Hlavní obsah

tenth [tenθ]

Podstatné jméno

  1. desetina
  2. hud.decima interval složený z oktávy plus tercie

Vyskytuje se v

tenth: the tenthdesátý

commandment: bibl. the Ten Commandmentsdesatero (božích) přikázání

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

pound: ten pound notedesetilibrovka

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

do: Will ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?

increase: increase of ten per centdesetiprocentní nárůst

past: half past tenpůl jedenácté

quarter: quarter to tentři čtvrtě na deset

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

she: She is ten.Je jí deset (let).

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

desátý: every tenth, v průměru one in tenkaždý desátý

přikázání: Ten Commandments, Decaloguedesatero (božích) přikázání

červen: June 10th, při čtení (on) June the tenth, the tenth of Junedesátého června

čtvrt: quarter to tentři čtvrtě na deset

desítka: tens of peopledesítky lidí

dopolední: ten a.m.desátá hodina dopolední

dostat se: He didn't make it to the top ten.Nedostal se mezi nejlepších deset.

hodina: It's ten (o'clock).Je deset hodin.

necelý: in just under ten minutesza necelých 10 minut

počítat: Count from one to ten.Počítej od jedné do desíti.

pouhý: It only costs ten dollars.Stojí to pouhých deset dolarů.

přistoupit: Ten more people got on.Přistoupilo deset lidí.

vězení: sentence sb to ten year's imprisonmentodsoudit koho k deseti letům vězení

vykrvácet: The victim bled to death in ten minutes.Oběť vykrvácela za deset minut.

ten: ten timesdesetkrát