Hlavní obsah

рабо́ты

Vyskytuje se v

вре́мя: otevírací dobaвре́мя рабо́ты

гра́фик: provozní/pracovní doba, úřední hodinyгра́фик рабо́ты

ка́торжный: nucené práceка́торжные рабо́ты

контро́льный: písemka контро́льная (рабо́та)

курсово́й: ročníková práceкурсова́я (рабо́та)

принуди́тельный: nucené práceпринуди́тельные рабо́ты

разреше́ние: pracovní/stavební povoleníразреше́ние на рабо́ту/на постро́йку

режи́м: otvírací dobaрежи́м рабо́ты

скользя́щий: pružná pracovní doba скользя́щий гра́фик (рабо́ты)

сокращённый: zkrácená pracovní dobaсокращённый гра́фик рабо́ты

чи́стый: duševní práceчи́стая рабо́та

бра́ться: dá(va)t se do práceбра́ться за рабо́ту

взя́ться: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

восстанови́ть: vzít koho zpět do práceвосстанови́ть кого на рабо́те

вы́лететь: V práci dostal padáka.Вы́летел с рабо́ты.

вы́полнить: udělat práciвы́полнить рабо́ту

высо́тный: výškové práceвысо́тные рабо́ты

завали́ть: zavalit koho pracíзавали́ть рабо́той кого

земляно́й: zemní práceземляны́е рабо́ты

на: být v práciбыть на рабо́те

отноше́ние: vztah k práciотноше́ние к рабо́те

поступле́ние: nástup do práceпоступле́ние на рабо́ту

приня́ться: pustit se do práce, začít pracovatприня́ться за рабо́ту

проре́ктор: prorektor pro vědecko-výzkumnou činnostпроре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́те

с: odejít z práceуйти́ с рабо́ты

сде́льный: úkolová práceсде́льная рабо́та

сезо́нный: sezonní práce omezená na určitou dobuсезо́нная рабо́та

соиска́тель: uchazeč o práciсоиска́тель рабо́ты

спра́вка: potvrzení o zaměstnáníспра́вка с ме́ста рабо́ты

тре́буемый: požadovaná praxeтре́буемый о́пыт рабо́ты

уво́литься: Dal výpověď.Он уво́лился с рабо́ты.

устро́иться: sehnat si práciустро́иться на рабо́ту

я́вка: docházka do práceя́вка на рабо́ту

сгора́ть: být pohlcen prací, vyčerpávat se při práciсгора́ть на рабо́те

bakalářský: bakalářská práceбакала́врская рабо́та

dělat: dělat na černoрабо́тать без разреше́ния на рабо́ту

diplomový: diplomová práceдипло́мная рабо́та, hovor. дипло́м

domácí: domácí práceдома́шние рабо́ты

dostat: dostat výpověďбыть уво́лен (с рабо́ты)

hodina: otvírací hodinyвре́мя рабо́ты

ilegální: ilegální práceподпо́льная рабо́та

montážní: montážní práceстрои́тельно-монта́жные рабо́ты

nabídka: nabídka zaměstnáníпредложе́ние рабо́ты

nad, nade: práce nad hlavuрабо́ты вы́ше головы́

nucený: nucené práceпринуди́тельные рабо́ты

otevírací: otevírací dobaвре́мя рабо́ты

padák: dostat padáka v práci ap.вы́лететь (с рабо́ты), быть уво́ленным

pohovor: přijímací pohovor (do práce)собесе́дование при приёме на рабо́ту

posadit se: posadit se k práciсесть за рабо́ту

povolení: pracovní povoleníразреше́ние на рабо́ту

práce: práce přes časсверхуро́чная рабо́та

pracovní: pracovní dobaрабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́ты

prodejní: prodejní dobaвре́мя прода́жи, часы́ рабо́ты

provedení: ekon. dohoda o provedení práceдогово́р о выполне́нии рабо́ты

provoz: provoz na směnyсме́нная рабо́та

provozní: provozní řádпра́вила рабо́ты, уста́в

pružný: pružná pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́ты

ruční: ruční práceрукоде́лие, ручна́я рабо́та

seminární: seminární práceсемина́рская рабо́та, hovor. курсови́к

stálý: stálé zaměstnáníпостоя́нная рабо́та

úkolový: úkolová práceсде́льная рабо́та

výškový: výškové práceрабо́ты на высоте́, высо́тные рабо́ты

zaměstnání: sedavé zaměstnáníсидя́чая рабо́та

bavit: Práce mě už nebaví.Рабо́та меня́ уже́ не интересу́ет.

bourací: stav. bourací práceподрывны́е рабо́ты, рабо́ты по сно́су (зда́ний)

bránit: bránit komu v práciпрепя́тствовать рабо́те кого

brigáda: letní brigádaрабо́та на ле́то, рабо́та ле́том

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

dát se: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

demoliční: demoliční práceрабо́ты по сно́су зда́ний

dohoda: dohoda o provedení práceдогово́р на выполне́ние рабо́т

docházka: stoprocentní docházka do zaměstnáníстопроце́нтная я́вка на рабо́ту

dojíždět: dojíždět do práce vlakemе́здить на рабо́ту на по́езде

dokončovací: stav. dokončovací práceотде́лочные рабо́ты

hrůza: Mám práce až hrůza.У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.

chodit: chodit do práce/školyходи́ть на рабо́ту/в шко́лу

klempířský: klempířské práceжестяны́е рабо́ты

kontrola: kontrola práceконтро́ль за рабо́той

místo: být bez místaбыть без рабо́ты

mít: Má dobré místo.У него́ хоро́шая рабо́та.

na: práce na týdenрабо́та на одну́ неде́лю

nabízet: nabízet zaměstnáníпредлага́ть рабо́ту

namáhavý: namáhavá práceнапряжённая рабо́та

nastoupit: nastoupit do práceвы́йти на рабо́ту

nepřítomnost: nepřítomnost v práciнея́вка на рабо́те

obhajoba: obhajoba diplomové práce/disertaceзащи́та дипло́мной рабо́ты/диссерта́ции

odložit: odložit práci na zítřekоста́вить рабо́ту на за́втра

omluvit: nepřítomnost v práci omluvit nemocíоправда́ть нея́вку на рабо́те боле́знью

pohánět: pohánět do práceгнать с рабо́той

pohltit: Práce ho zcela pohltila.Рабо́та захвати́ла его́ целико́м.

рабо́та: práce zemědělské ap.рабо́ты