Hlavní obsah

без

Předložka

  1. bez(e) koho/čehoбез де́негbez peněz
  2. bez, beze koho/čeho

Vyskytuje se v

база́р: без база́раfakt(icky), jasně, samo sebou

вариа́нт: без вариа́нтовurčitě, nepochybně

ве́домо: без ве́дома кого чьегоbez vědomí koho/čeho, bez souhlasu koho/čeho

весть: пропа́л бе́з вести ктоzmizel beze stopy

да́льний: без да́льних слов/разговоровbez zbytečných slov/poznámek, bez dalších řečí

дура́к: без дурако́вfakt(icky), bez legrace

за́дний: без за́дних ногpadat únavou, sotva se držet na nohou

зате́я: без зате́йjednoduše, prostě, bez příkras

ма́лый: без ма́логоtéměř, bezmála, skoro

обиня́к: без обиняко́вpřímo, bez okolků mluvit

предисло́вие: без (вся́ких) предисло́вийbez okolků, bez zbytečných řečí

про́сып: без про́сыпу спатьspát jako zabitý

про́сып: без про́сыпу питьopíjet se od rána do večera, nezřízeně pít alkohol

разбо́р: без разбо́раneuváženě, ukvapeně, bez vybírání

руль: без руля́ и без ветри́лbez (jasného) plánu, bez cíle, bez vedení, nazdařbůh

ры́царь: ры́царь без стра́ха и упрёкаrytíř bez bázně a hany

сапо́жник: сапо́жник без сапо́гkovářova kobyla chodí bosa

смех: без сме́хуvážně, seriózně, expr. bez srandiček

спрос: без спро́саbez ptaní, bez dovolení vzít, udělat ap.

счёт: без счётуbezpočet, hodně

толк: без то́лкуzbytečně, nadarmo

ум: без ума́ от кого/чегоbez sebe, blázen do koho/čeho do baletu ap., být nadšen čím

у́молк: без у́молкуbez přestání, neustále hovořit, blábolit ap.

шу́тка: без шу́токbez legrace, vážně

ве́домо: без моего́ ве́домаbez mého vědomí

взима́ние: без взима́ния пла́тыbez poplatku, zdarma

винова́тый: Без вины́ винова́тый.Ač nevinen, byl uznán vinným.

па́ника: Без па́ники!Žádnou paniku!

портфе́ль: мини́стр без портфе́ляministr bez portfeje

разли́чие: без разли́чияbez rozdílu, stejně

расчёт: без вся́кого расчётаneúmyslně, nechtě

труд: без труда́bez potíží, snadno

у́сталь: без уста́лиneúnavně, bez přestání

внима́ние: оста́вить кого без внима́нияnechat bez povšimnutí

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

горя́чий: обе́дать без горя́чегоnemít teplý oběd

дура́к: Дава́й без дурако́в!Mluv vážně!

заде́ржка: без заде́ржкиbez průtahů, bez odkladu, neprodleně

интере́с: слу́шать без интере́саposlouchat bez zájmu

коммента́рий: без коммента́риевbez komentáře, no comment

обойти́сь: Без тебя́ обойду́сь.Obejdu se bez tebe.

оса́дки: Сего́дня без оса́дков.Dnešek bude beze srážek.

отры́в: рабо́тать без отры́ваnepřetržitě pracovat

по́вод: без вся́кого по́водаbezdůvodně

рассужде́ние: без рассужде́нийbez řečí/námitek

сиде́ть: сиде́ть без де́лаnečinně sedět, zahálet

след: исче́знуть без следа́zmizet beze stopy

созна́ние: без созна́нияv bezvědomí

торгова́ть: Магази́н торгу́ет без выходны́х дней.Obchod má otevřeno 7 dní v týdnu.

ута́йка: сказа́ть без ута́йкиříct otevřeně/na rovinu

ша́пка: без ша́пкиs holou hlavou, bez čepice

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

дым: нет ды́ма без огня́není kouře bez ohně

звук: Без зву́ка согласи́лся.Souhlasil, ani nehlesl.

исключе́ние: Нет пра́вила без исключе́ния.Výjimka potvrzuje pravidlo.

копе́йка: сиде́ть без копе́йкиnemít ani floka

оби́да: Без оби́д?Všechno dobré?, Kamarádi? při usmíření

разгово́р: без вся́ких разгово́ровo tom nemůže být ani řeč

ступи́ть: Без него́ шагу́ ступи́ть не мо́жет.Bez něj neudělá ani krok.

труд: Без труда́ не вы́ловишь и ры́бку из пруда́.Bez práce nejsou koláče.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

bez, beze: bez hlavy a patyбез смы́сла, нескла́дно

dělat: dělat na černoрабо́тать без разреше́ния на рабо́ту

dovolená: neplacená dovolenáо́тпуск без сохране́ния содержа́ния

hloupost: Žádné hlouposti!Без шу́ток!

komentář: bez komentářeбез коммента́риев

legrace: bez legraceбез шу́ток, шу́тки в сто́рону

milost: bez milostiбеспоща́дно, без поща́ды

nadsázka: bez nadsázkyбез преувеличе́ния

námaha: bez námahyбез труда́

naprázdno: sedět naprázdno nečinněсиде́ть без де́ла

okolek: bez okolkůбез церемо́ний/обиняко́в

omezení: bez omezeníбез ограниче́ний

pohřešovaný: pohřešovaná osobaлицо́, пропа́вшее бе́з вести

pochyba: bez pochybyнесомне́нно, без сомне́ния

portfej: ministr bez portfejeмини́стр без портфе́ля

poskvrna: bez poskvrnyбез пя́тен

prodlení: bez prodleníнеме́дленно, без промедле́ния

rozdíl: bez rozdíluбез разли́чия

rytíř: rytíř bez bázně a hanyры́царь без стра́ха и упрёка

skrupule: bez skrupulíбез вся́ких сомне́ний, бессо́вестно, без зазре́ния со́вести

svědek: beze svědkůбез свиде́телей

svolení: bez mého svoleníбез моего́ ве́дома

úrok: bez úrokůбез проце́нтов

váhání: bez váháníбез колеба́ний, не коле́блясь

výhrada: bez výhradбез огово́рок

zlé: nic ve zlémне в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мысла

zmizet: zmizet beze stopyпропа́сть бе́з вести

žádný: Žádnou paniku!Без па́ники!

bezesný: bezesný spánekсон без сновиде́ний