Hlavní obsah

d'abord [dabɔʀ]

Vyskytuje se v

abeille: nid(s) d'abeillesžabičky, vafle na látce

abondance: d'abondance de cœurod srdce

abord: abordsokolí čtvrti, sopky ap.

abord: d'abordnejprve, zprvu, napřed

abord: d'abordhlavně, především

acclimatation: jardin d'acclimatationaklimatizační stanice

accord: d'accordplatí, souhlasí, dobrá vyjádření souhlasu

accueil: d'accueilpřijímací

affirmation: adverbe d'affirmationpřitakací příslovce

ailleurs: d'ailleursostatně

air: changer d'airzměnit prostředí

aplomb: d'aplombsvisle, ve svislé poloze

appel: appel d'offresvýběrové řízení, konkurs na stavební projekt ap.

approche: d'approchepřístupný

approche: travaux d'approchemanévrování, taktika i přen.

appui: point d'appuiopěrný bod

après: d'aprèspodle

arçon: cheval d'arçonskůň s madly

argent: d'argentstříbrný o barvě

artifice: feu d'artificeohňostroj

asile: droit d'asileprávo azylu

assises: (cour d')assisesporotní soud

autant: d'autantprávě tolik, stejnou měrou, stejně mnoho

autant: d'autant plustím víc(e)

auteur: droit d'auteurautorské právo

autorité: d'autoritéze své moci

autre: d'autre partjinak

autre: rien d'autrenic jiného

avance: d'avancepředem, napřed

avant-garde: d'avant-gardeavantgardní, průkopnický, pokrokový

aventure: d'aventure, par aventurenáhodou

avril: poisson d'avrilapríl, aprílový žert

banc: banc d'essaizkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.

barre: barre d'outilsnástrojová lišta

bras: bras d'honneurneslušné gesto

brevet: brevet d'inventionpatent na vynález

char: char d'assauttank

château: château d'eauvodárenská věž, vodárna

chef: chef d'orchestredirigent

chiffre: chiffre d'affaires(obchodní) obrat

chute: chute (d'eau)vodopád

clin d'œil: en un clin d'œilv (oka)mžiku

comité: comité d'entreprisezávodní výbor

comme: comme d'habitudejako vždy

coup: tout d'un coup, tout à coupnajednou, naráz, zčistajasna

courant: courant d'airprůvan, proud vzduchu

cours: cours d'eauvodní tok

d: D500 římskou číslicí

d: Dmnožina desetinných čísel

d: Dnota D

dater: à dater d'aujourd'huiode dneška, počínaje dneškem

déjà: d'ores et déjàjiž nyní, od nynějška

demoiselle: demoiselle d'honneurdvorní dáma, družička na svatbě

douteux: d'un goût douteuxmdlé chuti

éclat: d'éclatskvělý, zářný

emblée: d'embléenaráz, rázem, hned (na začátku)

emprunt: d'empruntvypůjčený, nepravý, falešný

enfer: d'enferpekelný, ďábelský, hovor. ohromný

engrais: d'engraiskrmný určený k výkrmu

envoi: coup d'envoivýkop, vhazování, přen. odstartování akce ap.

épandage: plaine d'épandagevodní pánev

épigramme: épigrammes d'agneausmažené skopové hrudí

équerre: à l'/en/d' équerrepravoúhlý, v pravém úhlu

excellence: prix d'excellencecena za vynikající prospěch ve škole

exception: d'exceptionvýjimečný

fléau: fléau d'armescep zbraň

garçon: garçons d'honneurmládenci na svatbě

gicleur: gicleur d'incendiesprinkler hasící zařízení automaticky se spouštějící při zahřátí v místech zvýšeného nebezpečí požáru

goulet: goulet d'étranglementzúžený průjezd, svízelná situace, (kapacitní) překážka

goulot: goulot d'étranglementsvízelná situace

grain: grain d'orgeječné zrno

graisse: à la graisse ( d'oie)na houby, k ničemu

grandeur: grandeur d'âmevelkomyslnost, velkodušnost, šlechetnost

habitude: d'habitudeobvykle, obyčejně

haut: d'en hautseshora, shůry i přen.

hiver: jardin d'hiverzimní zahrada

hiver: sports d'hiverzimní sporty

homme: d'homme à hommeupřímně, otevřeně

honneur: point d'honneurvěc cti

honneur: parole d'honneurčestné slovo slib, odpřisáhnutí

honneur: d'honneurčestný

hôtel: maître d'hôtelvrchní číšník, osoba dohlížející na obsluhu hostů

abord: tout d'abord(ze všeho) nejdříve

académie: académie d'équitationjezdecká škola

accord: être d'accord avec qqnsouhlasit s kým

accroissement: mat. taux d'accroissement d'une fonctionmíra narůstání funkce

accueil: bureau d'accueilpřijímací kancelář

accueil: hôtesse d'accueilhosteska

accueil: page d'accueildomovská stránka

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora