Hlavní obsah

shake [ʃeɪk]

Slovesopt shook, pp shaken

  1. sb/sth (za)třást, (za)třepat, (za)lomcovat kým/čím
  2. osf otřást se, zatřást se, otřepat se
  3. shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně
  4. (o)třást se, (za)chvět se, klepat se zimou, strachem ap.She was shaking with fear.Třásla se strachem.
  5. sth at sb mávat na koho čím, hrozit komu čím pěstí, holí ap.
  6. shake (off) sth setřást, otřepat, otřást co ovoce, vlasy z ramen ap.shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat
  7. sb otřást kým, šokovat koho

Vyskytuje se v

shake: sth setřást, otřepat, otřást co ovoce, vlasy z ramen ap.shake (off)

shake down: for sth AmE obrat koho o co, vydíráním dostat, vymáčknout co z koho pod pohrůžkou ap.shake sb down

fist: hrozit komu pěstíshake one's fist at sb

head: zakroutit/zavrtět hlavou nesouhlasněshake one's head

that: Byla tak nervózní, že se třásla.She was so nervous that she shook.

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

hrozit: hrozit pěstí komushake one's fist at sb

koktejl: mléčný koktejl(milk) shake, milkshake

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

podat: podat si ruce s kým potřást ap.shake hands with sb

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

zatřepat: před použitím zatřepatshake before use

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

kroutit: kroutit hlavou při nesouhlasushake one's head

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

otřást se: otřást se zimoushake with cold

pohrozit: pohrozit komu pěstíshake one's fist at sb

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.

potřást: potřást komu rukoushake sb's hand, shake hands with sb

ruka: potřást si rukou s kýmshake hands with sb

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

třást: Třásl jím chlad.He was shivering/shaking/shuddering with cold.

třást se: Celý se třesu.I am shaking all over.

zacloumat: Zacloumal dveřmi.He shook the door.

zakroutit: zakroutit hlavoushake one's head

zamávat: Pěkně to s ním zamávalo.He was pretty (much) shaken by it.

zavrtět: zavrtět hlavoushake one's head

kostra: Pohni/Hejbni kostrou!Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colour

foundation: otřást základy čeho společnosti ap.shake the foundations of sth