Hlavní obsah

tenth [tenθ]

Podstatné jméno

  1. desetina
  2. hud.decima interval složený z oktávy plus tercie

Vyskytuje se v

commandment: bibl. the Ten Commandmentsdesatero (božích) přikázání

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

pound: ten pound notedesetilibrovka

ten: ten timesdesetkrát

ten: tens of thousandsdesetitisíce, desítky tisíc

ten: upper ten thousandhorních deset tisíc

ten: ten of spadespiková desítka

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

do: Will ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?

increase: increase of ten per centdesetiprocentní nárůst

past: half past tenpůl jedenácté

quarter: (a) quarter to tentři čtvrtě na deset

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

she: She is ten.Je jí deset (let).

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

ten: boy of tendesetiletý chlapec

desátý: každý desátýevery tenth, v průměru one in ten

desátý: mat. na desátou umocněnýto the power of ten

přikázání: desatero (božích) přikázáníTen Commandments, Decalogue

červen: desátého červnaJune 10th, při čtení (on) June the tenth, the tenth of June

čtvrt: tři čtvrtě na desetquarter to ten

desítka: desítky lidítens of people

dopolední: desátá hodina dopoledníten a.m.

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

hodina: Je deset hodin.It's ten (o'clock).

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenísentence sb to ten year's imprisonment

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.