Hlavní obsah

lauten

Sloveso

  1. znít být vyjádřený slovy
  2. auf etw. Akk oznamovat, znamenat, hlásat coDas Urteil lautete auf Freispruch.Rozsudek znamenal osvobození.

Vyskytuje se v

Jux: aus (lauter) Jux und Tollereiz legrace, ze srandy, jen tak pro zábavu

laut: laut und deutlichnahlas a zřetelně

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

Sturm: Sturm läuten/klingeln/schellenzvonit na poplach

Laut: stimmhafte/stimmlose Lauteznělé/neznělé hlásky

denken: laut denkenmyslet nahlas

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

lauten: Das Urteil lautete auf Freispruch.Rozsudek znamenal osvobození.

läuten: Es läutet (an der Tür).Někdo zvoní (u dveří).

lauter: lauteres Silberryzí stříbro

Leute: Auf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.

Ruf: ein lauter Rufhlasité zvolání

rozhodnutí: laut gerichtlichem Beschlusspodle soudního rozhodnutí

dle: laut Vereinbarungdle dohody

hláska: stimmhafter/stimmloser Lautznělá/neznělá hláska

hlučně: die Tür laut zumachenhlučně zavřít dveře

hlučný: eine laute Straßehlučná ulice

nahlas: Das darfst du nicht laut sagen!To nesmíš říkat nahlas!

nesmysl: lauter Unsinnholý nesmysl

nosový: nasale Lauteling. nosové hlásky

odfouknout si: laut aufatmenhlasitě si odfouknout

pouhý: etw. aus lauter Freundschaft machendělat co z pouhého přátelství

rozesmát se: Er fing an, laut zu lachen.Hlasitě se rozesmál.

rozptylovat: Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.

rvát: Die laute Musik gellte ihm in den Ohren.přen. Hlasitá hudba mu rvala uši.

říkat: etw. laut sagenříkat co nahlas

sám, sama, samo, samý: lauter Lügensamé lži

vyslovit: einen Laut aussprechenvyslovit hlásku

zazvonit: Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.

zezdola: ein lautes Gespräch von unten hörenslyšet zezdola hlasitý hovor

zívat: laut gähnennahlas zívat

zklidnit: laute Schüler beruhigenzklidnit hlučné žáky

zvonit: die Totenglocke läutenzvonit umíráčkem

myslet: laut denkenmyslet nahlas