Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (doplnění výrazu) как кто/что, в ка́честве кого/чегоuvést jako příkladпривести́ в ка́честве приме́раjako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́
  2. (spojení členů) и - и, как - так иv zimě jako v létěкак зимо́й, так и ле́томtak jako tak bez toho, stejněвсё равно́, так и такprašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу
  3. (ve výčtu) (тако́й) как

Vyskytuje se v

beránek: кро́ткий как ове́чкаmírný jako beránek

běžet: бежа́ть наперегонки́/вза́пускиběžet jako o život

cumel: сла́ще са́хараsladký jako cumel

doga: пья́ный в жо́пуhovor. ožralý jako doga

hora: верзи́лаchlap jako hora

chlap: дети́наchlap jako hora

létat: крути́ться как бе́лка в колесе́hovor., expr. lítat jako hadr na holi

lusk: де́вушка как я́годкаholka jako lusk

mazaný: хи́трый как лиса́mazaný jako liška

naschvál: как наро́чноjako naschvál

nic: сде́лать в два счётаudělat to jako nic

nosit se: ва́жничатьnosit se jako páv

obvykle: как обы́чноjako obvykle

pohan: руга́ться как изво́зчикklít jako pohan

ráj: как сыр в ма́сле ката́тьсяmít se jako v ráji

řemen: суро́вая слу́жбаvojna jako řemen

sletět se: ко́ршуном налете́тьpřen. slétnout se jako supi

splašený: носи́ться как угоре́лыйlítat jako splašený

šíp: бы́стрый как стрела́rychlý jako šíp

špagát: не́рвы как кана́ты, стальны́е не́рвы у когоmít nervy jako špagáty

tradičně: как обы́чно, как всегда́jako tradičně

uhel: у́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́гольvlasy černé jako uhel

utahaný: уста́л как соба́ка(být) utahaný jako pes

utnout: как руко́й сня́лоjako když utne

běhat: как соба́чка бе́гать за кемběhat za kým jako pejsek

beran: Он упря́мый, как осёл.Je tvrdohlavý jako beran.

cedník: дыря́вый как решето́děravý jako cedník

cenit si: цени́ть кого как специали́стаcenit si koho jako odborníka

dědictví: получи́ть по насле́дствуzískat jako dědictví

hrom: громово́й уда́рrána jako hrom

chovat se: вести́ себя́ по-джентльме́нскиchovat se jako džentlmen

kostlivec: то́щий как скеле́тhubený jako kostlivec

meteor: Мелькну́л как метео́р.Zazářil jako meteor.

moučník: Что бу́дет на тре́тье?Co bude jako moučník?

nést se: ходи́ть как короле́ваnést se jako královna

pasovat: Пиджа́к сиди́т как вли́тый.Sako pasuje jako ulité.

pelyněk: го́рький как полы́ньhořký jako pelyněk

perlička: зу́бки (как-)жемчу́жинкиzoubky jako perličky

pít: пить запо́ем/го́рькую/мёртвуюpít jako duha

plavit se: пла́вать матро́сомplavit se jako námořník

pobíhat: Ме́чется как угоре́лый.Pobíhá jako smyslů zbavený.

posloužit: послужи́ть доказа́тельствомposloužit jako důkaz

poustevník: жить отше́льникомžít jako poustevník

pozornost: (в) пода́рок от заведе́ния(jako) pozornost podniku

prase: Он гря́зный как свинья́.Je špinavý jako prase.

přiběhnout: прибежа́ть пе́рвым к фи́нишуpřiběhnout do cíle jako první

připadat: Я чу́вствую себя́ по́лным идио́том.Připadám si jako úplný idiot.

sen: жить как во снеžít jako ve snu

slepý: слепо́й как лету́чая мышьslepý jako krtek

šroub: рабо́тать как заведённыйexpr. makat jako šroub

ulitý: Пла́тье сиди́т как вли́тое.Šaty padnou jako ulité.

uložit: сохрани́ть как...výp. uložit jako...

umístit se: Он за́нял четвёртое ме́сто.Umístil se jako čtvrtý.

unavený: Я уста́л как соба́ка.Jsem unavený jako pes.

velký: разме́ром с кого/чтоvelký jako co

volný: во́льный как пти́ца (в полёте)volný jako pták

vypovídat: дава́ть показа́ния в ка́честве свиде́теляvypovídat jako svědek

výraz: как выраже́ние уваже́нияjako výraz úcty

bít se: дра́ться как левbít se jako lev

bledý: смерте́льно бле́дныйbledý jako smrt

blecha: не по́мнить себя́ от ра́достиbýt šťastný jako blecha

bojovat: би́ться как левbojovat jako lev

bota: знать кого как свои́х пять па́льцевznát koho jako své boty

břitva: о́стрый как бри́тваostrý jako břitva

buk: здоро́вый как быкzdravý jako buk

čert: бе́гать от кого,чего как чёрт от ла́данаvyhýbat se komu/čemu jako čert kříži

déšť: расти́ как грибы́ по́сле дождя́růst jako houby po dešti

dlaň: как на ладо́ниjako na dlani

dlaždič: Руга́ется как сапо́жник.Je sprostý jako dlaždič.

doma: быть как до́маcítit se jako doma

domeček: ру́хнуть как ка́рточный до́микzhroutit se jako domeček z karet

drátek: Всё идёт как по ма́слу.Jde to jako na drátkách.

dřevo: спать как уби́тыйspát jako dřevo

dřít: рабо́тать как волdřít jako kůň

dudek: Спит как суро́к/уби́тый.Spí jako dudek.

duha: пить как бо́чкаpít jako duha

facka: про́ще па́реной ре́пы, про́сто как два́жды дваjednoduché jako facka

hlad: У меня́ во́лчий аппети́т., Я зве́рски го́лоден.Mám hlad jako vlk.

hladový: голо́дный как волкhladový jako vlk

hluchý: глух как пеньhluchý jako pařez

hodinky: рабо́тать как часы́fungovat jako hodinky

hrách: как об сте́нку горо́хjako když hrách na stěnu hází

hrdlička: как два голу́бкаjako dvě hrdličky

hrob: нем как ры́баmlčí jako hrob

chránit: бере́чь кого/что как зени́цу о́каchránit koho/co jako oko v hlavě

chumelit (se): как ни в чём не быва́ло, как бу́дто ничего́ не случи́лосьjako by se nechumelilo

jednoduchý: про́ще па́реной ре́пы, про́ще просто́гоjednoduché jako facka

jehla: быть как на иго́лкахbýt jako na jehlách

jíst: есть как пти́чкаjíst jako vrabec

kocour: писа́ть как ку́рица ла́пойškrábat jako kocour

konev: (Дождь) льёт как из ведра́.Lije jako z konve.

kostel: ти́хо как в це́рквиticho jako v kostele

kouzelný: как по манове́нию волше́бной па́лочкиjako mávnutím kouzelného proutku

koza: разбира́ться в чём как свинья́ в апельси́нахrozumět čemu jako koza petrželi

krotký: кро́ткий как ягнёнокkrotký jako beránek

křída: бе́лый как ска́тертьbílý jako křída

kříž: боя́ться кого/чего как чёрт ла́данаbát se koho/čeho jako čert kříže

бежа́ть: бежа́ть наперегонки́běžet jako o život

величина́: величино́й с кого/чегоveliký jako kdo/co

воск: как воскjako z vosku měkký

жердь: худо́й/дли́нный как жердьhubený/dlouhý jako bidlo

зали́ться: зали́ться соловьёмzačít mluvit jako kniha

иго́лочка: оде́т с иго́лочкиoblečen jako ze škatulky

игру́шка: как игру́шкаjako panenka krásný

ладо́нь: как на ладо́ниjako na dlani

ло́шадь: рабо́тать как ло́шадьdřít jako kůň

мешо́к: Пальто́ сиди́т на ком мешко́м.Kabát visí na kom jako pytel.

мы́шка: Как мы́шка сиди́т.Sedí jako myška.

наро́чно: как наро́чноjako naschvál

наяву́: сон наяву́sen jako živý

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

ошпа́ренный: как ошпа́ренныйjako namydlený blesk, jako když střelí

разме́р: разме́ром вvelký jako co

разоде́тый: разоде́тая как принце́ссаnastrojená jako princezna

смерть: Он бле́ден как смерть.přen. Je bledý jako smrt.

стрела́: прямо́й как стрела́rovný jako pravítko

тряхну́ть: тряхну́ть старино́й/мо́лодостьюchovat se jako za starých časů/zamlada

тьма: тьма кроме́шнаяtma tmoucí, tma jako v pytli

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

в: в отве́тjako odpověď

вид: в ви́де помо́щникаjako pomocník

второ́е: Что зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

зало́жник: взять в зало́жникиvzít jako rukojmí

как: бе́лый как снегbílý jako sníh

ко́ршун: ко́ршуном налете́тьslétnout se jako supi

магни́т: как магни́т притя́гивает кто/что когоkdo/co přitahuje koho jako magnet

послужи́ть: послужи́ть приме́ром комуbýt komu příkladem, posloužit jako příklad pro koho

рабо́тать: рабо́тать ка́менщикомpracovat jako zedník

спарта́нец: жить спарта́нцемžít jako spartán

столб: стоя́ть столбо́мstát jako sloup, nehýbat se

ба́рин: жить ба́риномžít si jako milostpán

бе́лка: верте́ться как бе́лка в колесе́být v jednom kole, lítat jako hadr na holi

бельмо́: как бельмо́ на глазу́expr. jako osina v zadku

бере́чь: бере́чь кого/что как зени́цу о́каopatrovat koho/co jako oko v hlavě

бес: умён как бес(je) chytrý jako čert

блин: как блины́ печётseká to jako Baťa cvičky

бри́тва: язы́к как бри́тваjazyk jako břitva

бумера́нг: бумера́нгом верну́ться к комуvrátit se jako bumerang ke komu

бык: здоро́в как быкzdravý jako ryba

ведро́: (Дождь) льёт как из ведра́.Leje jako z konve.

вко́панный: Стои́т как вко́панный.Stojí jako přibitý.

вода́: Как воды́ в рот набра́л.Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.

вол: рабо́тать как волdřít jako kůň

волк: голо́ден как волкhladový jako vlk

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

горо́х: как об сте́ну горо́хjako by hrách na stěnu házel

гриб: расту́т как грибы́rostou jako houby po dešti

иго́лка: как на иго́лкахjako na trní

ка́пля: Похо́жи как две ка́пли воды́.Jsou si podobni jako vejce vejci.