Hlavní obsah

velice

Vyskytuje se v

čínský: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

království: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

množství: velké množstvíбольшо́е коли́чество

pátek: náb. Velký pátekСтра́стная пя́тница

Petr: Petr VelikýПётр Вели́кий

písmeno: velké/malé písmenoпрописна́я/строчна́я бу́ква

pivo: velké pivoкру́жка пи́ва, пол-ли́тра пи́ва

potřeba: velká potřebaиспражне́ние

půst: Velký půst od Popeleční středy do VelikonocВели́кий пост

revoluce: Velká francouzská revoluceВели́кая францу́зская револю́ция

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třesk: astron. velký třeskБольшо́й Взрыв

v, ve: obchodovat ve velkémторгова́ть о́птом

válka: hist. Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

vápno: velké vápno pokutové územíштрафна́я (пло́щадь)

velký: velká vodaбольша́я вода́

velký: Velká čínská zeďВели́кая Кита́йская стена́

velký: velké písmenoпрописна́я бу́ква

velký: jít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т

velký: ekon. prodej ve velkémопто́вая прода́жа

velký: velká rodinaбольша́я семья́

velký: velké penízeбольши́е де́ньги

vlastenecký: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

voda: velká vodaбольша́я вода́

zeď: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

dilema: Mám velké dilema.Стою́ на распу́тье.

dost: Už je dost velký.Он уже́ доста́точно взро́слый.

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

milý: To je od vás velice milé.Вы о́чень любе́зны.

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

podnikání: podnikání ve velkémкру́пное предпринима́тельство

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

přikládat: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

působit: působit velké starostiдоставля́ть мно́го хло́пот

sucho: Panuje velké sucho.Стои́т за́суха.

velký: Jak jsi velký? vysokýКакого́ ты ро́ста?

velký: koberec velký dvacet metrůковёр длино́й в два́дцать ме́тров

velký: velký jako coразме́ром с кого/что

vliv: mít velký vlivиме́ть большо́е влия́ние/авторите́т

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

význam: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

zanechat: zanechat velký dojemоста́вить си́льное впечатле́ние

budoucnost: má (před sebou) velkou budoucnost kdoбольши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее кого

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíпо всей вероя́тности

strach: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ велики́.

vážnost: být ve veliké vážnosti u kohoбыть в почёте у кого

бамбу́ковый: бамбу́ковый медве́дьpanda velká

боя́знь: боя́знь простра́нстваchorobný strach z velkého prostoru, agorafobie

бу́ква: прописна́я/стро́чная бу́кваvelké/malé písmeno

вели́кий: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

величина́: величино́й с кого/чегоveliký jako kdo/co

головно́й: головно́й мозгvelký mozek

кита́йский: Кита́йская стена́Velká čínská zeď

ме́ра: сверх ме́рыnadmíru, velmi, příliš, velice

оте́чественный: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSR

предпринима́тельство: кру́пное предпринима́тельствоpodnikání ve velkém (rozsahu)

разме́р: разме́ром вvelký jako co

револю́ция: Вели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́цияVelká říjnová socialistická revoluce

стриж: стриж белобрю́хийrorýs velký

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

вели́кий: Пётр Вели́кийPetr Veliký

вели́кий: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

вероя́тность: по все́й вероя́тностиs největší pravděpodobností

глаз: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

грясти́: Гряду́т вели́кие переме́ны.Blíží se velké změny.

диле́мма: стоя́ть пе́ред сло́жной диле́ммойmít velké dilema

кру́пно: Тебе́ кру́пно повезло́.Měl jsi velké štěstí.

кру́пный: кру́пные де́ньгиvelké peníze

кру́пный: кру́пное хозя́йствоvelké hospodářství

оберну́ться: Э́то мо́жет оберну́ться больши́ми неприя́тностями.Z toho můžou být velké problémy.

прописно́й: прописна́я бу́кваvelké písmeno

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

рост: Мы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

тропи́ческий: тропи́ческая жара́tropické horko, přen. velké vedro

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

кру́пный: по-кру́пномуve velkém to rozjet ap.

полёт: пти́ца высо́кого полётаvelké zvíře o vlivném člověku

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.