Hlavní obsah

без

Předložka

  1. bez(e) koho/čehoбез де́негbez peněz
  2. bez, beze koho/čeho

Vyskytuje se v

ве́домо: без ве́дома кого чьегоbez vědomí koho/čeho, bez souhlasu koho/čeho

весть: пропа́л бе́з вести ктоzmizel beze stopy

да́льний: без да́льних слов/разговоровbez zbytečných slov/poznámek, bez dalších řečí

дура́к: без дурако́вfakt(icky), bez legrace

за́дний: без за́дних ногpadat únavou, sotva se držet na nohou

зате́я: без зате́йjednoduše, prostě, bez příkras

ма́лый: без ма́логоtéměř, bezmála, skoro

обиня́к: без обиняко́вpřímo, bez okolků mluvit, vyjadřovat se

предисло́вие: без (вся́ких) предисло́вийbez okolků, bez zbytečných řečí

про́сып: без про́сыпу спатьspát jako zabitý

разбо́р: без разбо́раneuváženě, ukvapeně, bez vybírání

руль: без руля́ и без ветри́лbez (jasného) plánu, bez cíle, bez vedení, nazdařbůh

ры́царь: ры́царь без стра́ха и упрёкаrytíř bez bázně a hany

сапо́жник: сапо́жник без сапо́гkovářova kobyla chodí bosa

смех: без сме́хуvážně, seriózně, expr. bez srandiček

спрос: без спро́саbez ptaní, bez dovolení vzít, udělat ap.

счёт: без счётуbezpočet, hodně

толк: без то́лкуzbytečně, nadarmo

ум: без ума́ от кого/чегоbez sebe, blázen do koho/čeho do baletu ap., být nadšen čím

у́молк: без у́молкуbez přestání, neustále hovořit, blábolit ap.

шу́тка: без шу́токbez legrace, vážně

винова́тый: Без вины́ винова́тый.Ač nevinen, byl uznán vinným.

па́ника: Без па́ники!Žádnou paniku!

портфе́ль: мини́стр без портфе́ляministr bez portfeje

разли́чие: без разли́чияbez rozdílu, stejně

расчёт: без вся́кого расчётаneúmyslně, nechtě

труд: без труда́bez potíží, snadno

у́сталь: без уста́лиneúnavně, bez přestání

без: без де́негbez peněz

внима́ние: оста́вить кого без внима́нияnechat bez povšimnutí

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

горя́чий: обе́дать без горя́чегоnemít teplý oběd

интере́с: слу́шать без интере́саposlouchat bez zájmu

коммента́рий: без коммента́риевbez komentáře, no comment

обойти́сь: Без тебя́ обойду́сь.Obejdu se bez tebe.

оса́дки: Сего́дня без оса́дков.Dnešek bude beze srážek.

отры́в: рабо́тать без отры́ваnepřetržitě pracovat

по́вод: без вся́кого по́водаbezdůvodně

рассужде́ние: без рассужде́нийbez řečí/námitek

сиде́ть: сиде́ть без де́лаnečinně sedět, zahálet

след: исче́знуть без следа́zmizet beze stopy

созна́ние: без созна́нияv bezvědomí

торгова́ть: Магази́н торгу́ет без выходны́х дней.Obchod má otevřeno 7 dní v týdnu.

ута́йка: сказа́ть без ута́йкиříct otevřeně/na rovinu

ша́пка: без ша́пкиs holou hlavou, bez čepice

грош: без гроша́ в карма́неbýt bez koruny/švorc, nemít ani floka

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

дым: нет ды́ма без огня́není kouře bez ohně

звук: Без зву́ка согласи́лся.Souhlasil, ani nehlesl.

исключе́ние: Нет пра́вила без исключе́ния.Výjimka potvrzuje pravidlo.

копе́йка: сиде́ть без копе́йкиnemít ani floka

разгово́р: без вся́ких разгово́ровo tom nemůže být ani řeč

ступи́ть: Без него́ шагу́ ступи́ть не мо́жет.Bez něj neudělá ani krok.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

bez, beze: без смы́сла, нескла́дноbez hlavy a paty

dělat: рабо́тать без разреше́ния на рабо́туdělat na černo

dovolená: о́тпуск без сохране́ния содержа́нияneplacená dovolená

hloupost: Без шу́ток!Žádné hlouposti!

komentář: без коммента́риевbez komentáře

legrace: без шу́ток, шу́тки в сто́ронуbez legrace

milost: беспоща́дно, без поща́дыbez milosti

ministr: мини́стр без портфе́ляministr bez portfeje

nadsázka: без преувеличе́нияbez nadsázky

námaha: без труда́bez námahy

naprázdno: сиде́ть без де́лаsedět naprázdno nečinně

okolek: без церемо́ний/обиняко́вbez okolků

omezení: без ограниче́нийbez omezení

pohřešovaný: лицо́, пропа́вшее без ве́стиpohřešovaná osoba

pochyba: несомне́нно, без сомне́нияbez pochyby

portfej: мини́стр без портфе́ляministr bez portfeje

poskvrna: без пя́тенbez poskvrny

pro: ни за что́ ни про что́, без причи́ныpro nic za nic bez důvodu

prodlení: неме́дленно, без промедле́нияbez prodlení

rozdíl: без разли́чияbez rozdílu

rytíř: ры́царь без стра́ха и упрёкаrytíř bez bázně a hany

skrupule: без вся́ких сомне́ний, бессо́вестно, без зазре́ния со́вестиbez skrupulí

svědek: без свиде́телейbeze svědků

svolení: без моего́ ве́домаbez mého svolení

úrok: без проце́нтовbez úroků

váhání: без колеба́ний, не коле́блясьbez váhání

výhrada: без огово́рокbez výhrad

zlé: не в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мыслаnic ve zlém

zmizet: пропа́сть без ве́стиzmizet beze stopy

žádný: Без па́ники!Žádnou paniku!

bezesný: сон без сновиде́нийbezesný spánek

cukr: ко́фе с молоко́м без са́хараkáva s mlékem bez cukru

čtvrt: без че́тверти де́сятьtři čtvrtě na deset

dozor: оста́вить дете́й без присмо́траnechat děti bez dozoru

fungovat: рабо́тать без отка́заbezvadně fungovat

hnutí: неподви́жно, без движе́нияbez hnutí

hořký: чай без са́хараhořký čaj

chuť: без вку́са и за́пахаbez chuti a bez zápachu

jet: е́хать без води́тельских правjet bez řidičského průkazu

ležet: лежа́ть без движе́нияležet nehnutě

база́р: без база́раfakt(icky), jasně, samo sebou

místo: быть без рабо́тыbýt bez místa

nechat: оста́вить кого без по́мощиnechat koho bez pomoci

nekrytý: чек без покры́тия, odmítnutý bankou безвалю́тный чекnekrytý šek

nezvěstný: Он пропа́л без ве́сти.Je nezvěstný.

obejít se: Без э́того я обойду́сь.Bez toho se obejdu.

on, ona, ono: Она́ пошла́ туда́ без него́.Šla tam bez něho.

paf: Он без у́ма от неё.Je z ní celý paf.

peníze: Я оста́лся без де́нег., Я на нуле́.Jsem úplně bez peněz.

poddat se: сда́ться без бо́яpoddat se bez boje

podrobit se: подчини́ться без сопротивле́нияbez odporu se podrobit

pohnutí: лежа́ть без движе́ния/неподви́жноležet bez pohnutí

postrádat: На да́нный моме́нт не мо́жем без него́ обойти́сь.V daném okamžiku ho nemůžeme postrádat.

pozvání: прийти́ без приглаше́нияpřijít bez pozvání

pracovat: рабо́тать без отры́ва/рывко́вnepřetržitě pracovat

proběhnout: соверши́ться без затрудне́нийproběhnout bez komplikací

prostředek: оста́ться без средствzůstat bez prostředků