Hlavní obsah

links

Příslovce

  • vlevo, nalevolinks von j-m gehenjít nalevo od kohovon links nach rechtszleva doprava

Předložka; s 2. pád

  • nalevo, vlevo, na levé stranělinks der Autobahnna levé straně dálnicelinks des Flussesna levém břehu řeky

Vyskytuje se v

links: co (u)dělat levou (zadní)etw. Akk mit links machen

nach: otočit hlavu nalevoden Kopf nach links drehen

davor: Před tím musíš odbočit doleva.Davor musst du links abbiegen.

tendieren: Vláda se kloní doleva.Die Regierung tendiert nach links.

überholen: předjíždět vlevolinks überholen

wenden: otočit se dolevasich nach links wenden

zprava: dopr. přednost zpravarechts vor links

doleva: zahnout dolevanach links abbiegen

doprava: zleva dopravavon links nach rechts

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

nalevo: Jděte nalevo.Gehen Sie nach links.

odbočit: odbočit vlevonach links abbiegen

otáčka: otáčka vlevo/vpravodie Drehung links/rechts

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

přihnat se: Zleva se přihnalo auto.Ein Wagen kam von links angebraust.

stočit: stočit auto dolevadas Auto nach links lenken

strana: chodit po levé stranělinks gehen

úklon: úklon trupu vlevodie Rumpfbeuge nach links

vlevo: zahnout vlevo(nach) links abbiegen

zabočit: Na křižovatce zabočíte doleva.An der Kreuzung biegen Sie links ab.

zahýbat: zahýbat dolevanach links abbiegen

zatočit: zatočit doleva/za rohnach links/um die Ecke schwenken

liegen: koho/co přehlížet, přezírat, zanedbávatj-n/etw. links liegen lassen