Hlavní obsah

buď

Vyskytuje se v

больни́ца: вы́писаться из больни́цыbýt propuštěn z nemocnice

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

быть: быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.

винова́тый: Без вины́ винова́тый.Ač nevinen, byl uznán vinným.

вре́мя: Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?

для: не для чего́není proč, na nic

жева́ть: жева́ть жва́чкуbýt jako obehraná deska

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

конкре́тно: говори́ть конкре́тноmluvit k věci, být konkrétní

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

кото́рый: Кото́рый час?Kolik je hodin?

кро́шка: ни кро́шки нетnení ani trocha

кто: Кто там?Kdo je (to)?

курс: Он уже́ в ку́рсе.(Už) je v obraze.

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

благода́рный: Я вам о́чень благода́рен.Jsem vám velmi vděčný.

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

бо́льше: Бо́льше нет вопро́сов?Další otázky nejsou?

бред: Что за бред?Co je to za pitomost?

броса́ться: броса́ться в глаза́být nápadný, bít do očí

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

вблизи́: Шко́ла вблизи́ от до́ма.Škola je blízko domu.

ве́ять: Ве́ет весно́й.Ve vzduchu je (cítit) jaro.

вздохну́ть: вздохну́ть не́когдаnení čas na odpočinek

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

вот: Вот наш дом.Tady je náš dům.

впереди́: быть впереди́být ve vedení

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́боина: На доро́ге вы́боина на вы́боине.Cesta je samá díra.

вы́быть: вы́быть из числа́ студе́нтовpřestat být studentem

вы́даться: вы́даться в отца́být podobný otci

вы́рвать: Меня́ вы́рвало.Pozvracel jsem se.

вы́ставка: Вы́ставка откры́лась.Výstava byla otevřena.

вы́ход: Нет друго́го вы́хода.Není jiné východisko.

вы́ходец: Я вы́ходец из...Pocházím z..., Jsem původem z...

гадю́ка: Не же́нщина, а гадю́ка.Není to ženská, ale zmije.

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

голова́: Не бери́ в го́лову.Pusť to z hlavy., Nech to být.

гололе́дица: На доро́гах гололе́дица.Na cestách je náledí.

горе́ть: В окне́ гори́т свет.V okně je vidět světlo., Okno svítí.

го́рько: Э́то го́рько.To je smutné.

да: Все здесь? Да.Jsme všichni? Ano.

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дели́ться: Де́сять дели́тся на пять.Deset je dělitelné pěti.

де́ньги: не при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

доба́вить: Доба́вить не́чего.Není co dodat.

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

доводи́ться: Он мне доводи́тся дя́дей.Je mým strýcem.

договори́ться: Ла́дно. Договори́лись.Fajn. Jsme domluveni., Ujednáno.

допуска́ться: Допуска́ется отсро́чка платежа́.Je povolen odklad platby.

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

жа́рко: Сего́дня о́чень жа́рко.Dnes je strašně teplo.

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

жуть: Жуть кака́я!To je hrůza!

за: о́чередь за тобо́йřada je na tobě

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

за́нятый: Он за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

звоно́к: Мне поступи́л звоно́к.Měl jsem telefonát., Volali mi.

зде́шний: Вы зде́шние?Jste místní?

здо́рово: Вот здо́рово!To je paráda!

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

зна́читься: зна́читься в спи́скеbýt uvedený v seznamu

и́ли: И́ли он уйдёт, и́ли я.Buď odejde on, nebo já.

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

истека́ть: Сего́дня истека́ет срок.Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.

исхо́д: Друго́го исхо́да нет.Není jiné východisko.

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

кома́ндовать: кома́ндовать полко́мvelet pluku, být velitelem pluku

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

кра́йне: Э́то кра́йне ва́жно.Je to mimořádně důležité.

крути́ться: крути́ться как бе́лка в колесе́být pořád v jednom kole

куда́: Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?K čemu je ti tolik peněz?

ла́мпочка: Мне до ла́мпочки.Je mi to fuk.

лес: Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.Tato věda je pro něj španělská vesnice.

мы́сленно: Мы́сленно мы с ва́ми.V duchu jsme s vámi.

на: быть на рабо́теbýt v práci

наро́д: В за́ле мно́го наро́ду.V sále je mnoho lidí.

наско́лько: Наско́лько поня́тно...Pokud je známo...

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.