Hlavní obsah

write [raɪt]

Slovesopt wrote, pp written

  1. sth on/in sth psát, napsat, zapsat co na co, do čeho na papír, do sešitu ap.I wrote to him.Napsal jsem mu.write shorthandpsát těsnopisem, stenografovat
  2. write (out) sth vypsat co šek, recept ap.

Vyskytuje se v

write: write (out)sth vypsat co šek, recept ap.

write down: write sth downzapsat (si), napsat si, poznamenat (si) co

write-in: write-in (candidate)(ručně) dopsaný kandidát, hlasovací lístek s ručně dopsaným kandidátem který původně nebyl na volebním lístku

write into: write sth intosth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.

write out: write osf outvyčerpat se, vypsat se, vyhořet o inspiraci spisovatele

account: written accountpísemná zpráva

back: write backodepsat na dopis

creative: creative writingtvůrčí psaní

implement: writing implementspsací potřeby

ink: write in inkpsát perem

material: writing materialspsací potřeby

mirror: mirror writingzrcadlové písmo

pad: writing padzápisník, poznámkový blok

pencil: write sth in pencilnapsat co tužkou

rune: written in runespsaný runami

utensil: writing utensilspsací potřeby

writing: in writingpísemně

by: written by pennapsaný perem

in: in writingpísemně

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

with: write with a penpsát perem

klínový: cuneiform (writing)hist. klínové písmo

obrázkový: picture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writingobrázkové písmo

omluvenka: provide a written excusepřinést omluvenku

papír: letter/writing paperdopisní papír

písemný: písemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignmentpísemná práce

popisovací: writing boardpopisovací tabule

potřeba: writing implementspsací potřeby

psací: (writing) deskpsací stůl

psaní: creative writingtvůrčí psaní

slovo: both in spoken and written formslovem i písmem

stůl: (writing)/office deskpsací/kancelářský stůl

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

šuplík: write without publishingpsát do šuplíku

tužka: write sth in pencilnapsat co tužkou

zkoušení: oral/written examinationústní/písemné zkoušení

zkouška: written/oral exampísemná/ústní zkouška

zvláštní: nothing special, hovor. nothing (much) to write home aboutnic zvláštního co by stálo za zmínku

kurziva: written in italicsnapsaný kurzívou

napsat: Who wrote that book?Kdo napsal tu knihu?

popsat: Much has been written about ...Už bylo popsáno mnoho papíru o ...

potvrdit: Did they confirm it in writing?Potvrdili to písemně?

psát: What are you writing?Co to píšeš?

recept: write (out) a prescriptionvystavit recept

složit: write a poemsložit báseň

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.

verš: write poetrypsát verše

vyrozumět: You will be notified in writing.Budete vyrozuměni písemně.

vystavit: draw/make out/write out a cheque to sbekon. vystavit komu šek

zapsat: write sth down in the exercise bookzapsat (si) co do sešitu

záznam: written/official recordpísemný/úřední záznam

lámat: write sb off, consider sb a hopeless caselámat hůl nad kým

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colourhovor. nebýt žádná sláva