Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) (с)мочь, быть в состоя́нии, мо́жноNemohu spát.Я не могу́ спать.Mohl byste mi pomoci?Вы не могли́ бы мне помо́чь?
  2. (smět) мочь, мо́жноMůže se tady kouřit?Здесь мо́жно кури́ть?
  3. (mít možnost) мочь, име́ть возмо́жность, быть в состоя́нииMohu to zjistit.Я могу́ э́то узна́ть.
  4. (být vinen, odpovědný) отвеча́ть, быть винова́тымKdo za to může?Кто винова́т?Já za to nemůžu.Я тут ни при чём.

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez обойти́сь без чегоmoci postrádat

rovnat se: být srovnatelný мочь равня́тьсяmoci se rovnat

vystát: nemoci snést не выноси́ть, не перева́ривать кого/чтоnemoci vystát

dočkat se: Не могу́ дожда́ться.Nemohu se dočkat.

kožní: ко́жные боле́зниkožní nemoci

nemoc: инфекцио́нные заболева́нияinfekční nemoci

pomoct si: Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.

posloužit: Чем могу́ служи́ть?Čím (vám) mohu posloužit?

respirační: респирато́рные заболева́нияmed. respirační nemoci

ženský: же́нские боле́зниženské nemoci

cesta: Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?Můžete mi ukázat cestu na mapě?

dál: Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Už to dál nemohu vydržet.

dívat se: Я ви́деть э́того не могу́.Nemohu se na to už dívat.

dokud: Пока́ в си́лах, бу́ду...Dokud můžu, budu...

dostat se: прийти́ к вла́стиdostat se k moci

dovolat se: Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.Nemohl jsem se k vám dovolat.

dovolit si: Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?Můžete si to dovolit (koupit)?

: В э́том я не винова́т.Za to já nemohu.

kolik: Вы не подска́жете кото́рый час?Můžete mi říci kolik je hodin?

leccos: Вся́кое быва́ет.Může se stát leccos.

libovolný: Мо́жете вы́брать любо́й цвет.Můžete si vybrat libovolnou barvu.

moc: Э́то не в си́лах челове́ка.To není v lidské moci.

odměnit se: Как я могу́ отблагодари́ть вас?Jak se vám mohu odměnit?

odtrhnout se: Не мог оторва́ться от кни́ги.Nemohl se od knihy odtrhnout.

podpora: посо́бие по боле́зниpodpora v nemoci

protáhnout se: Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.Čekání se může ještě protáhnout.

přenášet: Кле́щи перено́сят смерте́льно опа́сные боле́зни.Klíšťata přenášejí smrtelně nebezpečné nemoci.

přepojit: Вы не могли́ бы меня́ соедини́ть с...?Můžete mě přepojit na ...?

přidat: Мо́жно доба́вки?Můžu si přidat?

přijít: Я не могу́ докопа́ться до су́ти.Nemohu na to přijít.

případ: страхова́ние на слу́чай боле́зниpojištění pro případ nemoci

připojit se: Могу́ к вам присоедини́ться?Mohu se k vám připojit?

půjčit: Вы мо́жете одолжи́ть мне слова́рь?Můžete mi půjčit slovník?

rozměnit: Вы мне не разменя́ете со́тню?Můžete mi rozměnit stovku?

spát: Мне не спи́тся.Nemůžu spát.

škodit: Осторо́жность не повреди́т.Trocha opatrnosti nemůže škodit.

ujistit: Я могу́ Вас уве́рить, что...Mohu Vás ujistit, že...

vyfotografovat: Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?Mohl byste nás vyfotografovat?

vykašlat se: Мне на э́то наплева́ть!Na to se můžu vykašlat!

vylízat se: вы́здороветь, попра́виться, hovor. отлежа́тьсяvylízat se z nemoci

zatelefonovat: Разреши́те мне позвони́ть?Mohu si zatelefonovat?

horší: Ху́же не́куда.Horší už to být nemůže.

onak: Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.

popadnout: Он не мог перевести́ дух.Nemohl popadnout dech.

potřebovat: Э́то нам сейча́с не подхо́дит.To teď nemůžeme potřebovat.

zachránit se: Спаса́йся, кто мо́жет!Zachraň se, kdo můžeš!

zle: Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

боле́знь: боле́зни ро́стаpřen. bolesti růstu, dětské nemoci

лезть: лезть из ко́жи вонmoci se přetrhnout úslužností, snahou ap.

полово́й: половы́е заболева́нияpohlavní nemoci

седло́: Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.Nic nás nemůže rozhodit.

возбуди́тель: возбуди́тель боле́зниpůvodce nemoci

возмо́жность: Помога́ет по возмо́жности.Pomáhá, jak může.

войти́: Мне мо́жно войти́?Mohu vstoupit?

вспо́мнить: Я не могу́ вспо́мнить...Nemohu si vzpomenout...

де́скать: Мы, де́скать, са́ми винова́ты.Prý si za to můžeme sami.

отстрани́ть: отстрани́ть от вла́сти когоzbavit moci koho

сосредото́читься: Я не могу́ сосредото́читься.Nemohu se soustředit.

узна́ть: Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?Mohu se zeptat, co vy jste zač?

глаз: глаза́ разгоре́лись на чтоoči se rozzářily (při pohledu) na co, moci na čem oči nechat

жа́ловаться: Грех жа́ловаться.Nemůžeme si naříkat.

за́яц: За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).

наплева́ть: Мне на э́то наплева́ть!Na to se můžu vykašlat!

па́лец: по па́льцам перече́сть кого/что мо́жноmoci spočítat koho/co na prstech jedné ruky

разгово́р: и разгово́ру быть не мо́жетo tom nemůže být ani řeč

moct: Я не могу́ спать.Nemohu spát.