Hlavní obsah

mast [mɑːst]

Vyskytuje se v

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

colour: nail one's colours to the mastotevřeně projevit (svůj) názor, vyjít s barvou ven

must: must notnesmět

must: must havemusel(a), museli, muselo se určitě stát

must: a mustnutnost, nezbytnost

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

rheumatism: rheumatism linimentmazání na revma, protirevmatická mast

zinc: zinc ointmentzinková mast

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

gain: The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

make: We must make London by nightfall.Musíme to stihnout do Londýna do soumraku.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

must: It must have been expensive.To muselo být drahé.

must: I must be going now.Teď už musím jít.

must: I must have a drink.Musím si dát drink.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

must: You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

obey: The law must be obeyed.Zákony se musí dodržovat.

oneself: One must have time for oneself.Člověk musí mít na sebe čas.

the: We must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...

word: We must get word to him.Musíme mu dát zprávu.

vysílací: vysílací věžcommunications tower, rozhlasová ap. radio mast/tower

běžet: Musím už běžet.I must be off.

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dát: Musím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

domů: Musím jít domů.I must go home.

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

kecat: No nekecej!You must be kidding!, You don't say!

legrace: To si snad dělá legraci!He must be joking!

letět: přen. Musím letět.I must fly/run.

mazat: mazat co mastíapply ointment to sth

muset: Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.

muset: Ta musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!

muset: Musel to být zloděj!It must have been a thief!

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

ohradit: Trávník musí být ohrazen plotem.The lawn must be fenced off.

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

přeslechnout se: Musel jste se přeslechnout.You must have misheard.

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...

schválit: Musí to být schváleno předsedou.It must be approved by the chairman.

splést se: To jste se musel splést.You must have been mistaken.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

uchýlit se: Nesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

určitě: To je určitě on.That must be him.

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.

ustlat si: Jak si usteleš, tak si také lehneš.As you make your bed, so you must lie in it.

žerď: na půl žerdi vlajka(flown) at half-mast/staff