Hlavní obsah

uvedení

Vyskytuje se v

chod: start up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to workuvést do chodu

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

pohyb: put/set sth in motionuvést co do pohybu

provoz: put sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sthuvést co do provozu

příklad: give sb an example of sth, give sb a for instanceuvést komu příklad čeho

rozpaky: embarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sbuvést koho do rozpaků

souvislost: connect sth with sth, relate sth to sthdávat/uvést co do souvislosti s čím

uvést: give an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sthuvést příklad

úžas: astound, astonish sbpřivést koho k úžasu, uvést koho v úžas

známost: make sth known, announce sth, odhalit disclose sthuvést co ve známost

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

example: give an exampleuvést příklad

go: get sth goinguvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.

instance: AmE give a for instanceuvést příklad

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

motion: put sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat co

place: put sth in placezavést do praxe, uvést v účinnost co

plea: plea in mitigationuvedení polehčujících okolností obhajobou, obhajoba jednání obviněného pro zmírnění trestu

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

set: set sth goingrozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

trance: put sb into a tranceuvést koho do transu

unless: unless otherwise statednení-li uvedeno jinak

valid: make sth validuvést co v platnost

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

state: as stated belowjak je uvedeno níže v dokumentu

uvedení: inauguration, introduction to the office, installationuvedení do funkce/úřadu

delay: bez prodleníwithout delay

make up for: dohnat zpožděnímake up for the delay

resultant: následná zpožděníresultant delays

undue: bez zbytečných odkladůwithout undue delay

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

prodlení: bez prodleníwithout delay, promptly, immediately

otálení: udělat co bez otálenído sth without hesitation/delay

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

zdržení: Omlouvám se za to zdržení.I'm sorry for the delay.