Hlavní obsah

letter [ˈletə]

Podstatné jméno

  1. dopis, list písemná zpráva či oznámeníreceive a letterdostat dopisregistered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaníbusiness letterobchodní dopiscollection letterupomínka výzva k zaplacení ap.ekon. (documentary) letter of credit(dokumentární) akreditivletter of applicationpísemná žádostletter of invitationzvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěžiřidč. letter of attorneyplná moc, zmocněníletter of complaintpísemná stížnostekon. letter of guaranteezáruční listina bankovní
  2. písmeno, písmenko, literacapital lettervelké písmeno

Vyskytuje se v

capital letter: capital lettersvelká písmena

lower case: lower case (letters)malá písmena

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

apology: letter of apologyomluvný dopis

approval: letter of approvalpísemné schválení, písemný souhlas

bomb: letter bombdopisní/dopisová bomba

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis

condolence: letter of condolence(písemná) kondolence

dunning: dunning letterdopis s upomínkou, urgenční dopis opakovaně zasílaný

guarantee: ekon. letter of guaranteezáruční listina bankovní

insured: insured lettercenné psaní

intent: letter of intentpředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

introduction: letter of introductiondoporučující dopis

invitation: letter of invitationzvací dopis

irrevocable: irrevocable letter of creditneodvolatelný akreditiv

recommendation: letter of recommendationdoporučující dopis

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

reply: reply to a letter/an advertisementodpovědět na dopis/inzerát

sympathy: letter of sympathykondolence, kondolenční dopis

take: take a letterpsát dopis podle diktovaného

thank: letter of thanks to sbděkovný dopis komu

threatening: threatening lettervýhružný dopis

undated: undated lettersnedatované dopisy

all: all of the lettersvšechny dopisy

go: The letter goes ...V dopise se píše ...

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.