Hlavní obsah

uvedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (do stavu) messa fuvedení do provozu/výrobymessa/il mettere in funzione/produzioneuvedení do funkce/úřaduinsediamento (in carica)
  2. (do distribuce) uscita f(novinky ap. též) presentazione f

Vyskytuje se v

chod: mettere qc in moto, avviare qcuvést do chodu co

míra: correggere qc, objasněním mettere qc in chiarouvést co na správnou míru

omyl: indurre in errore q, trarre in inganno quvést v omyl

pokud: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionepokud není uvedeno jinak

provoz: mettere in funzione, far funzionare qcuvést co do provozu

příklad: dare a q un esempio di qcuvést komu příklad čeho

původní: riportare qc allo stato originalevrátit/uvést co do původního stavu

rozpaky: mettere q in imbarazzouvést koho do rozpaků

uvést: fare un esempiouvést příklad

úžas: stupire q, sbalordire qpřivést koho k úžasu, uvést koho v úžas

známost: rendere qc noto, annunciare qc, odhalit rivelare, rendere pubblico qcuvést co ve známost

závěrem: In conclusione vorrei dire, che ...Závěrem bych rád uvedl, že ...

pravý: objasnit mettere qc in chiaro, napravit correggere qcuvést co na pravou míru

var: portare a bollore, far bollire qcuvést co do varu

azione: mettere qc in azioneuvést co do pohybu

bilico: porre in bilicouvést do rovnováhy

corrente: mettere q al correnteuvést koho do obrazu

corso: mettere in corso qcrozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.

esempio: dare/fare un esempiouvést příklad

essere: porre qc in essereuskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe co

funzionare: far funzionare qcuvést do provozu co

funzione: mettere in funzioneuvést do chodu/provozu zapnutím ap.

imbarazzo: mettere q in imbarazzouvést koho do rozpaků

indurre: indurre q in tentazione/erroreuvést koho v pokušení/omyl

inganno: trarre/indurre in inganno quvést v omyl koho

introdurre: introdurre q in societàuvést koho do společnosti

lanciare: lanciare un nuovo marchiouvést (na trh) novou značku

messa: messa in scenainscenace, uvedení (na scénu) hry ap.

moto: mettere in motouvést do chodu i přen.

pratica: mettere qc in praticauvést do praxe, uskutečnit

rilancio: sport rilancio della pallauvedení míče do hry, výkop ve hře

salvo: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionenebude-li uvedeno jinak

scena: mettere in scena qcuvést na scénu představení, (z)inscenovat

scompigliare: scompigliare le idee di qzmást, uvést ve zmatek koho

stallo: přen., zast. mettere q in stalloinaugurovat koho, uvést koho do úřadu

tara: přen. fare la tara a qcusměrnit, uvést na pravou míru co

trarre: trarre in inganno quvést/uvádět v omyl koho, být zavádějící pro koho

proporre: proporre qc come esempiouvést co jako příklad

uscire: Il nuovo modello uscirà in primavera.Nový model bude uveden na jaře.

uvedení: messa/il mettere in funzione/produzioneuvedení do provozu/výroby