Hlavní obsah

nos

Zájmeno

  1. nás, nám 3. a 4. pád
  2. se, si o 1. os. mn. č.
  3. my plurál majestaticus

Vyskytuje se v

acabar: no acabar de hacer algnedařit se (stále) co

alcanzar: no alcanzar (a) alg(n)nemoci se (vy)rovnat komu/čemu, nemít na koho/co

alfiler: no caber un alfilerbýt natřískáno plno

alma: no tener almanemít srdce být bezcitný

amagar: amagar y no darplané vyhrožování, plané sliby, skutek utek

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bien: no bienhned jak, sotva, jen co

cabeza: no dejar títere con cabezanenechat kámen na kameni

cansar: no cansarse de hacer algneúnavně, bez ustání, nepřestávat dělat co

carajo: (no) importar un carajo a algnbýt fuk/ukradený komu

chicha: no ser ni chicha ni limonadanebýt nic moc, být takový nijaký

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

cómo: ¡Cómo no!Jak by ne!

cura: no tener curabýt nevyléčitelný

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

desperdicio: no tener desperdicionemít chybu, být vynikající

enterar: ¡Para que te enteres!Abys věděl!

esperar: de aquí te esperostrašný, ohromný, pořádný

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

ganar: no ganar para sustosnevyjít ze strachu

haber: No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

hora: no dar ni la horabýt strašný skrblík

idea: no tener (ni) ideanemít ani ponětí

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

lugar: no dejar lugar a dudasbýt bez pochyby

madre: la madre que me/te/... pariósakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdiv

más: a más no poderco nejvíc, hrozně moc

media: no saber de la misa la medianevědět nic/ani ň

molestia: si no es molestiajestli dovolíte...

mu: no decir ni muneříct ani slovo

muerto: no tener dónde caerse muertonemít kde hlavu složit být chudý

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

no: a no ser que...leda(že), jen kdyby

obstante: no obstantenicméně, přesto, navzdory tomu

otro: no ser otro que alg(n)nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/co

par: no tener parbýt jedinečný/unikátní/originální

parte: no ir a ninguna partenebýt důležitý, být zanedbatelný

pavo: no ser moco de pavonebýt k zahození

pelo: no mover el pelonehnout (ani) prstem

perdón: no tener perdónnemít omluvu, být neomluvitelný

pie: no tener pies ni cabezanemít hlavu ani patu

piedra: no dejar/quedar piedra sobre piedranenechat/nezůstat kámen na kameni

pío: no decir (ni) píoani nemuknout

poder: no poder con alg(n)nesnášet koho/co, mít odpor ke komu/čemu

pólvora: no haber inventado la pólvoranebýt žádný lumen, nebýt z nejchytřejších

qué: No hay de qué.Není zač.

ser: a no ser queledaže by, pokud by, leda by

serio: no tomar en serionebrat vážně

sino: no ... sino quejen

ver: que no veojako vlk mít hlad, jako nikdy (předtím) být ospalý ap.

ya: no ya..., sino...nejen(om)..., ale (i)...

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

comparación: no haber comparación entre algnedat se srovnat s čím

cuanto: no tanto..., cuanto...ani ne tak..., jako..., spíše..., než...

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

desmerecer: no desmerecer de algmoci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čím

divertir: ¡Qué se divierta!Příjemnou zábavu!

duda: no cabe/hay dudanení pochyb

educación: no tener educaciónnemít vychování, neumět se chovat

lo: No lo sé.Já nevím.

modal: no ser alg modalesnebýt co slušné

nosotros: a nosotrosnám, nás

volador: objeto volador no identificado OVNIneidentifikovatelný létající předmět UFO

admitir: No se admiten perros.Psům vstup zakázán.

agradar: Me agrada que...Těší mě, že...

agradecer: Te lo agradezco.Jsem ti za to zavázán.

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

alguien: Se cree alguien.Myslí si, že je někdo.

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

apurar: ¡No me apures!Nespěchej na mě!

arreglar: Ya te arreglaré yo.Já už tě srovnám.

avergonzar: Me avergüenza que...Stydím se, že...

abasto: no dar abastocon alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat co

: hasta ahora no, hasta tanto noaž dosud ne

brzy: poco después, no mucho despuésbrzy nato

být: De nada., No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

či: ser o no serbýt, či nebýt

div: No es raro que..., No me extraña que...Není divu, že...

divný: Me extraña que..., Me parece raro que...Je mi divné, že...

jak: cómo nojak by ne souhlas

jakoby: como si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosajakoby nic

jen: sólo, solamente, no...sinojen(om) pouze

již: ya no, no másjiž ne

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

komunikace: comunicación no verbalneverbální komunikace

literatura: no ficción , novela testimonioliteratura faktu

mezi: entre nosotros, hovor. inter nosmezi námi

možno: se puede, es posibleje možno

nápoj: bebidas no alcohólicasnealkoholické nápoje

aby: Te lo digo para que lo sepas.Říkám ti to, abys to věděl.

ani: Ni (siquiera) me llamó.Ani mi nezavolal.

: Date prisa que no pierdas el autobús.Pospěš si, ať nezmeškáš autobus.

baštit: Eso no te lo trago.Tak to ti nebaštím.

bát se: No tengas miedo.Neboj se.

bavit: Ya no me divierte.Už mě to nebaví.

blížit se: Ya se acerca la Navidad.Blíží se Vánoce.

bolet: Me duelen los dientes.Bolí mě zuby.

brát: No me lo quites.Neber mi to.

břicho: Me duele el vientre.Bolí mě břicho.

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

co: No hay de qué.Není za co. děkovat ap.

čas: No tengo tiempo.Nemám čas.

česky: ¿Cómo se dice en checo?Jak se to řekne česky?

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dbát: no hacer caso a algnedbat čeho

dělat: No te preocupes.Nic si z toho nedělej.

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

dít se: No pasa nada., No ocurre nada.Nic se neděje.

do: Me voy a la cama.Jdu do postele. jít spát

dobré: Se despidieron como amigos.Rozešli se v dobrém.

dobře: No me siento bien.Není mi dobře.

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

dohnat: Me hizo llorar.Dohnal mě k slzám.

dojít: Nos quedamos sin gasolina.Došel nám benzín.

dokola: No para de hablar de eso.Mluví o tom pořád dokola.

doma: Mi hermano no está en casa.Bratr není doma.

dopočítat se: No podía llegar al resultado.Nemohl se dopočítat výsledku.

dostání: Se puede conseguir.Je k dostání.

dostat: Me entró miedo.Dostal jsem strach.

dotknout se: Se ofendió por...Dotklo se ho, že...

dovést: Te llevaré hasta allí.Dovedu tě tam.