Hlavní obsah

couru [kuʀy]

Vyskytuje se v

assises: (cour d')assisesporotní soud

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

collégial: (cours) collégialvšeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia

contre-courant: à contre-courantproti proudu

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

cours: cours d'eauvodní tok

court: à court deqqch bez čeho

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

après: courir après qqn/qqchběžet za kým/čím

bouffon: bouffon de courdvorní šašek

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

courre: chasse à courreštvanice

honneur: cour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůr

intérieur: cour intérieurevnitřní dvůr

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

magasin: courir les magasinsběhat po obchodech, nakupovat

miracle: cour des Miracleszlodějská čtvrť

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

rattrapage: cours de rattrapagedoučovací kurs

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

risque: courir un risquevystavovat se nebezpečí

route: en cours de routeběhem cesty

soutien: cours de soutiendoučovací kurs

supérieur: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

titre: titre courantživé záhlaví

arroser: arroser le poulet en cours de cuissonpodlévat kuře při pečení

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

emploi: d'un emploi courantběžný, běžného užití

prêt: prêt à court/long termekrátkodobá/dlouhodobá půjčka

argent: être à court d'argentnebýt při penězích

bruit: Un bruit qui court.Povídá se.

chance: courir sa chancepokoušet štěstí

dératé: courir comme un dératéutíkat jako splašený

élan: courir d'un seul élanběžet tryskem

jambe: courir à toutes jambesběžet, co nohy stačí

journée: dans le courant de la journéev průběhu dne

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

perdu: courir comme un perduběžet jako splašený

argument: être à court d'argumentsnemít argumenty

běhat: courir les magasinsběhat po obchodech

běžný: compte courantběžný účet

burza: chute des cours en bourseprudký pokles kurzu na burze

děvče: courir les filleschodit za děvčaty

dvůr: vivre à la couržít u dvora

hřiště: cour de récréationškolní hřiště

chod: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

chodit: suivre un courschodit na přednášky

informovat: tenir qqn au courantinformovat koho průběžně

korespondenční: cours par correspondancekorespondenční kurs

krátký: court métrage krátký film

kurz: cours par correspondancekorespondenční kurs

měnový: cours des changesměnový kurz

měsíc: le cinq courantpátého tohoto měsíce

nakrátko: coupé à ras, coupé courtostříhaný nakrátko

naplno: courir à toutes jambesběžet naplno

normálně: suivre son coursprobíhat normálně obvyklým způsobem

normální: suivre son coursmít normální průběh

o: courir à qui mieux mieuxběžet s větrem o závod

obchod: courir les magasinsběhat po obchodech

obvyklý: le cours ordinaire des choses obvyklý chod věcí

pádit: courir au galoppádit tryskem

plán: programme à court termekrátkodobý plán

plavba: voyage au long courszámořská plavba

plout: descendre le cours d'un fleuveplout po proudu řeky

proběhnout: suivre son coursproběhnout normálně/obvyklým způsobem

proud: descendre/remonter le cours du fleuveplout po/proti proudu řeky

průběh: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průběh čemu citům ap.

přednáška: suivre les courschodit na přednášky

přirozený: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

půjčka: prêt à court termeekon. krátkodobá půjčka

riziko: courir un risquepodstupovat/nést riziko

soud: cour d' assisesporotní soud

splašený: courir comme un dératéhovor. utíkat jako splašený

spojení: court-circuit elektr. krátké spojení

stanný: cour martialestanný soud

stejnosměrný: courant continustejnosměrný proud

strana: côté courpravá strana jeviště

střídavý: courant alternatifelektr. střídavý proud

škola: cours du soirvečerní škola

šuškat: Le bruit court que...Šušká se, že...

tok: cours d'eau navigables/flottablessplavné vodní toky

během: en cours de routeběhem jízdy

čekat: Il fallait s'y attendre., C'était couru.To se dalo čekat.

devizový: cours du changedevizový kurs

elektrický: courant électriqueelektrický proud

intenzivní: cours intensif de qqchintenzivní kurz čeho

letět: Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.Musím letět.

blázinec: cour du roi Pétaudhotový blázinec

holub: Il vaut mieux tenir que courir.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

noha: courir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí