Hlavní obsah

tenth [tenθ]

Podstatné jméno

  1. desetina
  2. hud.decima interval složený z oktávy plus tercie

Vyskytuje se v

commandment: bibl. the Ten Commandmentsdesatero (božích) přikázání

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

pound: ten pound notedesetilibrovka

ten: ten timesdesetkrát

ten: tens of thousandsdesetitisíce, desítky tisíc

ten: upper ten thousandhorních deset tisíc

ten: ten of spadespiková desítka

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

do: Will ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?

increase: increase of ten per centdesetiprocentní nárůst

past: half past tenpůl jedenácté

quarter: (a) quarter to tentři čtvrtě na deset

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

she: She is ten.Je jí deset (let).

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

ten: boy of tendesetiletý chlapec