Hlavní obsah

Gerät

Vyskytuje se v

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

geraten: außer sich geratenbýt bez sebe

Gerede: ins Gerede kommen/geratenpřijít/dostat se do řečí

Glatteis: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Hintertreffen: ins Hintertreffen geraten/kommendostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.

Sackgasse: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Verruf: in Verruf kommen/geratenzískat špatnou pověst

Zwielicht: ins Zwielicht geratendostat se do pochybného/špatného světla

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

Wut: in Wut kommen/geratenrozzuřit se

Zweck: ein Gerät für medizinische Zweckepřístroj pro lékařské účely

Zweifel: in Zweifel geratenzačít pochybovat

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

Brand: in Brand geratenvznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

durchfließen: Der Strom durchfließt das Gerät.Přístroj je pod proudem.

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

Falle: in eine Falle geratenocitnout se v pasti

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

Gefahr: in Gefahr geraten/kommenocitnout se v nebezpečí

Gerät: ein Gerät bedienenobsluhovat přístroj

Gesetz: mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

schwanken: Er geriet ins Schwanken.Znejistěl., (Za)Váhal.

Schwierigkeit: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží/problémů

Sturm: in Sturm geratendostat se do bouřky

Vergessenheit: in Vergessenheit geraten/kommenupadnout v zapomnění

Verzug: mit etw. in Verzug geratendostat se s čím do skluzu

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu