Hlavní obsah

от

Předložka

  1. od, ode koho/čehoотплы́ть от бе́регаodrazit od břehu
  2. z, odЭ́то исхо́дит от нас.To vychází z nás.от и́мени когоjménem koho
  3. před, proti
  4. ze (dne)

Vyskytuje se v

вблизи́: вблизи́ от кого/чегоnedaleko od koho/čeho, poblíž, blízko koho/čeho

вдалеке́: вдалеке́ от кого/чегоdaleko od koho/čeho

вдали́: вдали́ от кого/чегоdaleko od čeho

винт: от винта́!ke strojům!, do práce!

вре́мя: вре́мя от вре́мениčas od času, občas, chvílemi

год: год от го́даrok od roku

доска́: от доски́ до доски́od A do Z, od začátku do konce

жизнь: не от хоро́шей жи́зниpod vlivem okolností

зави́симость: в зави́симости от чегоv souvislosti s čím, podle čeho

и́мя: от и́мениjménem, z pověření, na příkaz koho/čeho

кве́рху: кве́рху от кого/чегоnahoru od, navrch

кни́зу: кни́зу от кого/чегоdolů z

ло́пнуть: ло́пнуть от за́вистиpuknout závistí

недалеко́: недалеко́ от кого-чегоnedaleko, poblíž, blízko koho/čeho od koho/čeho

незави́симо: незави́симо от кого-чегоnezávisle na kom/čem

не́чего: от не́чего де́латьz nicnedělání, z dlouhé chvíle, z nudy

отли́чие: в отли́чие от кого/чегоna rozdíl od koho/čeho

пе́чка: от пе́чки танцева́тьzačínat od Adama

плоть: плоть от пло́ти когоčí vlastní krev o dítěti, jedné krve

побли́зости: побли́зости от кого/чегоblízko, poblíž koho/čeho, kousek od koho/čeho, nedaleko (od) koho/čeho

поо́даль: поо́даль от кого/чегоkousek od koho/čeho, nedaleko, blízko koho/čeho

рука́: отби́ться от рукvymknout se z rukou/kontrole

сбо́ку: сбо́ку от кого/чегоu, vedle koho/čeho

ску́ка: от ску́ки на все ру́киpodnikavec, šikula

соха́: от сохи́z chléva dostat se do vyšší společnosti ap.

счита́ть: счита́я от кого/чегоpočínaje kým/čím, od koho/čeho

ева́нгелие: Ева́нгелие от Матфе́яMatoušovo evangelium, evangelium podle Matouše

заря́: от зари́ до зари́od slunka do slunka

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

ка́шель: лека́рство от ка́шляlék proti kašli

лека́рство: лека́рство от всех бедlék na všechny potíže

нало́г: уклоне́ние от нало́гаdaňový únik

насеко́мое: се́тка от насеко́мыхsíťka proti hmyzu

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

ожире́ние: лека́рство от ожире́нияlék proti obezitě

от: от и́мени когоjménem koho

пе́рхоть: шампу́нь от пе́рхотиšampon proti lupům

пилю́ля: пилю́ли от ка́шляpilulky proti kašli

подпры́гнуть: подпры́гнуть от ра́достиposkočit (si) radostí

сло́во: перейти́ от слов к де́луpřejít od slov k činům

страхова́ние: страхова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové pojištění

умере́ть: умере́ть от хо́лодаumrznout

чи́стый: сказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně

бессо́нница: сре́дство от бессо́нницыprostředek proti nespavosti

воздержа́ться: воздержа́ться от голосова́нияzdržet se hlasování

диапазо́н: в диапазо́не от...v rozmezí od...

дрожа́ть: дрожа́ть от хо́лодаtřást se zimou

душа́: от всей души́/всей душо́йz celého srdce, upřímně

защити́ть: защити́ть го́род от врага́ubránit město před nepřítelem

изныва́ть: изныва́ть от жа́ждыumírat žízní

красне́ть: красне́ть от стыда́červenat studem

нетерпе́ние: сгора́ть от нетерпенияhořet nedočkavostí

освободи́ть: освободи́ть от нало́гов когоosvobodit od daní koho

отвяза́ться: Отвяжи́сь от меня́!Neotravuj (mě)!, Nech mě na pokoji!

отмы́ться: От того́ не отмо́ешься!Z toho se nevykroutíš!

отста́ть: отста́ть от ве́каzaspat dobu

отстрани́ть: отстрани́ть от вла́сти когоzbavit moci koho

побеле́ть: побеле́ть от стра́хаzblednout strachem

пры́гать: пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématu

ра́дость: вне себя́ от ра́дости(být) radostí bez sebe

стыд: горе́ть от стыда́hořet studem

супру́жество: спасти́ супру́жество от кра́хаzachránit manželství před krachem

то́шно: Мне то́шно от лека́рств.Z léků je mi zle.

убе́жище: убе́жище от дождя́úkryt před deštěm

уго́дно: Что тебе́ от меня́ уго́дно?Co ode mě chceš?

удержа́ться: удержа́ться от сме́хаzadržet smích, vydržet nesmát se

хо́лод: дрожа́ть от хо́лодаtřást se zimou

вороти́ть: вороти́ть нос от кого/чегоohrnovat nos nad kým/čím, ošklíbat se nad kým/čím

жир: от жи́ру ло́патьсяbýt tlustý k prasknutí

козёл: от него́ как от козла́ молока́hovor. je starýho kozla platný k čemu

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému

любо́вь: умира́ть от любви́umírat láskou

оби́дно: Мне оби́дно от э́того.To mě uráží.

отдели́ть: отдели́ть зерно́ от плевoddělit zrno od plev

расстоя́ние: Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.

срам: не уйти́ от сра́маnevyhnout se ostudě

ста́ться: От сло́ва не ста́нется.Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.

тепло́: Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.Je mi to teď úplně jedno.

я́блоко: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

čas: вре́мя от вре́мениjednou za čas, čas od času

daňový: уклоне́ние от нало́гаdaňový únik

hrůza: дрожа́ть от у́жасаtřást se hrůzou

neštovice: приви́вка от о́спыočkování proti neštovicím

od, ode: от до́ма к до́му, из до́ма в домdům od domu

odluka: отделе́ние це́ркви от госуда́рстваodluka církve od státu

odstoupení: отка́з от догово́раpráv. odstoupení od smlouvy

podle: Ева́нгелие от Матфе́яevangelium podle Matouše

poskočit: подскочи́ть от ра́достиposkočit radostí

proti: шампу́нь от пе́рхотиšampon proti lupům

rezignovat: сдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжностиrezignovat na (svou) funkci

síťový: пита́ние от се́тиelektr. síťové napájení

бог: от бо́гаod boha o talentu

únik: уклоне́ние от упла́ты нало́гов, ухо́д от нало́говekon. daňový únik

vznětový: дви́гатель с воспламене́нием от сжа́тияvznětový motor

z, ze: письмо́ от 20 ма́яdopis z 20. května

za: раз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мениjednou za čas

zážehový: дви́гатель с зажига́нием от и́скрыzážehový motor

živelní: страхова́ние от стихи́йных бе́дствийživelní pojištění

bez sebe: Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.Byli radostí bez sebe.

bolest: табле́тки от бо́лиprášky proti bolesti

cítit: От тебя́ несёт спи́ртным.Je z tebe cítit alkohol.

dividendový: дохо́д от дивиде́ндовdividendový výnos

dojetí: запла́кать от растро́ганностиplakat dojetím

dopis: письмо́ от 14 ию́няdopis z 14. června

drogový: зави́симость от нарко́тиковdrogová závislost

dusit se: дави́ться от сме́хаdusit se smíchem

funkce: отказа́ться от до́лжностиrezignovat na funkci

hlad: страда́ть от го́лодаtrpět hlady

hlasování: воздержа́ться от голосова́нияzdržet se hlasování

hořet: сгора́ть от нетерпе́нияhořet nedočkavostí

hynout: ги́бнуть от моро́заhynout mrazem

chápat: Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.Nechápu, co po mně chcete.

choulit se: ёжиться от хо́лодаchoulit se zimou

infarkt: умере́ть от инфа́рктаzemřít na infarkt

jitrocelový: сиро́п с подоро́жником от ка́шляjitrocelový sirup proti kašli

jméno: приве́тствуем вас от и́мени кого/чегоvítáme vás jménem koho/čeho

kašel: ка́пли от ка́шляkapky proti kašli

kilometr: в десяти́ киломе́трах от...deset kilometrů od...

klíč: ключ от маши́ны/до́маklíč od auta/domu

klik: У́тром отжима́юсь от по́ла 50 раз.Ráno dělám 50 kliků.

kouřit: отучи́ться от куре́нияodnaučit se kouřit

krach: спасти́ супру́жество от кра́хаzachránit manželství před krachem

krupobití: страхова́ние от градоби́тияpojištění proti krupobití

kydat: очища́ть хлев от наво́заkydat hnůj

léčba: лече́ние (от) алкоголи́змаléčba alkoholismu

lék: лека́рство от головно́й/зубно́й бо́лиlék proti bolení hlavy/zubů

migréna: страда́ть от мигре́ниtrpět migrénou

následek: умере́ть от после́дствий тра́вмыzemřít na následky úrazu

nedodržet: отступи́ться от своего́ сло́ваnedodržet slovo

nepořádný: Он неря́шлив от приро́ды.Je nepořádný od přírody.

obžaloba: оправда́ние, освобожде́ние от обвине́нияzproštění obžaloby

očkování: приви́вка от о́спыočkování proti neštovicím

odejít: удали́ться от стола́odejít od stolu