Hlavní obsah

boj

Vyskytuje se v

boj: mortal combatboj na život a na smrt

existence: struggle for existenceboj o existenci

konkurenční: competition, competingkonkurenční boj

maškarní: masquerade (ball), masked ball, fancy dress ballmaškarní bál

pouliční: street fightingpouliční boje

přežití: struggle for survivalboj o přežití

se, si: be afraidbát se

zblízka: close/hand-to-hand combat, fight at close quartersboj zblízka

aby: She was afraid of waking her parents.Bála se, aby nevzbudila rodiče.

co: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

jich: I am afraid of them.Bojím se jich.

o: be afraid for, worry about sb/sthbát se o koho/co

prvně: He was afraid at first ...Prvně se bál ...

sám: Father himself was afraid of it.Sám otec se toho bál.

šíleně: be terribly afraid of sb/sthšíleně se bát koho/čeho

utržit: He died of wounds received in action.Zemřel na zranění utržená v boji.

zahynout: be killed in actionzahynout v boji

vzdát se: give up without a fight, surrender without a strugglevzdát se bez boje

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

close: close (quarter) combatboj zblízka

combat: mortal combatboj na život a na smrt

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

emerge: emerge victoriousvyjít (z boje) jako vítěz

fancy dress: fancy dress partymaškarní bál

fight: knife fightboj na nože

frightened: be frightened of sthbát se, děsit se čeho

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

hand-to-hand: voj. hand-to-hand combatboj zblízka

mortal: mortal combatboj na život a na smrt

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

pest: pest controlboj proti škůdcům, hubení škůdců

petrified: be petrified of sthděsně se bát čeho, mít hrůzu z čeho

power: power struggleboj o moc

scared: be scared of sb/sthbát se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

standard: raise one's standardvytáhnout do boje

struggle: struggle for peaceboj za mír

terrified: be terrified of sthmít hrůzu z čeho, hrozně se bát čeho

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

unafraid: be unafraid of sthvůbec se nebát čeho

war: class wartřídní boj

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

fierce: fierce fightlítý boj

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

myself: I fear it myself.Já sám se toho bojím.

uphill: uphill struggle/battle/worktěžký úkol/těžký boj/těžká práce

bát se: Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!Neboj se!