Hlavní obsah

stran

Vyskytuje se v

debetní: debetní stranadie Sollseite

levicový: levicová stranadie Linkspartei

pravicový: pravicové stranydie Rechtsparteien

přední: přední stranadie Vorderseite

sporný: sporné stranydie Prozessparteien

strana: ze všech stranvon allen Seiten

stranou: vzít koho stranouj-n beiseite nehmen

světový: geogr. světové stranydie Himmelsrichtungen

z, ze: z pravé stranyvon der rechten Seite

dát: dát (si) peníze stranouGeld beiseitelegen

dole: na straně 8 doleauf Seite 8 unten

fašistický: fašistická stranaeine faschistische Partei

hřbetní: hřbetní strana rukydie dorsale Handseite

kolébat se: kolébat se ze strany na stranusich hin und her wiegen

kývat se: kývat se ze strany na stranusich hin und her bewegen

levý: po levé stranězur linken Seite

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

návětrný: návětrná strana domudie Wetterseite eines Hauses

odvalit se: Raněný se odvalil na stranu.Der Verwundete wälzte sich auf die Seite.

ohlížet se: ohlížet se na všechny stranysich nach allen Seiten umsehen

opéct se: Párek se opekl pouze z jedné strany.Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.

opoziční: opoziční stranadie Oppositionspartei

otevřít: otevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen

otřít se: Nápis na zadní straně se otřel.Die Schrift auf der Rückseite ist abgewetzt worden.

po: po obou stranáchauf beiden Seiten

politický: politická stranapolitische Partei

poodejít: poodejít stranoubeiseite gehen

pravicově: pravicově orientovaná stranadie rechtsgerichtete Partei

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

přeběhnout: přeběhnout na druhou stranuauf die andere Seite hinüberlaufen

představitel: vedoucí představitel strany a státuder Hauptvertreter der Partei und des Staates

přívrženec: přívrženci politické stranydie Anhänger einer Partei

rozletět se: Hejno ptáků se rozletělo na všechny strany.Die Vogelschar ist auseinandergeflogen.

sprintovat: sprintovat na druhou stranu hřištěauf die Gegenseite des Sportplatzes sprinten

stavět se: stavět se na čí stranusich hinter j-n stellen

teta: teta z otcovy stranyeine Tante väterlicherseits

uhnout: Uhni se na stranu!Weich zur Seite aus!

vnější: na vnější straněan der Außenseite

vstoupit: vstoupit do stranyeiner Partei beitreten

všichni, všechny, všechna: na všechny stranynach allen Seiten

vyčistit: vyčistit stranu od kolaborantůeine Partei von Kollaborateuren säubern

vytočit: vytočit hlavu do stranyden Kopf zur Seite drehen

zadní: zadní stranadie Hinterseite, die Rückseite, die Kehrseite, budovy die Rückfront

založit: založit stranueine Partei gründen

nechat: nechat co stranouetw. beiseitelassen

postavit se: postavit se na stranu kohosich auf j-s Seite stellen

ander(er,e,es): z jedné strany na druhouvon einer Seite auf die andere

beiseite: Stála stranou.Sie stand beiseite.

drüben: přejet na druhou stranunach drüben fahren

jenseits: na druhé straně řekyjenseits des Flusses

links: na levé straně dálnicelinks der Autobahn

mütterlicherseits: babička z matčiny stranydie Oma mütterlicherseits

rechts: na pravé straně ulicerechts der Straße

vier: čtyři světové stranydie vier Himmelsrichtungen

anschließen: připojit se k (politické) straněsich einer Partei anschließen

aufschlagen: otevřít učebnici na straně 10Seite 10 im Lehrbuch aufschlagen

biegen: ohnout palec na stranuden Daumen zur Seite biegen

durchnummerieren: očíslovat strany textudie Seiten eines Textes durchnummerieren

durchschwimmen: Přeplaval řeku na druhou stranu.Er hat den Fluss durchschwommen.

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

einschließlich: Čtěte až po stranu 15 včetně.Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.

Himmelsrichtung: ze/do všech světových stranaus/in allen Himmelsrichtungen

nahestehen: být (názorově) blízký (politické) straněeiner Partei nahestehen

Partei: občanská/demokratická/liberální stranaeine bürgerliche/demokratische/liberale Partei

rechtsseitig: být ochrnutý na pravou stranurechtsseitig gelähmt sein

Seite: vrchní strana krabicedie Oberseite der Kiste

Teil: Tento spor je pro obě strany trapný.Diese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.

übergehen: zběhnout k druhé straněauf die andere Seite übergehen

überspringen: přeskočit několik straneinige Seiten überspringen

zweigleisig: hrát na dvě stranyobv. hanl. zweigleisig fahren

Kehrseite: To je druhá strana mince.Das ist die Kehrseite der Medaille.