Hlavní obsah

prací

Vyskytuje se v

bakalářský: bakalářská práceбакала́врская рабо́та

bezpečnost: bezpečnost práceохра́на труда́

dělba: dělba práceразделе́ние труда́

diplomový: diplomová práceдипло́мная рабо́та, hovor. дипло́м

disertační: disertační práce disertaceдиссерта́ция

domácí: domácí práceдома́шние рабо́ты

duševní: duševní práceу́мственный труд

fůra: mít fůru práceиме́ть мно́го дел

habilitační: habilitační práceдиссерта́ция на соиска́ние учёной сте́пени кандида́та нау́к

ilegální: ilegální práceподпо́льная рабо́та

montážní: montážní práceстрои́тельно-монта́жные рабо́ты

nad, nade: práce nad hlavuрабо́ты вы́ше головы́

neschopný: neschopný práceнетрудоспосо́бный

nucený: nucené práceпринуди́тельные рабо́ты

pohovor: přijímací pohovor (do práce)собесе́дование при приёме на рабо́ту

ponořit se: ponořit se do práceзарабо́таться

popis: popis práceопределе́ние де́ятельности

posadit se: posadit se k práciсесть за рабо́ту

prášek: prací prášekстира́льный порошо́к

bavit: Práce mě už nebaví.Рабо́та меня́ уже́ не интересу́ет.

bourací: stav. bourací práceподрывны́е рабо́ты, рабо́ты по сно́су (зда́ний)

bránit: bránit komu v práciпрепя́тствовать рабо́те кого

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

dát se: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

dělat: dělat svou práciде́лать/выполня́ть свою́ рабо́ту

demoliční: demoliční práceрабо́ты по сно́су зда́ний

dohoda: dohoda o provedení práceдогово́р на выполне́ние рабо́т

dojíždět: dojíždět do práce vlakemе́здить на рабо́ту на по́езде

dokončovací: stav. dokončovací práceотде́лочные рабо́ты

hnát: hnát koho do práceзаставля́ть рабо́тать

hrůza: Mám práce až hrůza.У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.

hygiena: hygiena práceгигие́на труда́

chodit: chodit do práce/školyходи́ть на рабо́ту/в шко́лу

klempířský: klempířské práceжестяны́е рабо́ты

kontrola: kontrola práceконтро́ль за рабо́той

manuální: manuální práceфизи́ческий труд

mechanický: mechanická práceмехани́ческий труд

mít: Mám práci.У меня́ дела́., Я за́нятый.

na: práce na týdenрабо́та на одну́ неде́лю

namáhavý: namáhavá práceнапряжённая рабо́та

nastoupit: nastoupit do práceвы́йти на рабо́ту

nepřítomnost: nepřítomnost v práciнея́вка на рабо́те

obhájit: obhájit disertační práciзащити́ть диссерта́цию

obhajoba: obhajoba diplomové práce/disertaceзащи́та дипло́мной рабо́ты/диссерта́ции

odcházet: odcházet za pracíуходи́ть на за́работки

odložit: odložit práci na zítřekоста́вить рабо́ту на за́втра

omluvit: nepřítomnost v práci omluvit nemocíоправда́ть нея́вку на рабо́те боле́знью

pohánět: pohánět do práceгнать с рабо́той

pohltit: Práce ho zcela pohltila.Рабо́та захвати́ла его́ целико́м.

pokrývačský: pokrývačské práceкро́вельные рабо́ты

polní: polní práceполевы́е рабо́ты

poohlédnout se: poohlédnout se po nové práciпоиска́ть но́вую рабо́ту

pošilhávat: pošilhávat po práci v zahraničíприсма́тривать себе́ рабо́ту за рубежо́м

pouštět se: pouštět se do práceбра́ться за рабо́ту/де́ло

povýšení: dosáhnout povýšení v práciполучи́ть повыше́ние по слу́жбе

prací: prací prášekстира́льный порошо́к

: Mám práce až nad hlavu.У меня́ дел по го́рло.

bez, beze: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Поспеши́шь, люде́й насмеши́шь.

od, ode: Práce mu jde od ruky.Рабо́та у него́ гори́т в рука́х.

ovoce: Práce přinesla své ovoce.Рабо́та принесла́ свои́ плоды́.

platný: Práce kvapná málo platná.Поспеши́шь - люде́й насмеши́шь.

plný: Má plné ruce práce.Рабо́ты у него́ по го́рло.

potom: Nejdřív práce, potom zábava.Де́лу вре́мя, поте́хе час., Ко́нчил де́ло гуля́й сме́ло.

poznat: Podle práce poznáš mistra.Де́ло ма́стера бои́тся.

безопа́сность: bezpečnost práceбезопа́сность труда́

ка́торжный: nucené práceка́торжные рабо́ты

курсово́й: ročníková práceкурсова́я (рабо́та)

охра́на: bezpečnost práceохра́на труда́

порошо́к: prací prášekстира́льный порошо́к

принуди́тельный: nucené práceпринуди́тельные рабо́ты

рабо́та: písemka, písemná práce ve školeконтро́льная рабо́та

сре́дство: mycí/prací prostředekмо́ющее/стира́льное сре́дство

стира́льный: prací prášekстира́льный порошо́к

тре́боваться: Volná pracovní místa., Nabídka práce.Тре́буются.

труд: produktivita práce производи́тельность труда́

трудово́й: zákoník práceтрудово́й коде́кс

у́мственный: duševní práceу́мственный труд

чи́стый: duševní práceчи́стая рабо́та

бра́ться: dá(va)t se do práceбра́ться за рабо́ту

взя́ться: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

восстанови́ть: vzít koho zpět do práceвосстанови́ть кого на рабо́те

вы́лететь: V práci dostal padáka.Вы́летел с рабо́ты.

вы́полнить: udělat práciвы́полнить рабо́ту

высо́тный: výškové práceвысо́тные рабо́ты

завали́ть: zavalit koho pracíзавали́ть рабо́той кого

земляно́й: zemní práceземляны́е рабо́ты

знать: rozumět své práci, ovládat svou práciзнать своё де́ло

práce: práce přes časсверхуро́чная рабо́та

ку́ча: halda práceку́ча дел

на: být v práciбыть на рабо́те

опла́та: výplata, mzda, zaplacení práceопла́та труда́

отноше́ние: vztah k práciотноше́ние к рабо́те

повы́сить: zvýšit produktivitu práceповы́сить производи́тельность труда́

подня́ться: Zvýšila se produktivita práce.Подняла́сь производи́тельность труда́.

поступле́ние: nástup do práceпоступле́ние на рабо́ту

приня́ться: pustit se do práce, začít pracovatприня́ться за рабо́ту

с: odejít z práceуйти́ с рабо́ты

сде́льный: úkolová práceсде́льная рабо́та

сезо́нный: sezonní práce omezená na určitou dobuсезо́нная рабо́та

соиска́тель: uchazeč o práciсоиска́тель рабо́ты

устро́иться: sehnat si práciустро́иться на рабо́ту

физи́ческий: fyzická/manuální práceфизи́ческий труд

я́вка: docházka do práceя́вка на рабо́ту

воз: odedřít všechnu těžkou práciвесь воз тяну́ть

зава́л: práce až nad hlavuс дела́ми зава́л

ко́нчить: Nejdřív práce, potom zábava.Ко́нчил де́ло гуля́й сме́ло.

поте́ха: Nejdřív práce, potom zábava.Де́лу вре́мя, поте́хе час.

сгора́ть: být pohlcen prací, vyčerpávat se při práciсгора́ть на рабо́те

сме́ло: Nejdřív práce potom zábava.Ко́нчил де́ло гуля́й сме́ло.