Hlavní obsah

wenden

Slovesowendete/wandte, h. gewendet/gewandt

  1. otočit, obrátit list papíru ap.einen Mantel wendenobrátit kabát (naruby)
  2. gastr.obalit v mouce, vajíčku ap.
  3. otočit, obrátit vozidlo ap.
  4. obrátit, nasměrovat pohled ap.sich nach links wendenotočit se dolevaDas Wetter hat sich gewendet.Počasí se obrátilo.
  5. sich wenden zu etw. dát se, chystat se na co, k čemu na útěk ap.
  6. sich wenden an j-n obrátit se na koho o pomoc ap.Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

Vyskytuje se v

Rücken: obrátit se zády ke komu/čemuj-m/etw. den Rücken wenden

Spiel: Karta se obrátila.Das Spiel hat sich gewendet.

wenden: zu etw. dát se, chystat se na co, k čemu na útěk ap.sich wenden

an: obrátit se na kohosich an j-n wenden

da: den, kdy nastal převratder Tag, da die Wende eintrat

direkt: obrátit se přímo na kohosich direkt an j-n wenden

Instanz: obrátit se na vyšší instancisich an eine höhere Instanz wenden

unerwartet: vzít nečekaný obrateine unerwartete Wende nehmen

obrat: politický obratdie politische Wende

dovedně: sport. dovedně zahranýgewandt gespielt

důvěra: obrátit se na koho s důvěrousich an j-n mit Vertrauen wenden

důvěřivě: důvěřivě se obrátit na kohosich vertrauensvoll an j-n wenden

neuvěřitelný: neuvěřitelný zvrateine unglaubliche Wende

obrátit: obrátit stránkudie Seite wenden

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

otočit: otočit pečeni na pánviden Braten in der Pfanne wenden

pomoc: obrátit se o pomoc ke komu, na kohosich an j-n um Hilfe wenden

požadavek: obrátit se na koho s požadavkemsich mit einer Anforderung an j-n wenden

přelom: přelom v životědie Wende im Leben

spolehlivý: obrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wenden

stočit se: stočit se k jihusich nach Süden wenden

zručný: být zručný v čemgewandt in etw. Dat sein

karta: Karta se obrátila.Das Blatt hat sich gewendet.

Adresse: obrátit se na správnou adresusich an die richtige Adresse wenden