Hlavní obsah

deve

Vyskytuje se v

dovere: essere dovutoa qc vzniknout kvůli/díky čemu

civico: dovere civicoobčanská povinnost

compimento: compimento di un doveresplnění povinnosti

dovere: senso del doveresmysl pro povinnost

almeno: Dovevi almeno dirmelo.Měls mi to aspoň říct.

atto: Devo dargli atto che aveva ragione.Musím uznat, že měl pravdu.

ex novo: Devo rifarlo ex novo.Musím to od základů předělat.

immaginare: Dovevo immaginar(me)lo!To mě mělo napadnout., To jsem mohl tušit.

lei: È a lei che lo devi dire.To musíš říct jí.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

malgrado: Dovranno partire, loro malgrado.Proti své vůli budou muset odjet.

meno: Dovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.

mettersi: Devi metterti in abito da sera.Musíš se obléct do večerního.

misura: Il governo deve ricorrere a misure drastiche.Vláda musí přistoupit k drastickým opatřením.

per: Dovrebbe essere pronto per Natale.Měl by být hotový do Vánoc.

prendere: Devi prendere l'autostrada per Torino.Musíš jet po dálnici na Turín.

prima: Prima il dovere, poi il piacere.Nejdřív povinnosti, potom zábava.

sapere: So io quel che debbo fare.Já vím, co mám dělat.

spolverata: Devo dare una spolverata al mio inglese.Musím oprášit svoji angličtinu. zopakovat si ji

superare: Non dovrebbe superare un'ora.Nemělo by to být delší než hodinu.

vasca: Devo riempire la vasca?Mám napustit vanu?

vedere: Devi farti vedere dal dottore.Musíš si zajít k doktorovi.

chiamare: Il dovere mi chiama.Povinnost mě volá.

piacere: Prima il dovere, poi il piacere.Nejdřív práce, potom zábava.

konat: fare il proprio doverekonat svoji povinnost

nastat: essere dovuto a qcnastat kvůli/díky čemu

nesmět: Non devi dirglielo.Nesmíš mu to říct.

oželet: dovere fare a meno di q/qcmuset oželet koho/co

povinnost: dovere civile/moraleobčanská/morální povinnost

slušet: come si deve/conviene a qjak se sluší (a patří) na koho

úkol: compiere un dovere/compitosplnit úkol

ztracený: Dobbiamo recuperare il tempo perso.Musíme dohnat ztracený čas.

by: Dovresti/Dovrebbe ...Měl bys/byste... doporučení

být: Dovresti stare attento.Měl bys být opatrný.

čůrat: Devo fare la pipì.Chce se mi čůrat.

dát se: Dovresti farti tagliare i capelli.Měl by ses dát ostříhat.

dívat se: Devo sempre guardare nel dizionario., Devo sempre consultare il dizionario.Musím se pořád dívat do slovníku.

dlužit: Quanto ti devo?Kolik ti dlužím?

dlužný: Quanto devo?Co jsem dlužný?

do: Deve essere fatto entro domani.Musí to být hotové do zítřka.

doběhnout: Aspetta, devo fare una corsa al negozio.Počkej, musím doběhnout do obchodu.

dobít: Devo ricaricare la batteria.Musím dobít baterii.

dokázat: Come devo dimostrartelo?Jak ti to mám dokázat?

domů: Devo andare a casa.Musím jít domů.

drhnout: La porta non deve grattare per terra.Dveře nesmí drhnout o zem.

drtit: Devo sgobbare per gli esami.Musím drtit na zkoušky.

dupnout si: Devi saperti imporre!Musíš si umět dupnout!

hledět: Dovete considerare soprattutto la qualità.Musíte hledět zejména na kvalitu.

hospodařit: Devi gestire bene i soldi!Musíš hospodařit s penězi!

hřešit: Non devi approfittare del fatto che...Nesmíš hřešit na to, že...

chytit: Devo prendere il treno delle sette.Musím chytnout vlak v sedm.

jít: Devo già andarmene.Musím už jít.

kápnout: Devo mettermi le gocce negli occhi.Musím si kápnout do očí.

koho: A chi devo rivolgermi?Na koho se mám obrátit?

kousat: Non deve masticare per due ore.Nesmíte 2 hodiny kousat.

letět: Devo scappare.přen. Musím letět.

mazat se: Non ci devi stare troppo dietro.Nemusíš se s tím tak mazat.

mezi: Deve rimanere tra di noi.Musí to zůstat mezi námi.

mít: Che cosa devo fare?Co mám dělat?

mrzet: Non ti devi dispiacere.Nemusí tě to vůbec mrzet.

muset: Devo andare al bagno.Musím jít na záchod.

nahlížet: Devi valutare la cosa senza emozioni.Musíš na to nahlížet bez emocí.

namítnout: Devo obiettare che...Musím namítnout, že...

nasytit: Doveva dare da mangiare a 3 bambini.Potřeboval nasytit 3 děti.

nemuset: Non devi andarci., Non è necessario che tu ci vada.Nemusíš tam jít.

nepozornost: errore dovuto alla disattenzionechyba z nepozornosti

o: Deve fare rapporto su ...Musí podat hlášení o ...

obrátit se: A chi devo rivolgermi?Na koho se mám obrátit?

odřeknout: Abbiamo dovuto annullare la nostra partecipazione.Museli jsme odřeknout účast.

odřeknout si: Dovrai astenerti dai dolci.Sladkosti si budeš muset odříct.

patřičný: dedicare dovuta cura/attenzione a qcvěnovat patřičnou péči/pozornost čemu

podívat se: Devo andare a trovare la nonna.Musím se podívat za babičkou.

pořádně: Fai il tuo lavoro come si deve!Dělej svou práci pořádně!

postarat se: Deve prendersi cura dei bambini.Musí se postarat o děti.

postavit: Dove devo metterlo?Kam to mám postavit?

potom: Se è vero, poi devi farlo.Je-li tomu tak, potom musíš.

především: La sedia deve essere soprattutto comoda.Židle musí být především pohodlná.

připravit se: Dobbiamo prepararci al peggio.Musíme se připravit na nejhorší.

připustit: Devo ammettere che...Musím připustit, že...

přiznat: Questo glielo devi riconoscere.To se mu musí přiznat.

rozdvojit se: Dovrei sdoppiarmi.To bych se musel rozdvojit.

rozmyslet si: Devo pensarci su.Musím si to rozmyslet.

rozvážit: Devo pensarci sopra.Musím to rozvážit.

rychle: Dobbiamo agire rapidamente.Musíme jednat rychle.

smět: Non devi dimenticare...Nesmíš zapomínat...

sníst: Devo fare uno spuntino., Devo mangiare un boccone.Musím něco (malého) sníst.

splést se: Deve essersi sbagliato.To jste se musel splést.

špatný: Deve avere il numero sbagliato.Musíte mít špatné číslo. do telefonu

takovýto: Tale gente dovrebbe ...Takovíhle lidé by měli...

tolerantní: Dovrebbe essere più tollerante.Měl by být tolerantnější.

třeba: Devo aprirlo? Perché no.Mám to otevřít? Třeba.

uspořádat: Mi devo ordinare le idee.Musím si uspořádat myšlenky.

utratit: Abbiamo dovuto far sopprimere il cane.Psa jsme museli nechat utratit.