Hlavní obsah

darauf

Příslovce

  1. na tom, na čem na tomto místě ap.An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.
  2. na tom na této věci, záležitosti ap., na to na tuto věc, záležitost ap.Die Hand darauf!Ruku na to! slibujiDarauf freue ich mich schon.Už se na to těším.
  3. potom, nato po této příhodě, události ap.am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující dengleich daraufhned nato

Vyskytuje se v

Finger: mít co pod palcemden Finger darauf haben

tags: den nato, následující dentags darauf

darauf: hned natogleich darauf

antworten: Co jsi mu na to odpověděl?Was hast du ihm darauf geantwortet?

aus sein: Záleží mi na tom, dokončit to včas.Ich bin darauf aus, es rechtzeitig zu vollenden.

dazwischen: Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.

Einfluss: Bohužel na to nemám žádný vliv.Ich habe leider keinen Einfluss darauf.

noch: Hned se k tomu vrátím.Ich komme noch darauf zurück.

vzít: Přijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: Na to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

dopustit: To nikdy nedopustím!Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!

kašlat: Kašlu na to.Ich pfeife darauf.

nato: krátce natokurz darauf

přijít: Nemohu na to přijít.Ich kann nicht darauf kommen.

reflektovat: Na to nereflektuji.Darauf reflektiere ich nicht.

sejít: Na tom nesejde.Darauf kommt es nicht an., Das macht nichts aus.

trvat: Musím na tom trvat.Darauf muss ich bestehen.

věc: Když přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...

vykašlat se: Vykašli se na to.Pfeif darauf.

zareagovat: Jak na to zareagoval?Wie hat er darauf reagiert?

jed: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

moct: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

ruka: Ruku na to!Hand d(a)rauf!

ankommen: Přijde na to.Das/Es kommt darauf an.