Hlavní obsah

schaffen

Slovesoschuf, h. geschaffen

  1. für etw., zu etw. wie geschaffen sein být jako stvořený na co, k čemu

Vyskytuje se v

machen: j-m zu schaffen machendávat zabrat, dělat potíže komu

Rat: Rat schaffenporadit si z problémů

schaffen: für etw., zu etw. wie geschaffen seinbýt jako stvořený na co, k čemu

schaffen: sich schaffenupracovat se, sedřít se

Welt: etw. Akk aus der Welt schaffensprovodit co ze světa

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

Raum: Raum für etw. schaffenudělat místo na co

vlak: den Zug verpassen/schaffenzmeškat/stihnout vlak

zázemí: j-m ein gutes Umfeld schaffenvytvořit komu dobré zázemí

atmosféra: eine passende Atmosphäre schaffennavodit vhodnou atmosféru

dokázat: fast Unmögliches schaffendokázat téměř nemožné

hravě: etw. spielend schaffenhravě stihnout co

jasan: Ich schaffe es bestimmt.Jasan že to zvládnu.

-li: Wenn du es nur schaffst.Jen zvládneš-li to.

načas: etw. pünktlich schaffenstihnout co načas

nějak: Ich schaffe es schon irgendwie.Nějak to už zvládnu.

nezvládnout: Sie hat nicht geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören.Nezvládla přestat kouřit.

otáčka: die Kurve nicht schaffennezvládnout otáčku

přesto: Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.

přípoj: den Anschluss schaffen/verpassenstihnout/zmeškat přípoj

přivstat si: Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.Musíme si přivstat, abychom to stihli.

půlmaraton: Er hat den Halbmarathon unter 2 Stunden geschafft.Zaběhl půlmaraton pod 2 hodiny.

sprovodit: Er schaffte ihn aus der Welt.Sprovodil ho ze světa.

utáhnout: Ich konnte es nicht finanziell schaffen.Nemohl jsem to finančně utáhnout.

vytvořit: ein Theaterspiel schaffenvytvořit divadelní hru

zabarikádovat: Die Menschen haben es geschafft, die Tür zu verbarrikadieren.Lidé stihli zabarikádovat dveře.

žrát: Es wurmt ihn, dass er das nicht geschafft hat.Žere ho, že to nedokázal.

dostat: sich j-n/etw. vom Hals schaffendostat koho/co z krku

mít: sich j-n/etw. vom Hals schaffenmít koho/co z krku

pánbůh: wie Gott ihn geschaffen hatjak ho pánbůh stvořil

Blut: Das schafft böses Blut.Dělá to zlou krev.