Hlavní obsah

э́тот

Vyskytuje se v

жесть: To je drsný!Э́то жесть!

изю́м: To není jen tak., To není to žádná maličkost.Э́то не фунт изю́му.

моде́ль: to se neděláэ́то не моде́ль

непостижи́мый: Nad tím zůstává rozum stát.Э́то уму́ непостижи́мо.

о́пера: To je z jiného soudku/mimo mísuЭ́то из друго́й/не из той о́перы.

род: asi tak, podobněв э́том ро́де

сам: to se rozumí samo sebou, to je samozřejméэ́то само́ собо́й разуме́ется

слы́ханный: kdo to kdy slyšel?где э́то слы́хано?

э́тот: předtím/dosud ne, do té doby neне до э́того

ве́рно: To souhlasí.Э́то ве́рно.

забы́ть: Nesmíš na to ani (po)myslet.Забу́дь и ду́мать об э́том.

ночь: dnes v nociэ́той но́чью

разобра́ть: V tomhle se ani čert nevyzná.В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.

брать: To chytá za srdce. Э́то берёт за се́рдце.

ва́жно: Je to velmi důležité.Э́то о́чень ва́жно.

вот: No to je gól!Вот э́то да!

вполне́: To bohatě stačí.Э́то вполне́ доста́точно.

ги́блый: Je to ztraceno.Э́то ги́блое де́ло.

говори́ть: To mi nic neříká.Э́то мне ничего́ не говори́т.

го́рько: To je smutné.Э́то го́рько.

зако́нчиться: To špatně skončí.Э́то пло́хо зако́нчится.

значе́ние: Nemá to cenu., To nemá význam.Э́то не име́ет значе́ния.

интере́сно: To je velmi zajímavé.Э́то о́чень интере́сно.

каса́ться: To se tě netýká.Э́то тебя́ не каса́ется.

кра́йне: Je to mimořádně důležité.Э́то кра́йне ва́жно.

лес: Tato věda je pro něj španělská vesnice.Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.

надое́сть: Už mě to nebaví.Мне э́то уже́ надое́ло.

называ́ться: Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?Как э́то называ́ется?

не: To není hračka.Э́то не игру́шка.

о́сенью: letos na podzimэ́той о́сенью

от: To vychází z nás.Э́то исхо́дит от нас.

пизде́ц: Je to v hajzlu.Э́то по́лный пизде́ц.

плёвый: To je maličkost., To nestojí za řeč.Э́то плёвое де́ло.

подойти́: Ten kabát mi padne.Э́то пальто́ мне подойдёт.

подразумева́ться: Tím se rozumí/myslí...Под э́тим подразумева́ется...

подходи́ть: To (mi) nevyhovuje.Э́то не подхо́дит.

понима́ние: To je nad mé chápání.Э́то вы́ше моего́ понима́ния.

по́фиг: Kašlu na to., Dlabu na to., Je mi to ukradený.Мне (э́то) по́фиг.

похо́жий: To je ti podobné!Э́то на тебя́ похо́же!

пустя́к: To nic není.Э́то пустяки́.

разбо́й: To je pěkná zlodějina!Э́то су́щий разбо́й!

расхо́довать: To auto strašně žere.Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.

са́мый: Na tom samém místě.В э́том са́мом ме́сте.

сверх: To je nad mé síly.Э́то сверх мои́х сил.

свы́ше: To je nad mé síly.Э́то свы́ше мои́х сил.

ско́лько: Kolik (to) stojí?Ско́лько (э́то) сто́ит?

сти́льно: Je to in!, To je stylové!Э́то (о́чень) сти́льно!

сто́ить: Kolik to stojí?Ско́лько э́то сто́ит?

то́лько: To je teprve začátek.Э́то то́лько нача́ло.

хвата́ть: To by tak ještě scházelo!Э́того ещё не хвата́ло!

чей: Čí je ta kniha?Чья э́та кни́га?

амплуа́: To není moje parketa.Э́то не моё амплуа́.

бу́йвол: Je to chlap jako hora.Ну и бу́йвол э́тот мужи́к!

ви́лы: To je (ještě) ve hvězdách.Э́то ещё ви́лами на воде́ пи́сано.

вред: To přinese víc škody než užitku.Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.

гриб: Stojí to pár šupů. velmi levnéЭ́то деше́вле грибо́в.

де́ло: Co je mi do toho?Како́е мне до э́того де́ло?

деся́тый: To je druhořadé.Э́то де́ло деся́тое.

добро́: Z toho nekouká nic dobrého.Не к добру́ э́то.

душа́: To se mi nelíbí., To mi není po chuti.Мне э́то не по душе́.

крути́ться: Mám to na jazyku.У меня́ кру́тится э́то на языке́.

наплева́ть: Na to se můžu vykašlat! Мне на э́то наплева́ть!

оби́дно: To mě uráží.Мне оби́дно от э́того.

отли́чно: To každý velmi dobře ví.Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.

поле́зно: To ti prospěje.Э́то тебе́ поле́зно.

сво́йство: Jde o velmi delikátní záležitost.Э́то де́ло делика́тного сво́йства.

се́мечко: To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.

сли́шком: To už je moc.Э́то уже́ сли́шком.

спех: To nespěchá., To počká., To má čas., Na to je dost času.Э́то не к спе́ху.

тепло́: Je mi to teď úplně jedno.Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.

удо́бно: Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?Удо́бно ли э́то сказа́ть?

часть: V tom se nevyznám.Э́то не по мое́й ча́сти.

чересчу́р: To už je moc!Э́то уже́ чересчу́р!

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

nechat: To nechte na mě.Э́то моя́ забо́та.

ohled: v tomto ohleduв э́том отноше́нии

ohraný: To je ohraná písnička.Э́то ста́рая пе́сня.

účel: k tomu účeluдля э́той це́ли

vadit: To nevadí!Ничего́ стра́шного! Э́то не ва́жно!, Э́то пустяки́!, Э́то не беда́!

všechen, všechna, všechno: To je všechno jedno.Э́то всё равно́.

žádný: Není to žádný zázrak.Э́то не чу́до.

bavit: Už mě to nebaví.Мне э́то уже́ надое́ло.

bezpečný: Je to bezpečné?Э́то безопа́сно?

bezva: To je bezva!Э́то великоле́пно/чуде́сно!

bomba: To je bomba!Кру́то!, Э́то жесть!

být: Není to daleko.Э́то недалеко́.

cena: Nemá to cenu.Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.

cizí: To je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

čekat: Nečekal jsem to.Я э́того не ожида́л.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

dál: Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

да: Výborně!, Paráda!, Tak to má být!Вот это да́!

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dát se: To se dalo čekat.Э́того сто́ило ожида́ть.

dávat: To nedává smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.

dělat: Nic si z toho nedělej.Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу., Не обраща́й на э́то внима́ния.

dívat se: Nemohu se na to už dívat.Я ви́деть э́того не могу́.

dohad: Jsou to jenom dohady.Э́то лишь дога́дки.

dokázat: To nikdy nedokážeš.Ты никогда́ не суме́ешь э́то сде́лать., С э́тим ты никогда́ не спра́вишься.

dokazovat: To nic nedokazuje.Э́то ничего́ не дока́зывает.

domněnka: To všechno jsou pouhé domněnky.Всё э́то одни́ предположе́ния.

dopadnout: Jak to dopadlo?Чем э́то ко́нчилось?

doslovně: Neberte to doslovně.Не понима́йте э́то буква́льно.

dost: Už toho mám dost!Запа́рило!, С меня́ хва́тит!, Мне (э́то) уже́ надое́ло!

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

drobnost: To jsou drobnosti.Э́то всё ме́лочи.

důležitý: To není důležité.Э́то не ва́жно.

důstojnost: Je to pod mou důstojnost.Э́то ни́же моего́ досто́инства.

fakt: To je fakt.Э́то факт.

fér: To není fér!Э́то не че́стно!

fuk: To máš fuk.Э́то всё равно́.

gusto: Je to podle mého gusta.Э́то по моему́ вку́су.

hezký: To je od vás hezké.Э́то о́чень ми́ло с ва́шей стороны́.

hnusit se: To se mi hnusí.Мне э́то отврати́тельно.

hodit se: To se k ničemu nehodí.Э́то никуда́ не годи́тся., Э́то ни к чему́.

hořet: přen. To nehoří. nespěcháЭ́то не гори́т/не к спе́ху.

hračka: To je hračka.Э́то о́чень про́сто/пустя́к., Э́то про́сто как два па́льца об асфа́льт.

hrozný: To je hrozné!У́жас!, Э́то ужа́сно!

chápání: Je to nad mé chápání.Э́то сверх моего́ понима́ния.

chvátat: přen. To nechvátá.Э́то не к спе́ху.

idiot: Co to je za idiota!Да что э́то за идио́т!

: Za to já nemohu.В э́том я не винова́т.

jedno: Je mi to jedno.Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.

jehož, jejíž, jejichž: To je člověk, jehož mínění si vážím.Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.

jet: Jede tenhle autobus k/do ...?Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?