Hlavní obsah

jednička

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslice) die Eins
  2. hovor.(co je jí označeno) die Eins
  3. hovor.(nejlepší osoba ap.) das Ass

Vyskytuje se v

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení ein und derselbe, ein und derselbige

jeden, jedna, jedno: ani jedenkein

jeden, jedna, jedno: jeden a půleineinhalb

krásný: jednoho krásného dneeines schönen Tages

všechen, všechna, všechno: všechno na jedno brdoalles eine Wichse

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoallesamt

báseň: šaty jedna báseňdas Kleid ist ein Gedicht

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

druhý: Dívali se jeden na druhého.Sie haben sich gegenseitig angesehen.

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

dva, dvě: jeden z nás dvoueiner von uns beiden

formule: přen. jezdit formuli jednadie Formel 1 fahren

hluchý: být hluchý na jedno uchoauf einem Ohr taub sein

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

jeden, jedna, jedno: dvacet jedna litrůeinundzwanzig Liter

jeden, jedna, jedno: Je to jeden z nás.Er ist einer von uns.

jeden, jedna, jedno: jedna a táž osobaein und dieselbe Person

jeden, jedna, jedno: Strom je jeden květ.Der Baum ist voller Blüten.

jediný: ani jeden jedinýkein Einziger

jedno: Je mi to jedno.Es ist mir egal.

jednou: jedenkrát za rokeinmal im Jahr

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

naházet: naházet všechno na jednu hromadualles auf einen Haufen werfen

nedoslýchat: nedoslýchat na jedno uchoauf einem Ohr schlecht hören

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

opéct se: Párek se opekl pouze z jedné strany.Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.

oslepnout: oslepnout na jedno okoauf einem Auge erblinden

pajdat: pajdat na jednu nohuauf einem Bein hinken

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

poskakovat: poskakovat na jedné nozeauf einem Bein hüpfen

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Sie schrien durcheinander.

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.

ráz: Vypil pivo na jeden ráz.Er trank das Bier in einem Zug aus.

rovnice: rovnice o jedné neznámédie Gleichung mit einer Unbekannten

sám, sama, samo, samý: mít na vysvědčení samé jedničkyauf dem Zeugnis lauter Einsen haben

skákat: skákat po jedné nozeauf einem Bein hüpfen

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

slít: slít co do jedné nádobyetw. Akk in ein Gefäß zusammengießen

směrovat: Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.

šilhat: šilhat na jedno okoauf einem Auge schielen

škrtat: škrtat jednou čaroumit einem Strich (durch)streichen

trh: jedním trhemin einem Ruck

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Není to jedno a totéž.Es ist nicht ein und dasselbe.

ulovit: Ulovil tu dívku v jednom baru.Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.

úplně: Je mi to úplně jedno.Das ist mir ganz egal.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vůbec: Je to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.

vymstít se: Jednou se ti to vymstí.Es wird sich noch mal rächen.

za: jednou za rokeinmal pro/im Jahr

za: stát jeden za druhýmhintereinanderstehen

začas: jednou začashier und da, ab und an, hin und wieder

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

zvednout: zvednout co jednou rukouetw. Akk mit einer Hand heben

život: jednou za životeinmal im Leben

být: To je jedno.Es ist egal.

dole: být jednou dole, jednou nahořemal unten, mal oben sein

jaro: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

jeden, jedna, jedno: jeden za druhýmnacheinander

jeden, jedna, jedno: jeden a tentýžein und derselbe

jeden, jedna, jedno: jedním slovemmit einem Wort

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

jeden, jedna, jedno: Je mi to jedno.Das ist mir egal.

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Davon gibt es noch mehr auf der Welt.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

poprvé: Všechno je jednou poprvé.Alles ist einmal zum ersten Mal.

prst: moci si spočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an fünf Fingern abzählen können

přečíst (si): přečíst co jedním dechemetw. in einem Zug lesen

přimhouřit: přen. přimhouřit jedno okoein Auge zudrücken

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

střecha: bydlet pod jednou střechoumit j-m unter einem Dach wohnen

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

vpálit: vpálit komu jednujemandem eine aufbrennen

vypočítat: moci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen können

zátah: udělat co na jeden zátahetw. in einem Zug tun

an: an einem Montagmorgenjednoho pondělního rána

ander(er,e,es): von einer Seite auf die anderez jedné strany na druhou

ander(er,e,es): weder das eine noch das andereani jedno, ani druhé

anderthalb: anderthalb Stunden dauerntrvat (jednu) hodinu a půl

auf: auf eine Wochena jeden týden

aufeinander: aufeinander angewiesen seinbýt odkázán jeden na druhého

auseinander: sich auseinander entwickelnodvíjet se jedno od druhého

blind: auf einem Auge blind seinbýt slepý na jedno oko

dort: bald hier, bald dortjednou tu, jednou tam

ein, eine, ein: ein Euro achtzig(jedno) euro osmdesát (centů)