Hlavní obsah

Rad

rádgern(e), froh

řaddie Reihe

řáddie Ordnung, das Statut

Vyskytuje se v

správní: správní radader Verwaltungsrat

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

dávat: dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

hvězda: ein Rad schlagensport. udělat hvězdu

jet: Rad fahrenjet na kole

kolo: Rad fahrenjet na kole

moudrý: moudrá radaweiser Rat

mravoučný: mravoučné radymoralische Ratschläge

nasadit: die Parkkralle am Rad anbringen/montierennasadit na kolo botičku

pootočit se: Das Rad drehte sich ein wenig (um).Kolo se trochu pootočilo.

protáčet se: Die Räder drehen im Schnee durch.Kola se protáčejí ve sněhu.

přátelský: přátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst

přijmout: přijmout čí raduj-s Rat annehmen

rozdávat: přen. rozdávat cenné rady komuj-m wertvolle Ratschläge geben

uposlechnout: uposlechnout radyeinen Rat befolgen

zamknout: das Rad an einem Zaun anschließenzamknout kolo k plotu

zarážka: der Hemmschuh für das Radzarážka pod kolo

zlámat se: Das Rad ist gebrochen.Kolo se zlámalo.

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

vůz: das fünfte Rad am Wagen seinbýt pátým kolem u vozu

absteigen: vom Rad absteigensesednout z kola

geben: dát radu komuj-m einen Rat geben

Hinweis: dát komu radu, poradit komuj-m einen Hinweis geben

klug: komu dát chytrou raduj-m einen klugen Rat geben

Rad: ein Rad auswechselnvyměnit kolo

anschließen: das Rad am Zaun anschließenzamknout kolo k plotu

ausborgen: Ich habe (mir) das Rad bei/von ihr ausgeborgt.Vypůjčila jsem si od ní kolo.

erbitten: vyprosit si čí raduj-s Rat erbitten

folgen: uposlechnout čí raduj-s Rat folgen

fragen: požádat koho o raduj-n um Rat fragen

Ratschlag: dávat rady komuj-m Ratschläge geben

rollen: Die Räder rollen.Kola se otáčejí.

Tipp: dát komu pár radj-m ein paar Tipps geben

wenden: Obrátil jsem se na svou sestru o radu.Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.

wissen: vědět si rady, umět si poraditsich zu helfen wissen

Rat: Tady je dobrá rada drahá.Da ist guter Rat teuer.

rada: hledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen

fünft(er,e,es): das fünfte Rad am Wagen seinbýt páté kolo u vozu