Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný, nezávislý) свобо́дный, во́льный, незави́симыйvolný jako ptákво́льный как пти́ца (в полёте)
  2. (bez omezení) свобо́дный, откры́тыйvolná láskaсвобо́дная любо́вьekon. volná soutěžсвобо́дная конкуре́нцияekon. volný trhво́льный ры́нокekon. volná živnostсвобо́дное предпринима́тельствоsport. volná disciplínaсвобо́дная дисципли́наsport. závod v běhu na lyžích volným stylemго́нка класси́ческим сти́лем
  3. (čas ap.) свобо́дныйvolný časсвобо́дное вре́мя, досу́г
  4. (místo, prostor ap.) свобо́дныйvolné místoсвобо́дное ме́стоvolný taxíkсвобо́дное такси́volný pokojсвобо́дный но́мерvolná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́
  5. (neohraničený) неограни́ченный, откры́тыйvolné mořeво́льное мо́ре
  6. (nepřipevněný, nespojený) во́льныйanat. volné žebroсвобо́дное ребро́
  7. (zadarmo) свобо́дный, беспла́тныйvolná vstupenkaбеспла́тный/пригласи́тельный биле́тvstup volnýвход свобо́дный/беспла́тный
  8. (pomalý) споко́йный, ме́дленный

Vyskytuje se v

asociace: volné asociaceсвобо́дные ассоциа́ции

místo: volné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия

obchod: zóna volného obchoduзо́на свобо́дной торго́вли

přízvuk: pohyblivý/stálý/volný přízvukподви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ние

trh: černý/volný trhчёрный/откры́тый ры́нок

verš: lit. volný veršсвобо́дный стих

vstupenka: volná vstupenkaконтрама́ркаъ беспла́тный/пригласи́тельный биле́т

výtisk: signální/volný/autorský výtiskсигна́льный/беспла́тный/а́вторский экземпля́р

způsob: sport. volný způsob v plaváníво́льный стиль

žebro: anat. pravá/nepravá/volná žebraи́стинные/ло́жные/свобо́дные рёбра

chvíle: volné chvíleсвобо́дное вре́мя, досу́г

pokoj: Máte volný pokoj?У вас есть свобо́дный но́мер?

pracovat: Pracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.

překlad: doslovný/volný překladдосло́вный/во́льный перево́д

sestava: sport. volná/povinná sestavaво́льные/обяза́тельные упражне́ния

živnost: volná živnostсвобо́дное предпринима́тельство

ponechat: ponechat věcem volný průběhдать де́лу идти́ свои́м хо́дом

průběh: nechat věcem volný průběhпредоста́вить де́лу есте́ственный ход

pták: Je volný jako pták.Он во́льная пти́ца.

volný: volná láskaсвобо́дная любо́вь