Hlavní obsah

write [raɪt]

Slovesopt wrote, pp written

  1. sth on/in sth psát, napsat, zapsat co na co, do čeho na papír, do sešitu ap.I wrote to him.Napsal jsem mu.write shorthandpsát těsnopisem, stenografovat
  2. write (out) sth vypsat co šek, recept ap.

Vyskytuje se v

write down: write sth downzapsat (si), napsat si, poznamenat (si) co

write-in: write-in (candidate)(ručně) dopsaný kandidát, hlasovací lístek s ručně dopsaným kandidátem který původně nebyl na volebním lístku

write into: write sth intosth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.

write out: write osf outvyčerpat se, vypsat se, vyhořet o inspiraci spisovatele

account: written accountpísemná zpráva

back: write backodepsat na dopis

creative: creative writingtvůrčí psaní

implement: writing implementspsací potřeby

ink: write in inkpsát perem

material: writing materialspsací potřeby

mirror: mirror writingzrcadlové písmo

pad: writing padzápisník, poznámkový blok

pencil: write sth in pencilnapsat co tužkou

rune: written in runespsaný runami

ticket: write sb up a ticketvystavit komu pokutový blok, přen. dát komu pokutu

utensil: writing utensilspsací potřeby

write-in: write-in voteshlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidáty

writing: in writingpísemně

writing: put sth in writingnapsat, zapsat, sepsat co

writing: business writingpísemná obchodní komunikace, písemné obchodní sdělení

writing: piece of writingtext autorský, písemné dílko

writing: writing casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.

writing: writing materialspsací potřeby

writing: writing padzápisník

by: written by pennapsaný perem

in: in writingpísemně

in: written in ink/pennapsaný inkoustem/perem

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

with: write with a penpsát perem

klínový: hist. klínové písmocuneiform (writing)

obrázkový: obrázkové písmopicture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writing

omluvenka: přinést omluvenkuprovide a written excuse

papír: dopisní papírletter/writing paper

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

popisovací: popisovací tabulewriting board

potřeba: psací potřebywriting implements

psací: psací stůl(writing) desk

psací: psací písmo spojovanécursive (writing)

psaní: tvůrčí psanícreative writing

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

stůl: psací/kancelářský stůl(writing)/office desk

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

šuplík: psát do šuplíkuwrite without publishing

tužka: napsat co tužkouwrite sth in pencil

záznam: písemný/úřední záznamwritten/official record

zkoušení: ústní/písemné zkoušeníoral/written examination

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

kurziva: napsaný kurzívouwritten in italics

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

napsat: Napiš mi.Write to me., Drop me a line.

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

potvrdit: Potvrdili to písemně?Did they confirm it in writing?

psaní: Máte něco na psaní?Do you have something to write with?

psát: Co to píšeš?What are you writing?

psát: Psal mi o tom.He wrote to me about it.

recept: vystavit receptwrite (out) a prescription

složit: složit báseňwrite a poem

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

verš: psát veršewrite poetry

vyrozumět: Budete vyrozuměni písemně.You will be notified in writing.

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb

zapsat: zapsat (si) co do sešituwrite sth down in the exercise book

lámat: lámat hůl nad kýmwrite sb off, consider sb a hopeless case

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about