Hlavní obsah

Vyskytuje se v

běda: bědaпро́сто беда́

hanba: hanbavelmi пря́мо сты́дно

na: navyjádření výjimky кро́ме чего, за исключе́нием чего

po: (až) povyjádření meze по что, до кого/что

odshora: odshora (až) dolůсве́рху до́низу

hrůza: Mám práce hrůza.У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.

kost: Promrzl na kost.Моро́з проши́б его́ до косте́й.

místo: Místo v sedm přišel v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

polojasno: jasno polojasnoя́сно, переме́нная о́блачность

poslední: na posledním místěто́лько на после́днем ме́сте

rozvážka: rozvážka obědů domůдоста́вка обе́дов на́ дом

smrt: do smrtiдо са́мой сме́рти

tajit se: se tají dechаж дух захва́тывает

úmor: dřít (až) do úmoruрабо́тать до седьмо́го по́та

usedat: srdce usedáпря́мо се́рдце замира́ет

zadlužený: (být) zadlužený po ušiпо́ уши в долга́х кто

zčervenat: zčervenat po ušiпокрасне́ть до уше́й

hořkost: vypít kalich hořkosti do dnaвы́пить го́рькую ча́шу до дна́

hrob: láska za hrobлюбо́вь до гро́ба

potud: odtud potudот сих до сих

potud: Mám toho potud dost, po krk.С меня́ хва́тит., У меня́ вот где сиди́т.

prášit se: se mu za patami práší.То́лько и пя́тки сверка́ют.

přecházet: oči přecházejíпрям глаза́м больно́

smát se: smát se se za břicho popadatсмея́ться до упа́ду

starost: mít starostí nad hlavuзабо́т по́лон рот у кого

ucho: být zamilován po ušiвлюби́ться по́ уши

uschnout: naprší a uschne!hovor. Когда́ рак сви́стнет!, По́сле до́ждичка в четве́рг!

věrnost: věrnost za hrobве́рность до гро́ба

vidět: vidět komu do žaludkuви́деть наскво́зь кого

začervenat se: začervenat se po ušiпокрасне́ть до уше́й

zamilovaný: Je do ní zamilovaný po uši.Он влюблён в неё по́ уши.

кость: промо́кнуть до косте́йpromoknout (až) na kost

лета́: С лета́ми поумне́ет.S léty dostane rozum., dospěje, zmoudří.

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct moc, říct něco nepatřičného

наскво́зь: ви́деть наскво́зь когоmít prokouknutého koho, vidět komu do žaludku

пла́кать: хоть плачь(až) k pláči, do pláče

проглоти́ть: Язы́к прогло́тишь.Budeš se olizovat za ušima.

сви́стнуть: Когда́ рак сви́стнет. naprší a uschne., Na svatýho Dyndy.

смерте́льный: смерте́льная не́навистьnenávist za hrob

ча́ша: вы́пить го́рькую ча́шу до дна́vypít kalich hořkosti do dna

ве́чером: Приду́ то́лько ве́чером.Přijdu večer.

вплоть: вплоть до утра́ do rána

день: че́рез день-друго́йza jeden (až) dva dny

до́низу: све́рху до́низуodshora dolů

гроб: ве́рность до гро́баvěrnost za hrob

долг: по́ уши в долга́х po uši v dluzích, zadlužit se po uši

зава́л: с дела́ми зава́лpráce nad hlavu

ко́лики: Смея́лся до ко́лик.Smál, ho břicho bolelo.

любо́вь: любо́вь до гро́баláska za hrob

не́бо: до небе́с вознести́ кого/чтоvychválit (až) do nebe koho/co

пята́: до пят(až) na/po paty o dlouhém oblečení ap.

пята́: с головы́ до пятod hlavy k patě

ра́доваться: пря́мо душа́ ра́дуется srdce plesá

рак: когда́ рак сви́стнет naprší a uschne

ре́дкий: за ре́дким исключе́нием na vzácné výjimky

седьмо́й: до седьмо́го по́та do úpadu

сосна́: когда́ на сосне́ гру́ши бу́дут naprší a uschne

четве́рг: По́сле до́ждичка в четве́рг. naprší a uschne., Na svatého Dyndy.