Hlavní obsah

sortir [sɔʀtiʀ]

Intranzitivní sloveso

 1. vyjít, vyjet, jít (ven)
 2. procházet se
 3. jít/chodit ven/mezi lidi/do společnostiNous sortons tous les soirs.Každý večer někam jdeme.
 4. hovor.avec qqn chodit s kým
 5. vyrážet, vyrůstat, vyčnívat
 6. přen.být uveden na trh o zboží ap.
 7. vyjít o kouři, o knize ap.
 8. vytáhnout otázku u zkoušky ap., (vy)losovat číslo ap.
 9. odejít, (s)končit v práci ap.
 10. de qqch dostat se, vyváznout z čeho zbavit se čeho
 11. de qqch odchýlit se, odbočit od čeho od tématu ap., přesáhnout co pravomoc ap.

Sloveso zvratné

 1. se sortir de qqch dostat se z čeho z nepříjemné situace ap.
 2. s'en sortir dostat se z toho

Podstatné jméno mužské

 • au sortir de qqch na konci, na sklonku, koncem čehoau sortir de l'hiverna konci zimy

Vyskytuje se v

jeteur: jeteur de sortzaklínač

produit: produit de sortievýstup, output počítače, CD přehrávače ap.

sorte: de la sortetakovým způsobem, takto

sorte: en quelque sortejaksi, svým způsobem, tak říkajíc

sorte: de sorte à faire(tak) aby co

sortie: être de sortievyrazit si kam

sortie: sortiesvýdaje domácnosti ap.

indemne: sortir indemne d'un accidentvyváznout z nehody bez zranění

secours: sortie de secoursnouzový východ

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

sort: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

sort: par une ironie du sortironií osudu

sort: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

sort: tirer au sortvylosovat si

sorte: toutes sortes de qqchvšechny možné druhy čeho

sorte: une sorte de qqn/qqchjakýsi kdo/co

sortie: sortie de secoursnouzový východ

sortie: sortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy

sortie: bon de sortiepropustka

tirage: tirage au sortslosování, vylosování

vers: se diriger vers la sortiezamířit k východu

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

cadre: sortir du cadre de qqchpřekročit rámec čeho

chercher: chercher la sortiehledat východ

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

quelque: en quelque sortejistým způsobem

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

entrer: Je ne fais qu'entrer et sortir.Jsem tu jen na skok.

faim: La faim fait sortir le loup du bois.Z lesů vlky žene hlad.

férir: Il s'en sortira sans coup férir.Dostane se z toho bez boje.

jeter: Le sort en est jeté.Kostky jsou vrženy.

ornière: sortir de l'ornièredostat se z nesnází

sortie: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

tunnel: sortir du tunneldostat se z těžké situace