Hlavní obsah

jsoucí

Odvozená slova

být

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit komu za co devoir, être redevable de qqch à qqn

hotový: být hotovmít uděláno avoir fini

nasnadě: být nasnaděêtre évident

nevhod: být nevhodnehodit se ne pas convenir

nutit: být nucenmuset dělat co être* obligé de faire qqch, se voir* dans l'obligation, être* dans la nécessité de faire qqch

odkázat: být odkázánspoléhat se na koho dépendre* de qqn, na co être* réduit à qqch

anebo: buď... anebosoit... ou, soit... soit

bečka: být tlustý jako bečkaêtre gras comme un moine

bez, beze: být bez sebeêtre pâmé

blízký: být si velmi blízký s kýmêtre intime avec qqn

buď: buď... anebo...soit... soit...

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

cesta: být na cestěêtre en route

cit: být stálý ve svých citechêtre constant dans ses affections

cítit: ob. být cítitsentir mauvais

civil: být oblečen v civiluêtre habillé en civil

cizí: být cizí komu/čemu nemít nic společnéhoêtre étranger à qqn/qqch

čelo: být v čele čehoêtre à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqch

čistotný: být chorobně čistotnýavoir la manie de la propreté

dálka: To je dálka.Il y a loin.

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

deprese: být ve stavu hluboké depreseêtre dans un état d'abattement profond

dispozice: být komu k dispoziciêtre aux ordres de qqn

dnes: Kolikátého je dnes?Quel jour sommes-nous?

dnešek: To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.C'est tout pour aujourd'hui.

doba: Není to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

dobrý: být z dobré rodinyêtre de bonne famille

dohled: být pod dohledem kohoêtre sous la surveillance de qqn

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

doslech: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

duch: být duchem jindeavoir l'esprit ailleurs

důchod: být v důchoduprendre sa retraite

forma: být ve formě pro vykonání čehoêtre en pleine forme pour faire qqch

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

hříčka: být hříčkou osuduêtre le jouet du destin

chlap: To je ohromný chlap.C'est un type terrible.

chorobně: být chorobně čistotnýavoir la manie de la propreté

: Já jsem...Je suis...

jednomyslně: být zvolen jednomyslněêtre élu à l'unanimité

ještě: Je ještě mladý.Il est (encore) jeune.

jídlo: jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclus

jiná: To je jiná!C'est une autre paire de manches!

jistý: Jisté je, že...Il est sûr que...

jmenovat: Byl jmenován ředitelem.On l'a nommé directeur.

kámen: být kamenem úrazuêtre une pierre d'achoppement

kaše: být v pěkné kašiêtre dans la panade

kdokoli: Ať je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

kdyby: kdyby bylo zapotřebíen cas de besoin

kolik: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

kolikátý: Kolikátého (dnes) je?Le combien sommes-nous ?

kolmý: být kolmý k čemu, na coêtre perpendiculaire à qqch

kořist: být pro koho lehkou kořistíêtre une proie facile pour qqn

krátkozraký: být krátkozrakýavoir la vue courte, přen. avoir la vue basse

krocan: Je rudý jako krocan.Il est rouge comme un coq.

lákavý: být pro koho lákavou kořistíêtre une proie tentante pour qqn

ledovec: Je to jen špička ledovce.Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

legrace: Je lidem pro legraci.Il est la risée de tous.

lůžko: být upoután na lůžkoêtre cloué au lit

maličkost: To je maličkost.C'est la moindre des choses.

máma: být komu druhou mámouêtre une seconde maman pour qqn

maska: být v masceêtre caché sous un masque

mastný: To je mastný.Ça douille.

menšina: být v menšiněêtre en minorité

milost: být vydán komu na milost (a nemilost)être à la merci de qqn

milostivý: Bůh k nám buď milostivý!Dieu nous soit propice !

mimo: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

model: být komu modelemservir de modèle à qqn

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.

mrzutý: být mrzutýbouder, être comme un crin

na: být na dosah (ruky)être à portée de la main

načase: Je načase udělat co.Il est temps de faire qqch.

nad, nade: být nad hrobemêtre au bord de la tombe

nadšený: být nadšenýavoir un air ravi

nebezpečí: být v nebezpečíêtre en danger

nebo: buď... nebo...soit... soit..., soit... ou...

nemocný: být (neu)stále nemocnýêtre constamment malade

němý: být němý jako rybaêtre muet comme une carpe

nezdar: být odsouzen k nezdaruêtre voué à l'échec

nikdo: Nikdo není dokonalý.Personne n'est parfait.

normální: být normálníêtre dans la norme

nouze: být v nouziêtre dans le besoin

obava: Buďte bez obav z čeho.Soyez sans crainte à qqch.

oběť: být obětí čehoêtre victime de qqch

obhájce: být obhájcem čehose faire le défenseur de qqch

obliba: být v obliběêtre en vogue

obligo: hovor. být z obligaêtre quitte

obratný: být obratný v čemêtre habile à qqch

obžalovat: být obžalován ze zločinuêtre accusé d'un délit

odhodlaný: být odhodlanýavoir de la résolution

odchod: být na odchoduêtre sur son départ

odpovědný: být odpovědný za koho/coêtre responsable de qqn/qqch