Hlavní obsah

stranou

Příslovce

  • beiseite, abseits, seitwärtsskok stranouein Sprung zur Seitedržet se stranousich abseits haltenvzít koho stranouj-n beiseite nehmen

Vyskytuje se v

debetní: die Sollseitedebetní strana

levicový: die Linksparteilevicová strana

pravicový: die Rechtsparteienpravicové strany

přední: die Vorderseitepřední strana

sporný: die Prozessparteiensporné strany

stranou: j-n beiseite nehmenvzít koho stranou

světový: die Himmelsrichtungengeogr. světové strany

z, ze: von der rechten Seitez pravé strany

dát: Geld beiseitelegendát (si) peníze stranou

dole: auf Seite 8 untenna straně 8 dole

fašistický: eine faschistische Parteifašistická strana

hřbetní: die dorsale Handseitehřbetní strana ruky

kolébat se: sich hin und her wiegenkolébat se ze strany na stranu

kývat se: sich hin und her bewegenkývat se ze strany na stranu

levý: zur linken Seitepo levé straně

následující: auf der nächsten Seitena následující straně

návětrný: die Wetterseite eines Hausesnávětrná strana domu

odvalit se: Der Verwundete wälzte sich auf die Seite.Raněný se odvalil na stranu.

ohlížet se: sich nach allen Seiten umsehenohlížet se na všechny strany

opéct se: Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.Párek se opekl pouze z jedné strany.

opoziční: die Oppositionsparteiopoziční strana

otevřít: das Buch auf Seite 22 aufschlagenotevřít knihu na straně 22

otřít se: Die Schrift auf der Rückseite ist abgewetzt worden.Nápis na zadní straně se otřel.

po: auf beiden Seitenpo obou stranách

politický: politische Parteipolitická strana

poodejít: beiseite gehenpoodejít stranou

pravicově: die rechtsgerichtete Parteipravicově orientovaná strana

prosvítat: Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.Na zadní straně papíru prosvítá text.

přeběhnout: auf die andere Seite hinüberlaufenpřeběhnout na druhou stranu

představitel: der Hauptvertreter der Partei und des Staatesvedoucí představitel strany a státu

přívrženec: die Anhänger einer Parteipřívrženci politické strany

rozletět se: Die Vogelschar ist auseinandergeflogen.Hejno ptáků se rozletělo na všechny strany.

sprintovat: auf die Gegenseite des Sportplatzes sprintensprintovat na druhou stranu hřiště

stavět se: sich hinter j-n stellenstavět se na čí stranu

teta: eine Tante väterlicherseitsteta z otcovy strany

uhnout: Weich zur Seite aus!Uhni se na stranu!

vnější: an der Außenseitena vnější straně

vstoupit: einer Partei beitretenvstoupit do strany

všichni, všechny, všechna: nach allen Seitenna všechny strany

vyčistit: eine Partei von Kollaborateuren säubernvyčistit stranu od kolaborantů

vytočit: den Kopf zur Seite drehenvytočit hlavu do strany

zadní: die Hinterseite, die Rückseite, die Kehrseite, budovy die Rückfrontzadní strana

založit: eine Partei gründenzaložit stranu

nechat: etw. beiseitelassennechat co stranou

postavit se: sich auf j-s Seite stellenpostavit se na stranu koho

ander(er,e,es): von einer Seite auf die anderez jedné strany na druhou

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.

drüben: nach drüben fahrenpřejet na druhou stranu

jenseits: jenseits des Flussesna druhé straně řeky

links: links der Autobahnna levé straně dálnice

mütterlicherseits: die Oma mütterlicherseitsbabička z matčiny strany

rechts: rechts der Straßena pravé straně ulice

vier: die vier Himmelsrichtungenčtyři světové strany

anschließen: sich einer Partei anschließenpřipojit se k (politické) straně

aufschlagen: Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10

biegen: den Daumen zur Seite biegenohnout palec na stranu

durchnummerieren: die Seiten eines Textes durchnummerierenočíslovat strany textu

durchschwimmen: Er hat den Fluss durchschwommen.Přeplaval řeku na druhou stranu.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

Himmelsrichtung: aus/in allen Himmelsrichtungenze/do všech světových stran

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

Partei: eine bürgerliche/demokratische/liberale Parteiobčanská/demokratická/liberální strana

rechtsseitig: rechtsseitig gelähmt seinbýt ochrnutý na pravou stranu

Seite: die Oberseite der Kistevrchní strana krabice

Teil: Diese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.Tento spor je pro obě strany trapný.

übergehen: auf die andere Seite übergehenzběhnout k druhé straně

überspringen: einige Seiten überspringenpřeskočit několik stran

zweigleisig: obv. hanl. zweigleisig fahrenhrát na dvě strany

Kehrseite: Das ist die Kehrseite der Medaille.To je druhá strana mince.

strana: von allen Seitenze všech stran