Hlavní obsah

the [stressed ðiː unstressed ðə or ðɪ]

Zájmeno

  1. určitý člen - subjekt je znám z kontextuten, ta, todo češtiny se většinou nepřekládá.The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.We ignored the waiter.(Toho) číšníka jsme ignorovali.travel on the traincestovat vlakemShe played the guitar.Hrála na kytaru.the JapaneseJaponcihelp for the poorpomoc chudýmWe must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...
  2. před řadovými číslovkamithe fifth of Maypátého květnain the thirtiesve třicátých letech
  3. se 3. stupněm přídavných jmen a příslovcíthe best exercisenejlepší cvičení
  4. the ... the... čím ... tím ...The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.
  5. ten (pravý) zdůraznění

Vyskytuje se v

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

above: the abovevýše uvedený

abstract: in the abstractčistě teoreticky, obecně, z teoretického hlediska

absurd: the absurdabsurdno

accompaniment: to the accompaniment of sthzároveň s čím, za doprovodu čeho

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

active: the active (voice)činný rod

administration: the administrationvedení, řídící pracovníci university, instituce ap.

Admiralty: the Admiraltyadmiralita

aegis: under the aegis of sb/sthpod záštitou/patronátem/ochranou koho/čeho

aesthetic: the aestheticestetika, estetično(st) vlastnost

affirmative: answer/reply in the affirmativeodpovědět kladně

affluent: the affluentboháči, zámožní (lidé), bohatí (lidé)

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

aged: the agedstaří (lidé)

aggregate: in (the) aggregatecelkem, úhrnem, v celku

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění

all: all theještě více, lépe ap. (než dřív)

ally: the AlliesSpojenci ve druhé sv. válce

almighty: the AlmightyVšemohoucí Bůh

analysis: in the final analysisnakonec, v podstatě, když se všechno uváží

ancient: the ancientsstarověké národy

Andes: the AndesAndy

Antarctic: the AntarcticAntarktida

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.

apple: the apple of sb's eyemiláček, potěšení, radost čí o osobě

archer: the ArcherStřelec znamení zvěrokruhu

arctic: the ArcticArktida

Argentine: the ArgentineArgentina

ascendant: be in the ascendantbýt na vzestupu, mít převahu

ask: be sb's for the askingbýt snadno k mání pro koho stačí jen říct

Atlantic: the AtlanticAtlantik, Atlantský oceán

atonement: the Atonementvykoupení smrtí Ježíše

average: the averageprůměr(né množství), standard, normál množství či kvality

axe: the axevyhazov, padák zaměstnance, zavření

aye: the ayeshlasy pro, lidé hlasující pro

back: break the back of sthzdolat nejobtížnější část čeho úkolu

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

bad: the bad(to) zlé, špatné

Bahamas: the BahamasBahamy, Bahamské ostrovy

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, nachytat se na sliby ap., chytnout se podnětu ap.

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.

Balkan: the BalkansBalkán, balkánské země

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

Baltic: the Baltic(s)Pobaltí

banal: the banalbanálnosti, všednosti

banner: under the banner of sthpod praporem, ve jménu čeho vědy ap.

bar: the Barprávnická profese, advokacie

Bard: the BardWilliam Shakespeare

bean: spill the beansprozradit tajemství, prokecnout se, podřeknout se

beat: on the beatna obchůzce policista

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

bed: make the/one' bedustlat (si) (postel)

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

below: below (the) groundpod zemí, v zemi

belt: below the beltpod pás, nečestný jednání ap.

bench: the benchsoudcovská stolice

bereaved: the bereavedpozůstalí

Bermuda: the BermudasBermudy

best: the bestto nejlepší

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

beyond: the beyondonen svět, záhrobí

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

big screen: the big screenplátna kin, stříbrné/filmové plátno, filmy v kinech

big time: the big timevrchol, špička v oboru ap.

bill: the billúčet v restauraci

birch: the birch(z)mrskání březovou metlou

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

bitter: to the bitter endaž do samého konce i se všemi nepříjemnými následky

blind: the blindnevidomí, slepci, slepí lidé

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

blitz: the Blitzhist. bombardování britských měst německým letectvem v letech 1940 a 1941

blower: the blowertelefon

blue: out of the blueznenadání, zčistajasna, z ničeho nic

blues: the bluessmutek, sklíčenost, splín

board: the boardvedení, rada, výbor organizace

boat: miss the boatnechat si ujet vlak, prošvihnout jedinou příležitost

bob: bob (of the head)(po)kývnutí, (při)kývnutí hlavou

body: the bodyof sth hlavní část, jádro čeho, obsah

boil: bring sth to the boilpřivést co k varu tekutinu

bomb: the bombnukleární bomba

ABC: the ABCof sth základy čeho

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

afield: further/farther afielddále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místech

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

far: how farjak dalece, do jaké míry

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

near: near and farširoko daleko

notice: until further noticeaž do odvolání

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

tell: as far as I can tellpokud vím

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

left: far leftkrajní levice

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

north: Far Northdaleký sever polární oblast

way: a little way furtherkousek dál

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

know: as far as I know ...Pokud vím ...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

: as far as, all the way to, up toaž do/k/po

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

k, ke, ku: up to sth, as far as sthaž k čemu

kromě: moreover, besides, navíc in addition to that, on top of that, dále further(more)kromě toho nadto

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

odvolání: until further noticeaž do odvolání

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce

pokud: as for sb/sth, as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co

pravice: the far rightkrajní pravice

přehnat: overdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too farpřehnat to

široko: far and wide, near and farširoko daleko

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

být: It is not far away.Není to daleko.