hodit dopis do schránkydrop the letter in the postbox

obdržet: Obdrželi jste náš dopis?Did you receive our letter?

odeslat: Dopis byl již odeslán.The letter has been sent off.

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

poslat: poslat dopissend a letter

přijít: Přišel mi dopis.I (have) received a letter.

psát: V dopise se píše, že ...The letter goes that ...

sprostý: sprosté slovoswear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletive

určit: Dopis není určen Vám.The letter is not meant for you.

vášnivý: vášnivý polibek/milenec/dopispassionate kiss/lover/letter

začáteční: začáteční písmenothe first letter, the initial

záplava: záplava dopisůflood of letters

zformulovat: Jak bys zformuloval ten dopis?How would you word the letter?

znít: Dopis zněl: Ahoj Bobe, ...The letter ran: Hello Bob, ...

zvací: zvací dopisinvitation letter, letter of invitation